×
Aboneliğiniz yok mu?

Gümrük.com.tr Aboneliğinin Getirdiği Ayrıcalıklar İçin

Abone Girişi

FasılNo
Fasıl Açıklaması
I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
- - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
- - Diğer amaçlar için kullanılanlar
- Doymamış:
- - - Diğerleri
- Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler:
- - - Sikloterpenler :
- - - Diğerleri :
- Ksilenler (ksiloller):
- - Naftalen ve antrasen :
- - Difenil ve terfeniller:
- - Diğerleri :
- Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:
- Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:
- Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri:
- - - Perflorlanmış türevler:
- Asiklik hidrokarbonların doymamış florlanmış türevleri:
- Asiklik hidrokarbonların bromlanmış veya iyodlanmış türevleri:
- - - Bromürler:
- - - - Diğerleri:
- - - İyodürler:
- İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri:
- - - Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar:
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
- - - Diğerleri:
- Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
- - - Diğerleri :
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri
- Perflorooktan sülfonik asit, bunların tuzları ve perflorooktan sülfonil florid :
- Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Sülfohalojenlenmiş türevler
- - - Diğerleri
II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
- Doymuş monohidrik alkoller:
- - - Saf metil alkol
- - - Saf olmayan metil alkol (teknik)
- - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol)
- - - Metal alkoksitler
- - - Diğerleri
- Doymamış monohidrik alkoller:
- - - Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol:
- - - Diğerleri:
- - - Diğerleri :
- Dioller:
- - - Bütan-1,4-diol:
- - - Diğerleri :
- - - - Diğerleri
- Diğer polihidrik alkoller:
- - - Sulu çözelti halinde:
- - - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri
- - - - - Monohidrik alkollere ait oIanlar:
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:
- - - Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller
- - - Borneol, izoborneol, santalol
- Aromatik:
- - - Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)
- - - Diğerleri :
III. FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
- Monofenoller:
- - - Diğerleri:
- - - - Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları
- - - Diğerleri
- - - -Diğerleri
- Polifenoller; fenol alkoller:
- - - Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol
- - - Diğerleri
- Sadece halojenli ikameleri ve bunların tuzlarını içeren türevler:
- - - Bizmut tribromfenol ve p-Klor-m-krezol
- - - Diğerleri :
- Diğerleri :
- - - Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol
- - - Diğerleri:
IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER, KETON PEROKSİTLER, ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER, ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
- Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- - - Diğerleri
- - Bromlu türevler :
- - Diğerleri :
- - - Diğerleri
- Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- Metilal, dimetil asetal, dietil asetal
- Diğerleri:
V. ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:
- - - Sitral, sitronelal
- - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:
- - - Tarçın aldehit (sinamikaldehit),alfa-amil-tarçın aldehit,fenilasetaldehit
- - - Diğerleri
- Aldehit alkoller, Aldehit -eterler, aldehit -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan aldehitler:
- - - Salisilaldehit, anisaldehit
- - - Diğerleri
- - - - Aldehit alkoller :
- - - - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri:
- Diğerleri
VI. KETON FONKSİYONLU VEYA KİNON FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:
- - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik veya sikloterpenik ketonlar:
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar:
- Kinonlar:
- - - Diğerleri
- Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevler :
- - Diğerleri:
VII. KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERi VE PEROKSİASİTLERİ; BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLAN MIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
- Formik asit, tuzları ve esterleri: