Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 7PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
FASIL : 39 Plastikler Ve Mamulleri

FasılNoFasıl Açıklaması
I. İLK ŞEKİLLERDE
39.01Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
3901.10- Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen:
3901.10.10.00.00- - Lineer polietilen
- - Diğerleri
3901.10.90.00.11- - - Alçak yoğunluk polietilen
3901.10.90.00.12- - - Polietilen kompaundları
3901.10.90.00.19- - - Diğerleri
3901.20- Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:
3901.20.10.00.00- - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan,
     - 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum,
     - 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum,
     - 2 mgr./kg. veya daha az krom,
     - 2 mgr./kg. veya daha az demir,
     - 2 mgr./kg. veya daha az nikel,
     - 2 mgr./kg. veya daha az titanyum
      ve
     - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen
      imaline mahsus)
- - Diğerleri
3901.20.90.00.11- - - Yüksek yoğunluk polietilen
3901.20.90.00.12- - - Polietilen kompaundları
3901.20.90.00.19- - - Diğerleri
3901.30.00.00.00- Etilen-vinil asetat kopolimerleri
3901.40.00.00.00- Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar
3901.90- Diğerleri
3901.90.30.00.00- - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
- - Diğerleri
3901.90.80.00.11- - - Etilen propilen kopolimeri
3901.90.80.00.12- - - Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil)
3901.90.80.00.19- - - Diğerleri
39.02Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
3902.10- Polipropilen:
3902.10.00.00.11- - Polipropilen kompaundları
3902.10.00.00.19- - Diğerleri
3902.20.00.00.00- Poliizobutilen
3902.30- Propilen kopolimerleri:
3902.30.00.00.11- - Polipropilen kopolimerleri kompaundları
3902.30.00.00.19- - Diğerleri
3902.90- Diğerleri:
3902.90.10.00.00- - Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.20.00.00- - Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut - 1 - ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.90.00.00- - Diğerleri
39.03Stiren polimerleri (ilk şekillerde):
- Polistiren:
3903.11.00.00.00- - Genleşebilen
3903.19.00.00.00- - Diğerleri
3903.20.00.00.00- Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri
3903.30.00.00.00- Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri
3903.90- Diğerleri:
3903.90.10.00.00- - Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha fazla)
3903.90.20.00.00- - Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat % 71'i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3903.90.90.00.00- - Diğerleri
39.04Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) :
- Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
3904.10.00.00.11- - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC)
3904.10.00.00.19- - Diğerleri
- Diğer poli(vinil klorür):
3904.21.00.00.00- - Plastifiye edilmemiş PVC
3904.22.00.00.00- - Plastifiye edilmiş PVC
3904.30.00.00.00- Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri
3904.40.00.00.00- Diğer vinil klorür kopolimerleri
3904.50- Viniliden klorür polimerleri:
3904.50.10.00.00- - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde)
3904.50.90.00.00- - Diğerleri
- Florlu polimerleri:
3904.61.00.00.00- - Politetrafloretilen (PTFE)
3904.69- - Diğerleri:
3904.69.10.00.00- - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan )
3904.69.20.00.00- - - Fluoroelastomer FKM
3904.69.80.00.00- - - Diğerleri
3904.90.00.00.00- Diğerleri
39.05Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):
- Poli(vinil asetat) :
3905.12.00.00.00- - Sulu dispersiyon halinde
3905.19.00.00.00- - Diğerleri
- Vinil asetat kopolimerleri :
3905.21.00.00.00- - Sulu dispersiyon halinde
3905.29.00.00.00- - Diğerleri
3905.30.00.00.00- Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)
- Diğerleri :
3905.91.00.00.00- - Kopolimerler
3905.99- - Diğerleri:
3905.99.10.00.00- - - Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olup, molekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fakat 40 000'i geçmeyen ve ağırlık itibariyle:
     - vinil asetat üzerinden değerlendirildiğinde % 9,5 veya daha fazla fakat % 13'den fazla olmayan asetil grupları içeren ve
     - vinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde % 5 veya daha fazla fakat % 6,5'den fazla olmayan hidroksil grupları içeren)
3905.99.90.00.00- - - Diğerleri
39.06Akrilik polimerler (ilk şekillerde):
3906.10.00.00.00- Poli(metil metakrilat)
3906.90- Diğerleri:
3906.90.10.00.00- - Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid]
3906.90.20.00.00- - 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid'de % 55 veya daha fazla kopolimer içeren çözeltisi
3906.90.30.00.00- - Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya fazla fakat % 11'den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren)
3906.90.40.00.00- - Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR) ile tadil edilmiş]
3906.90.50.00.00- - Tekstil baskı patlarının imalinde kıvam verici olarak kullanılmaya mahsus akrilik asid ile metil akrilat ve az miktarda diğer monomerleri içeren polimerizasyon ürünü
3906.90.60.00.00- - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal) ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri
3906.90.90.00.00- - Diğerleri
39.07Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde) :
3907.10.00.00.00- Poliasetaller
3907.20- Diğer polieterler:
- - Polieter alkoller:
3907.20.11.00.00- - - Polietilen glikoller
3907.20.20.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3907.20.91.00.00- - - 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri
3907.20.99.00.00- - - Diğerleri
3907.30.00.00.00- Epoksi reçineler
3907.40.00.00.00- Polikarbonatlar
3907.50.00.00.00- Alkit reçineler
- Poli(etilen tereftalat) :
3907.61.00.00.00- - 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar
3907.69.00.00.00- - Diğerleri
3907.70.00.00.00- Poli(laktik asit)
- Diğer poliesterler:
3907.91- - Doymamışlar:
3907.91.10.00.00- - - Sıvı
3907.91.90.00.00- - - Diğerleri
3907.99- - Diğerleri :
3907.99.05.00.00- - - Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri
3907.99.10.00.00- - - Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)
- - - Diğerleri:
3907.99.80.00.11- - - - Doymuş poliester reçineleri
3907.99.80.00.19- - - - Diğerleri
39.08Poliamidler (ilk şekillerde):
3908.10- Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12:
3908.10.00.00.11- - Kompaundları
3908.10.00.00.19- - Diğerleri
3908.90.00.00.00- Diğerleri
39.09Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):
3909.10.00.00.00- Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri
3909.20.00.00.00- Melamin reçineler
- Diğer amino reçineler:
3909.31.00.00.00- - Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI)
3909.39.00.00.00- - Diğerleri
3909.40.00.00.00- Fenolik reçineler
3909.50- Poliüretanlar:
3909.50.10.00.00- - 2,2'- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat poliüretanın N,N-dimetil asetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
3909.50.90.00.00- - Diğerleri
3910.00Silikonlar (ilk şekillerde)
3910.00.00.00.11- Silikon yağları
3910.00.00.00.12- Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler
3910.00.00.00.19- Diğerleri
39.11Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3911.10.00.00.00- Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri, politerpenler
3911.90- Diğerleri:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3911.90.11.00.00- - - Poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden
-1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde)
3911.90.13.00.00- - - Poli (tiyo-1,4-fenilen)
3911.90.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3911.90.92.00.00- - - p-Krezol ve divinil benzen kopolimerinin N,N-dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi; Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri
3911.90.99.00.00- - - Diğerleri
39.12Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
- Selüloz asetatları:
3912.11.00.00.00- - Plastifiye edilmemiş olanlar
3912.12.00.00.00- - Plastifiye edilmiş olanlar
3912.20- Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):
- - Plastifiye edilmemiş olanlar:
- - - Kollodyonlar ve seloidin
3912.20.11.00.11- - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
3912.20.11.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3912.20.19.00.11- - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
3912.20.19.00.19- - - - Diğerleri
3912.20.90.00.00- - Plastifiye edilmiş olanlar
- Selüloz eterleri:
3912.31.00.00.00- - Karboksimetilselüloz ve tuzları
3912.39- - Diğerleri:
3912.39.20.00.00- - - Hidroksipropilselüloz
3912.39.85.00.00- - - Diğerleri
3912.90- Diğerleri:
3912.90.10.00.00- - Selüloz esterleri
3912.90.90.00.00- - Diğerleri
39.13Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3913.10.00.00.00- Aljinik asit, tuzları ve esterleri
3913.90- Diğerleri:
3913.90.00.10.00- - Dekstran
3913.90.00.20.00- - Tabii kauçuğun kimyasal türevleri
3913.90.00.90.00- - Diğerleri
3914.00.00.00.0039.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)
II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA
39.15Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:
3915.10.00.00.00- Etilen polimerlerinden olanlar
3915.20.00.00.00- Stiren polimerlerinden olanlar
3915.30.00.00.00- Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3915.90- Diğer plastiklerden olanlar:
- - Propilen polimerlerinden olanlar:
3915.90.11.10.00- - - Katılma polimerizasyonu ürünleri
3915.90.11.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3915.90.80.00.11- - - Polietilen tereftalattan (PET) olanlar
3915.90.80.00.19- - - Diğerleri
39.16Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
3916.10.00.00.00- Etilen polimerlerinden olanlar
3916.20.00.00.00- Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3916.90- Diğer plastiklerden olanlar:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3916.90.10.00.11- - - Fenoplastlardan olanlar
3916.90.10.00.12- - - Poliüretanlardan olanlar
3916.90.10.00.19- - - Diğerleri
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3916.90.50.00.11- - - Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden olanlar
3916.90.50.00.12- - - Politetrafloretilenden olanlar
3916.90.50.00.19- - - Diğerleri
3916.90.90.00.00- - Diğerleri
39.17Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi):
3917.10- Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları):
3917.10.10.00.00- - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3917.10.90.00.00- - Selülozik plastik maddelerden olanlar
- Sert borular ve hortumlar:
3917.21- - Etilen polimerlerinden olanlar:
3917.21.10.00.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.21.90.00.00- - - Diğerleri
3917.22- - Propilen polimerlerinden olanlar:
3917.22.10.00.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.22.90.00.00- - - Diğerleri
3917.23- - Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
3917.23.10.00.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.23.90.00.00- - - Diğerleri
3917.29- - Diğer plastiklerden olanlar:
3917.29.00.10.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.29.00.20.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.29.00.30.00- - - Dikişli borular
3917.29.00.40.00- - - Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar
3917.29.00.90.00- - - Diğerleri
3917.31- - Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa'Iık bir basınca dayanabilenler):
- Diğer borular ve hortumlar:
3917.31.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.31.00.20.00- - - Hava kanalları
3917.31.00.80.00- - - Diğerleri
3917.32- - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan):
3917.32.00.10.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.32.00.20.00- - - Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar
3917.32.00.30.00- - - Dikişli borular
3917.32.00.40.00- - - Hava kanalları
3917.32.00.80.00- - - Diğerleri
3917.33.00.00.00- - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan)
3917.39- - Diğerleri:
3917.39.00.10.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.39.00.20.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.39.00.30.00- - - Dikişli olanlar
3917.39.00.40.00- - - Hava kanalları
3917.39.00.80.00- - - Diğerleri
3917.40- Bağlantı elemanları:
3917.40.00.00.11- - Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için)
3917.40.00.00.12- - Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar
3917.40.00.00.19- - Diğerleri
39.18Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:
3918.10- Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
- - Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar
3918.10.10.00.11- - - PVC yer kaplamaları
3918.10.10.00.12- - - PVC duvar veya tavan kaplamaları
- - Diğerleri
3918.10.90.00.11- - - Kalınlığı 5mm'yi geçmeyenler
3918.10.90.00.19- - - Diğerleri
3918.90- Diğer plastiklerden olanlar
3918.90.00.00.11- - İç mekan duvar ve tavanlar için polistiren karolar
3918.90.00.00.19- - Diğerleri
39.19Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın):
3919.10- Genişliği 20 cm.yi geçmeyen rulolar halinde:
- - Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış):
3919.10.12.00.00- - - Poli(vinil klorür) veya polietilenden olanlar
3919.10.15.00.00- - - Polipropilenden olanlar
3919.10.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3919.10.80.10.00- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
3919.10.80.20.00- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3919.10.80.90.00- - - Diğerleri
3919.90- Diğerleri
3919.90.20.00.00- - Yarı iletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dairesel cilalama pedleri
- - Diğerleri:
3919.90.80.10.00- - -Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş olanlar
3919.90.80.20.00- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3919.90.80.30.11- - - - Genişliği 1 metre'yi geçen dijital baskı folyoları
3919.90.80.30.19- - - - Diğerleri
3919.90.80.90.00- - - Diğerleri
39.20Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):
3920.10- Etilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:
- - - Polietilenden olanlar :
- - - - Özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar:
3920.10.23.00.00- - - - - Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen)
3920.10.24.00.00- - - - - Baskılı olmayan Streç film (strech film)
3920.10.25.00.00- - - - - Diğerleri
3920.10.28.00.00- - - - Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar
3920.10.40.00.00- - - Diğerleri
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:
3920.10.81.00.00- - - Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözünmüş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde (% 15'i geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)]
3920.10.89.00.00- - - Diğerleri
3920.20- Propilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Bioryente olanlar
3920.20.21.00.11- - - - Baskılı olanlar
3920.20.21.00.19- - - - Diğerleri
3920.20.29.00.00- - - Diğerleri
3920.20.80.00.00- - Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler
3920.30.00.00.00- Stiren polimerlerinden olanlar
- Vinilklorür polimerlerinden olanlar:
3920.43- - Ağırlık itibariyle % 6'dan az olmayan plastifiyan içerenler:
3920.43.10.00.00- - - Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler
3920.43.90.00.00- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
3920.49- - Diğerleri :
3920.49.10.00.00- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
3920.49.90.00.00- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
- Akrilik polimerlerden olanlar:
3920.51.00.00.00- - Poli(metil metakrilik)ten olanlar
3920.59- - Diğerleri:
3920.59.10.00.00- - - Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi geçmeyen film şeklinde)
3920.59.90.00.00- - - Diğerleri
- Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer poliesterlerden olanlar :
3920.61.00.00.00- - Polikarbonatlardan olanlar
3920.62- - Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :
- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:
3920.62.12.00.00- - - - Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı 72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen); Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi geçmeyen)
3920.62.19.00.00- - - - Diğerleri
3920.62.90.00.00- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler
3920.63.00.00.00- - Doymamış poliesterlerden olanlar
3920.69.00.00.00- - Diğer poliesterlerden olanlar
- Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
3920.71.00.00.00- - Rejenere selülozdan olanlar
3920.73- - Selüloz asetattan olanlar:
3920.73.10.00.00- - -Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler
3920.73.80.00.00- - - Diğerleri
3920.79- - Diğer selüloz türevlerinden olanlar:
3920.79.10.00.00- - - Vulkanize liflerden olanlar
3920.79.90.00.00- - - Diğerleri
- Diğer plastiklerden olanlar:
3920.91.00.00.00- - Poli(vinil butiral)dan olanlar
3920.92.00.00.00- - Poliamidlerden olanlar
3920.93.00.00.00- - Amino reçinelerden olanlar
3920.94.00.00.00- - Fenolik reçinelerden olanlar
3920.99- - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3920.99.21.00.00- - - - Poliimid levha ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış ya da kaplanmış)
3920.99.28.00.00- - - - Diğerleri
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3920.99.52.00.00- - - - Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm'yi geçmeyen)
3920.99.53.00.00- - - - İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanılmaya mahsus florlanmış plastik malzemeden)
3920.99.59.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
3920.99.90.10.00- - - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3920.99.90.90.00- - - - Diğerleri
39.21Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler:
- Gözenekli olanlar:
3921.11.00.00.00- - Stiren polimerlerinden olanlar
3921.12.00.00.00- - Vinilklorür polimerlerinden olanlar
3921.13- - Poliüretanlardan olanlar :
3921.13.10.00.00- - - Esnek olanlar
3921.13.90.00.00- - - Diğerleri
3921.14.00.00.00- - Rejenere selülozdan olanlar
3921.19- - Diğer plastiklerden olanlar:
3921.19.00.10.00- - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3921.19.00.90.00- - - Diğerleri
3921.90- Diğerleri
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3921.90.10.00.00- - - Poliesterlerden olanlar
3921.90.30.00.00- - - Fenolik reçinelerden olanlar
- - - Amino reçinelerden olanlar:
- - - - Tabaka tabaka tertiplenmiş olanlar:
3921.90.41.00.00- - - - - Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar
3921.90.43.00.00- - - - - Diğerleri
3921.90.49.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3921.90.55.00.11- - - - Poliamidlerden olanlar
3921.90.55.00.12- - - - Poliüretanlardan olanlar
3921.90.55.00.19- - - - Diğerleri
3921.90.60.00.11- - - Polietilenden olanlar
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3921.90.60.00.12- - - Polivinil klorürden olanlar
3921.90.60.00.13- - - Polipropilenden olanlar
3921.90.60.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
3921.90.90.10.00- - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3921.90.90.90.00- - - Diğerleri
39.22Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya:
3922.10- Banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler ve lavabolar
3922.10.00.00.11- - Banyo küvetleri
3922.10.00.00.12- - Duş tekneleri
3922.10.00.00.13- - Lavabolar
3922.10.00.00.14- - Eviyeler
3922.20.00.00.00- Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları
3922.90- Diğerleri :
3922.90.00.10.00- - Su depoları (donanımlı olsun olmasın)
- - Diğerleri
3922.90.00.90.11- - - Bideler
3922.90.00.90.12- - - Sifonlar (Pis su tesisatı için)
3922.90.00.90.19- - - Diğerleri
39.23Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri :
3923.10- Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya:
3923.10.10.00.00- - Yarı iletken waferler, masklar veya retiküllerin taşınması veya paketlenmesinde kullanılacak şekilde şekil verilmiş veya buna uygun kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya
3923.10.90.00.00- - Diğerleri
- Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):
3923.21- - Etilen polimerlerinden olanlar
3923.21.00.00.11- - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.21.00.00.19- - - Diğerleri
3923.29- - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Poli(vinil klorür)den olanlar
3923.29.10.00.11- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3923.29.90.00.11- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.90.00.19- - - - Diğerleri
3923.30- Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya:
- - Hacmi 2 litreyi geçmeyenler
3923.30.10.00.11- - - Katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.12- - - Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.19- - - Diğerleri
3923.30.90.00.00- - Hacmi 2 litreyi geçenler
3923.40- Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya:
- - Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar, bobinler ve benzeri eşya :
3923.40.10.10.00- - - Fotoğraf veya sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar
3923.40.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3923.40.90.00.11- - - Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar
3923.40.90.00.19- - - Diğerleri
3923.50- Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri:
3923.50.10.00.00- - Şişeler için kapak ve kapsüller
3923.50.90.00.00- - Diğerleri
3923.90.00.00.00- Diğerleri
39.24Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası :
3924.10- Sofra ve mutfak eşyası:
- - Silikondan:
3924.10.00.00.21- - - Biberonlar
3924.10.00.00.22- - - Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.29- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3924.10.00.00.31- - - Biberonlar
3924.10.00.00.32- - - Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.39- - - Diğerleri
3924.90- Diğerleri:
3924.90.00.00.11- - Emzikli biberon başlıkları
3924.90.00.00.12- - Çocuklar için klozet daraltıcılar
3924.90.00.00.13- - Çöp kovaları
3924.90.00.00.19- - Diğerleri
39.25Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri:
3925.10.00.00.00- Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar
3925.20.00.00.00- Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri (1)
3925.30- Panjurlar, storlar (venedik storları dahil) ve benzeri eşya ve bunların aksam ve parçaları:
3925.30.00.00.11- - Panjurlar
3925.30.00.00.12- - Menfezler
3925.30.00.00.19- - Diğerleri
3925.90- Diğerleri:
3925.90.10.00.00- - Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları
3925.90.20.00.00- - Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları
3925.90.80.00.00- - Diğerleri
39.26Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya:
3926.10.00.00.00- Okul ve büro malzemeleri
- Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları(eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil)
3926.20.00.00.11- - Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)
3926.20.00.00.19- - Diğerleri
3926.30.00.00.00- Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları
3926.40- Küçük heykeller ve diğer süs eşyası
3926.40.00.00.11- - Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)
3926.40.00.00.19- - Diğerleri
3926.90- Diğerleri:
3926.90.50.00.00- - Drenajların girişinde suyun filtre edilmesinde kullanılan delikli ızgara ve benzeri eşya
- - Diğerleri:
3926.90.97.10.00- - - Korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri
3926.90.97.20.00- - - Yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı
- - - Diğerleri
3926.90.97.90.11- - - - İlaç ölçü kaşıkları
3926.90.97.90.12- - - - Poliüretandan prezervatifler
3926.90.97.90.14- - - - Kelepçeler
3926.90.97.90.15- - - - Fare altlığı (Mouse pad)
3926.90.97.90.16- - - - Emzikler
3926.90.97.90.17- - - - Diş kaşıyıcı
3926.90.97.90.18- - - - Diğerleri
(1) Çerçeve ve eşiği olsun olmasın, kapı veya pencere tek bir parça olarak kabul edilir.
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum