Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 5MİNERAL MADDELER
FASIL : 27 Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar Ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler; Bitümenli Maddeler; Mineral Mumlar

FasılNoFasıl Açıklaması
27.01Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar:
- Taşkömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş):
2701.11.00.00.00- - Antrasit
2701.12- - Bitümenli taşkömürü :
2701.12.10.00.00- - - Kokluk taşkömürü
2701.12.90.00.00- - - Diğerleri
2701.19.00.00.00- - Diğer taşkömürleri
2701.20- Taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar
2701.20.00.00.11- - Briketler
2701.20.00.00.12- - Topaklar
2701.20.00.00.19- - Diğerleri
27.02Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) :
2702.10.00.00.00- Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edil memiş)
2702.20.00.00.00- Aglomere linyit
2703.00Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
2703.00.00.00.11- Tarımda kullanılan turba
2703.00.00.00.12- Tarımda kullanılan aglomere turba
2703.00.00.00.19- Diğerleri
2704.00Taşkömürü,linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglo mere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü:
2704.00.10.00.00-Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok
2704.00.30.00.00- Linyitten elde edilen kok ve semikok
- Diğerleri :
2704.00.90.10.00- - Karni kömürü
2704.00.90.90.00- - Diğerleri
2705.00.00.00.00Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç)
2706.00Taşkömürü, linyit ve turbanın damıtılmasından elde edilen katranlar ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil)
2706.00.00.00.11- Taşkömürü katranı
2706.00.00.00.19- Diğerleri
27.07Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağır lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstahzarlar :
2707.10.00.00.00- Benzol (benzen)
2707.20.00.00.00- Toluol (toluen)
2707.30.00.00.00- Ksilol (ksilen)
2707.40.00.00.00- Naftalin
2707.50- ISO 3405 Metodu ile (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları:
2707.50.00.00.11- - Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19- - Diğerleri
- Diğerleri:
2707.91.00.00.00- - Kreozot yağları
2707.99- - Diğerleri :
- - - Ham yağlar:
2707.99.11.00.00- - - - 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00- - - - Diğerleri
2707.99.20.00.00- - - Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen
- - - Bazik ürünler
2707.99.50.00.11- - - - Piridin
2707.99.50.00.12- - - - Akridin
2707.99.50.00.13- - - - Anilin
2707.99.50.00.19- - - - Diğerleri:
- - - Fenoller
2707.99.80.00.11- - - - Krezoller
2707.99.80.00.12- - - - Ksilenoller
2707.99.80.00.13- - - - Kinoller
2707.99.80.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
2707.99.91.00.00- - - - 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar
2707.99.99.00.00- - - - Diğerleri
27.08Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde edilen zift ve zift koku :
2708.10.00.00.00- Zift
2708.20.00.00.00- Zift koku
2709.00Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham):
2709.00.10.00.00- Tabii gazın kondanseleri
2709.00.90.00.00- Diğerleri
27.10Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar:
- Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler ve atık yağlar hariç):
2710.12- - Hafif yağlar ve müstahzarları :
2710.12.11.00.00- - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
- - - 2710.12.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.12.15.00.11- - - - Yakıt Nafta
2710.12.15.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :
- - - - Özel benzinler :
2710.12.21.00.00- - - - - White spirit
2710.12.25.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri :
- - - - - Motor benzini :
2710.12.31.00.00- - - - - - Uçak benzini
- - - - - - Diğerleri :
- - - - - - - İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler :
2710.12.41.00.00- - - - - - - - Oktanı (RON) 95'den az olanlar
- - - - - - - - Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar
2710.12.45.00.11- - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 95 oktan
2710.12.45.00.13- - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
2710.12.45.00.18- - - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - - - Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.12.49.00.11- - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 98 oktan
2710.12.49.00.12- - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2710.12.49.00.18- - - - - - - - - Diğerleri
2710.12.50.00.00- - - - - - - İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler
2710.12.70.00.00- - - - - Benzin tipi jet yakıtı
- - - - - Diğer hafif yağlar
2710.12.90.00.11- - - - - - Diğer solventler (çözücüler)
2710.12.90.00.19- - - - - - Diğerleri
2710.19- - Diğerleri:
- - - Orta yağlar:
2710.19.11.00.00- - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00- - - - 2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
- - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :
- - - - - Kerosen :
2710.19.21.00.00- - - - - - Jet yakıtı
- - - - - - Diğerleri
2710.19.25.00.11- - - - - - - Gazyağı
2710.19.25.00.19- - - - - - - Diğerleri
2710.19.29.00.00- - - - - Diğerleri
- - - Ağır yağlar :
- - - - Gaz oiller :
2710.19.31.00.00- - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00- - - - - 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
- - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar:
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler
2710.19.43.00.11- - - - - - - Motorin
2710.19.43.00.17- - - - - - - Damıtık denizcilik yakıtı
2710.19.43.00.29- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler
2710.19.46.00.18- - - - - - - Damıtık denizcilik yakıtı
2710.19.46.00.29- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler
2710.19.47.00.18- - - - - - - Damıtık denizcilik yakıtı
2710.19.47.00.19- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler
2710.19.48.00.11- - - - - - - Damıtık denizcilik yakıtı
2710.19.48.00.18- - - - - - - Diğerleri
- - - - Fuel oiller :
2710.19.51.00.00- - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00- - - - - 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
- - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar:
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler
2710.19.62.00.10- - - - - - - Kalorifer Yakıtı
2710.19.62.00.11- - - - - - - Fuel oil
2710.19.62.00.31- - - - - - - Artık denizcilik yakıtı
2710.19.62.00.39- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 0,5'i geçmeyenler
2710.19.66.00.10- - - - - - - Kalorifer Yakıtı
2710.19.66.00.11- - - - - - - Fuel oil
2710.19.66.00.31- - - - - - - Artık denizcilik yakıtı
2710.19.66.00.39- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5'i geçenler:
2710.19.67.00.11- - - - - - - Yüksek Kükürtlü Fuel oil
2710.19.67.00.12- - - - - - - Fuel oil
2710.19.67.00.13- - - - - - - Kalorifer yakıtı
2710.19.67.00.31- - - - - - - Artık denizcilik yakıtı
2710.19.67.00.39- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler:
2710.19.67.00.41- - - - - - - Yüksek Kükürtlü Fuel oil
2710.19.67.00.42- - - - - - - Artık denizcilik yakıtı
2710.19.67.00.49- - - - - - - Diğerleri
- - - - Yağlama yağları ; diğer yağlar :
2710.19.71.00.00- - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00- - - - - 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
- - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :
2710.19.81.00.00- - - - - - Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00- - - - - - Hidrolik yağları
2710.19.85.00.00- - - - - - Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00- - - - - - Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00- - - - - - Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00- - - - - - Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
- - - - - - Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar
2710.19.99.00.11- - - - - - - Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
2710.19.99.00.25- - - - - - - Diğer madeni yağlar
2710.19.99.00.98- - - - - - - Diğerleri
2710.20- Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler) (atık yağlar hariç):
- - Gaz oiller :
- - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler
2710.20.11.00.11- - - - Motorin
2710.20.11.00.19- - - - Diğerleri
2710.20.16.00.00- - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler
2710.20.19.00.00- - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler
- - Fuel oiller :
2710.20.32.00.00- - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5'i geçmeyenler
2710.20.38.00.00- - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5'i geçenler
2710.20.90.00.00- - Diğer yağlar
- Atık yağlar:
2710.91.00.00.00- - Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), poliklorlu terfeniller (PCT'ler) veya polibromlu bifeniller (PBB'ler) içerenler
2710.99.00.00.00- - Diğerleri
27.11Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar:
- Sıvılaştırılmış:
2711.11.00.00.00- - Doğal gaz
2711.12- - Propan:
- - - Saflığı % 99 veya daha fazla olan propan:
2711.12.11.00.00- - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2711.12.19.00.00- - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
- - - Diğerleri:
2711.12.91.00.00- - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2711.12.93.00.00- - - - 2711.12.91.00 Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
- - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :
2711.12.94.00.00- - - - - % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 99'dan daha az saflıkta olanlar
2711.12.97.00.00- - - - - Diğerleri
2711.13- - Bütan:
2711.13.10.00.00- - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2711.13.30.00.00- - - 2711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :
2711.13.91.00.00- - - - % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 95'den daha az saflıkta olanlar
2711.13.97.00.00- - - - Diğerleri
2711.14- - Etilen,propilen,bütilen ve bütadien
2711.14.00.00.11- - - Etilen
2711.14.00.00.12- - - Propilen
2711.14.00.00.13- - - Bütilen
2711.14.00.00.14- - - Bütadien
2711.19- - Diğerleri
2711.19.00.00.11- - - Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
2711.19.00.00.12- - - Etan
2711.19.00.00.13- - - Metan
2711.19.00.00.19- - - Diğerleri
- Gaz halinde olanlar:
2711.21.00.00.00- - Doğal gaz
2711.29- - Diğerleri
2711.29.00.00.11- - - Propan
2711.29.00.00.12- - - Bütan
2711.29.00.00.13- - - Etilen
2711.29.00.00.14- - - Propilen
2711.29.00.00.15- - - Bütilen
2711.29.00.00.16- - - Bütadien
2711.29.00.00.17- - - Metan
2711.29.00.00.18- - - Etan
2711.29.00.00.29- - - Diğerleri
27.12Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turba mumu,diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın):
2712.10- Vazelin:
2712.10.10.00.00- - Ham vazelin
2712.10.90.00.00- - Diğerleri
2712.20- Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin:
2712.20.10.00.00- - Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ı geçmeyen)
- - Diğerleri
2712.20.90.00.11- - - Ham parafin
2712.20.90.00.19- - - Diğerleri
2712.90- Diğerleri:
- - Ozokerit, linyit mumu ve turba mumu (tabii ürünler):
- - - Ham
2712.90.11.00.11- - - - Ham ozokerit
2712.90.11.00.12- - - - Ham linyit mumu
2712.90.11.00.13- - - - Ham turba mumu
- - - Diğerleri
2712.90.19.00.11- - - - Ham olmayan ozokerit
2712.90.19.00.12- - - - Ham olmayan linyit mumu
2712.90.19.00.13- - - - Ham olmayan turba mumu
- - Diğerleri :
- - - Ham :
2712.90.31.00.00- - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2712.90.33.00.00- - - - 2712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2712.90.39.00.00- - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
- - - Diğerleri :
2712.90.91.00.00- - - - Zincir uzunluğu 24 veya daha fazla fakat 28 karbon atomunu geçmeyen, ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla alken-1 ihtiva eden alken-1 karışımları
- - - - Diğerleri:
2712.90.99.10.00- - - - - Parafin
2712.90.99.90.00- - - - - Diğerleri
27.13Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
- Petrol koku :
2713.11.00.00.00- - Kalsine edilmemiş
2713.12.00.00.00- - Kalsine edilmiş
2713.20- Petrol bitümeni
2713.20.00.00.11- - Penetrasyon asfalt
2713.20.00.00.12- - Blown
2713.20.00.00.19- - Diğerleri
2713.90- Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
2713.90.10.00.00- - 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar
- - Diğerleri
2713.90.90.00.11- - - Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları
2713.90.90.00.19- - - Diğerleri
27.14Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar :
2714.10.00.00.00- Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar
2714.90- Diğerleri
2714.90.00.00.11- - Tabii bitümen
2714.90.00.00.12- - Tabii asfalt
2714.90.00.00.13- - Asfaltlı kayalar
2714.90.00.00.14- - Asfaltitler
2714.90.00.00.19- - Diğerleri
2715.00.00.00.00Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar
2716.00.00.00.00Elektrik enerjisi
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum