Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 7PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
FASIL : 39 Plastikler Ve Mamulleri

FasılNoFasıl Açıklaması
I. İLK ŞEKİLLERDE
39.01Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
3901.10- Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen:
3901.10.10.00.00- - Lineer polietilen
- - Diğerleri
3901.10.90.00.11- - - Alçak yoğunluk polietilen
3901.10.90.00.12- - - Polietilen kompaundları
3901.10.90.00.19- - - Diğerleri
3901.20- Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:
3901.20.10.00.00- - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan,
     - 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum,
     - 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum,
     - 2 mgr./kg. veya daha az krom,
     - 2 mgr./kg. veya daha az demir,
     - 2 mgr./kg. veya daha az nikel,
     - 2 mgr./kg. veya daha az titanyum
      ve
     - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen
      imaline mahsus)
- - Diğerleri
3901.20.90.00.11- - - Yüksek yoğunluk polietilen
3901.20.90.00.12- - - Polietilen kompaundları
3901.20.90.00.19- - - Diğerleri
3901.30.00.00.00- Etilen-vinil asetat kopolimerleri
3901.40.00.00.00- Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar
3901.90- Diğerleri
3901.90.30.00.00- - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
- - Diğerleri
3901.90.80.00.11- - - Etilen propilen kopolimeri
3901.90.80.00.12- - - Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil)
3901.90.80.00.19- - - Diğerleri
39.02Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
3902.10- Polipropilen:
3902.10.00.00.11- - Polipropilen kompaundları
3902.10.00.00.19- - Diğerleri
3902.20.00.00.00- Poliizobutilen
3902.30- Propilen kopolimerleri:
3902.30.00.00.11- - Polipropilen kopolimerleri kompaundları
3902.30.00.00.19- - Diğerleri
3902.90- Diğerleri:
3902.90.10.00.00- - Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.20.00.00- - Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut - 1 - ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.90.00.00- - Diğerleri
39.03Stiren polimerleri (ilk şekillerde):
- Polistiren:
3903.11.00.00.00- - Genleşebilen
3903.19.00.00.00- - Diğerleri
3903.20.00.00.00- Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri
3903.30.00.00.00- Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri
3903.90- Diğerleri:
3903.90.10.00.00- - Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha fazla)
3903.90.20.00.00- - Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat % 71'i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3903.90.90.00.00- - Diğerleri
39.04Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) :
- Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
3904.10.00.00.11- - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC)
3904.10.00.00.19- - Diğerleri
- Diğer poli(vinil klorür):
3904.21.00.00.00- - Plastifiye edilmemiş PVC
3904.22.00.00.00- - Plastifiye edilmiş PVC
3904.30.00.00.00- Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri
3904.40.00.00.00- Diğer vinil klorür kopolimerleri
3904.50- Viniliden klorür polimerleri:
3904.50.10.00.00- - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde)
3904.50.90.00.00- - Diğerleri
- Florlu polimerleri:
3904.61.00.00.00- - Politetrafloretilen (PTFE)
3904.69- - Diğerleri:
3904.69.10.00.00- - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan )
3904.69.20.00.00- - - Fluoroelastomer FKM
3904.69.80.00.00- - - Diğerleri
3904.90.00.00.00- Diğerleri
39.05Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):
- Poli(vinil asetat) :
3905.12.00.00.00- - Sulu dispersiyon halinde
3905.19.00.00.00- - Diğerleri
- Vinil asetat kopolimerleri :
3905.21.00.00.00- - Sulu dispersiyon halinde
3905.29.00.00.00- - Diğerleri
3905.30.00.00.00- Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)
- Diğerleri :
3905.91.00.00.00- - Kopolimerler
3905.99- - Diğerleri:
3905.99.10.00.00- - - Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olup, molekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fakat 40 000'i geçmeyen ve ağırlık itibariyle:
     - vinil asetat üzerinden değerlendirildiğinde % 9,5 veya daha fazla fakat % 13'den fazla olmayan asetil grupları içeren ve
     - vinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde % 5 veya daha fazla fakat % 6,5'den fazla olmayan hidroksil grupları içeren)
3905.99.90.00.00- - - Diğerleri
39.06Akrilik polimerler (ilk şekillerde):
3906.10.00.00.00- Poli(metil metakrilat)
3906.90- Diğerleri:
3906.90.10.00.00- - Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid]
3906.90.20.00.00- - 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid'de % 55 veya daha fazla kopolimer içeren çözeltisi
3906.90.30.00.00- - Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya fazla fakat % 11'den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren)
3906.90.40.00.00- - Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR) ile tadil edilmiş]
3906.90.50.00.00- - Tekstil baskı patlarının imalinde kıvam verici olarak kullanılmaya mahsus akrilik asid ile metil akrilat ve az miktarda diğer monomerleri içeren polimerizasyon ürünü
3906.90.60.00.00- - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal) ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri
3906.90.90.00.00- - Diğerleri
39.07Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde) :
3907.10.00.00.00- Poliasetaller
3907.20- Diğer polieterler:
- - Polieter alkoller:
3907.20.11.00.00- - - Polietilen glikoller
3907.20.20.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3907.20.91.00.00- - - 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri
3907.20.99.00.00- - - Diğerleri
3907.30.00.00.00- Epoksi reçineler
3907.40.00.00.00- Polikarbonatlar
3907.50.00.00.00- Alkit reçineler
- Poli(etilen tereftalat) :
3907.61.00.00.00- - 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar
3907.69.00.00.00- - Diğerleri
3907.70.00.00.00- Poli(laktik asit)
- Diğer poliesterler:
3907.91- - Doymamışlar:
3907.91.10.00.00- - - Sıvı
3907.91.90.00.00- - - Diğerleri
3907.99- - Diğerleri :
3907.99.05.00.00- - - Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri
3907.99.10.00.00- - - Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)
3907.99.80.00.00- - - Diğerleri
39.08Poliamidler (ilk şekillerde):
3908.10- Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12:
3908.10.00.00.11- - Kompaundları
3908.10.00.00.19- - Diğerleri
3908.90.00.00.00- Diğerleri
39.09Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):
3909.10.00.00.00- Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri
3909.20.00.00.00- Melamin reçineler
- Diğer amino reçineler:
3909.31.00.00.00- - Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI)
3909.39.00.00.00- - Diğerleri
3909.40.00.00.00- Fenolik reçineler
3909.50- Poliüretanlar:
3909.50.10.00.00- - 2,2'- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat poliüretanın N,N-dimetil asetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
3909.50.90.00.00- - Diğerleri
3910.00Silikonlar (ilk şekillerde)
3910.00.00.00.11- Silikon yağları
3910.00.00.00.12- Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler
3910.00.00.00.19- Diğerleri
39.11Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3911.10.00.00.00- Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri, politerpenler
3911.90- Diğerleri:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3911.90.11.00.00- - - Poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden
-1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde)
3911.90.13.00.00- - - Poli (tiyo-1,4-fenilen)
3911.90.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3911.90.92.00.00- - - p-Krezol ve divinil benzen kopolimerinin N,N-dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi; Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri
3911.90.99.00.00- - - Diğerleri
39.12Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
- Selüloz asetatları:
3912.11.00.00.00- - Plastifiye edilmemiş olanlar
3912.12.00.00.00- - Plastifiye edilmiş olanlar
3912.20- Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):
- - Plastifiye edilmemiş olanlar:
- - - Kollodyonlar ve seloidin
3912.20.11.00.11- - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
3912.20.11.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3912.20.19.00.11- - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
3912.20.19.00.19- - - - Diğerleri
3912.20.90.00.00- - Plastifiye edilmiş olanlar
- Selüloz eterleri:
3912.31.00.00.00- - Karboksimetilselüloz ve tuzları
3912.39- - Diğerleri:
3912.39.20.00.00- - - Hidroksipropilselüloz
3912.39.85.00.00- - - Diğerleri
3912.90- Diğerleri:
3912.90.10.00.00- - Selüloz esterleri
3912.90.90.00.00- - Diğerleri
39.13Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3913.10.00.00.00- Aljinik asit, tuzları ve esterleri
3913.90- Diğerleri:
3913.90.00.10.00- - Dekstran
3913.90.00.20.00- - Tabii kauçuğun kimyasal türevleri
3913.90.00.90.00- - Diğerleri
3914.00.00.00.0039.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)
II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA
39.15Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:
3915.10.00.00.00- Etilen polimerlerinden olanlar
3915.20.00.00.00- Stiren polimerlerinden olanlar
3915.30.00.00.00- Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3915.90- Diğer plastiklerden olanlar:
- - Propilen polimerlerinden olanlar:
3915.90.11.10.00- - - Katılma polimerizasyonu ürünleri
3915.90.11.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3915.90.80.00.11- - - Polietilen tereftalattan (PET) olanlar
3915.90.80.00.19- - - Diğerleri
39.16Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
3916.10.00.00.00- Etilen polimerlerinden olanlar
3916.20.00.00.00- Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3916.90- Diğer plastiklerden olanlar:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3916.90.10.00.11- - - Fenoplastlardan olanlar
3916.90.10.00.12- - - Poliüretanlardan olanlar
3916.90.10.00.19- - - Diğerleri
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3916.90.50.00.11- - - Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden olanlar
3916.90.50.00.12- - - Politetrafloretilenden olanlar
3916.90.50.00.19- - - Diğerleri
3916.90.90.00.00- - Diğerleri
39.17Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi):
3917.10- Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları):
3917.10.10.00.00- - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3917.10.90.00.00- - Selülozik plastik maddelerden olanlar
- Sert borular ve hortumlar:
3917.21- - Etilen polimerlerinden olanlar:
3917.21.10.00.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.21.90.00.00- - - Diğerleri
3917.22- - Propilen polimerlerinden olanlar:
3917.22.10.00.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.22.90.00.00- - - Diğerleri
3917.23- - Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
3917.23.10.00.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.23.90.00.00- - - Diğerleri
3917.29- - Diğer plastiklerden olanlar:
3917.29.00.10.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.29.00.20.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.29.00.30.00- - - Dikişli borular
3917.29.00.40.00- - - Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar
3917.29.00.90.00- - - Diğerleri
3917.31- - Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa'Iık bir basınca dayanabilenler):
- Diğer borular ve hortumlar:
3917.31.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.31.00.20.00- - - Hava kanalları
3917.31.00.80.00- - - Diğerleri
3917.32- - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan):
3917.32.00.10.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.32.00.20.00- - - Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar
3917.32.00.30.00- - - Dikişli borular
3917.32.00.40.00- - - Hava kanalları
3917.32.00.80.00- - - Diğerleri
3917.33.00.00.00- - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan)
3917.39- - Diğerleri:
3917.39.00.10.00- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.39.00.20.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.39.00.30.00- - - Dikişli olanlar
3917.39.00.40.00- - - Hava kanalları
3917.39.00.80.00- - - Diğerleri
3917.40- Bağlantı elemanları:
3917.40.00.00.11- - Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için)
3917.40.00.00.12- - Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar
3917.40.00.00.19- - Diğerleri
39.18Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:
3918.10- Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
- - Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar
3918.10.10.00.11- - - PVC yer kaplamaları
3918.10.10.00.12- - - PVC duvar veya tavan kaplamaları
- - Diğerleri
3918.10.90.00.11- - - Kalınlığı 5mm'yi geçmeyenler
3918.10.90.00.19- - - Diğerleri
3918.90- Diğer plastiklerden olanlar
3918.90.00.00.11- - İç mekan duvar ve tavanlar için polistiren karolar
3918.90.00.00.19- - Diğerleri
39.19Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın):
3919.10- Genişliği 20 cm.yi geçmeyen rulolar halinde:
- - Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış):
3919.10.12.00.00- - - Poli(vinil klorür) veya polietilenden olanlar
3919.10.15.00.00- - - Polipropilenden olanlar
3919.10.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3919.10.80.10.00- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
3919.10.80.20.00- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3919.10.80.90.00- - - Diğerleri
3919.90- Diğerleri
3919.90.20.00.00- - Yarı iletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dairesel cilalama pedleri
- - Diğerleri:
3919.90.80.10.00- - -Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş olanlar
3919.90.80.20.00- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
3919.90.80.30.00- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3919.90.80.90.00- - - Diğerleri
39.20Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):
3920.10- Etilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:
- - - Polietilenden olanlar :
- - - - Özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar:
3920.10.23.00.00- - - - - Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen)
3920.10.24.00.00- - - - - Baskılı olmayan Streç film (strech film)
3920.10.25.00.00- - - - - Diğerleri
3920.10.28.00.00- - - - Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar
3920.10.40.00.00- - - Diğerleri
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:
3920.10.81.00.00- - - Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözünmüş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde (% 15'i geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)]
3920.10.89.00.00- - - Diğerleri
3920.20- Propilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Bioryente olanlar
3920.20.21.00.11- - - - Baskılı olanlar
3920.20.21.00.19- - - - Diğerleri
3920.20.29.00.00- - - Diğerleri
3920.20.80.00.00- - Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler
3920.30.00.00.00- Stiren polimerlerinden olanlar
- Vinilklorür polimerlerinden olanlar:
3920.43- - Ağırlık itibariyle % 6'dan az olmayan plastifiyan içerenler:
3920.43.10.00.00- - - Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler
3920.43.90.00.00- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
3920.49- - Diğerleri :
3920.49.10.00.00- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
3920.49.90.00.00- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
- Akrilik polimerlerden olanlar:
3920.51.00.00.00- - Poli(metil metakrilik)ten olanlar
3920.59- - Diğerleri:
3920.59.10.00.00- - - Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi geçmeyen film şeklinde)
3920.59.90.00.00- - - Diğerleri
- Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer poliesterlerden olanlar :
3920.61.00.00.00- - Polikarbonatlardan olanlar
3920.62- - Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :
- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:
3920.62.12.00.00- - - - Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı 72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen); Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi geçmeyen)
3920.62.19.00.00- - - - Diğerleri
3920.62.90.00.00- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler
3920.63.00.00.00- - Doymamış poliesterlerden olanlar
3920.69.00.00.00- - Diğer poliesterlerden olanlar
- Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
3920.71.00.00.00- - Rejenere selülozdan olanlar
3920.73- - Selüloz asetattan olanlar:
3920.73.10.00.00- - -Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler
3920.73.80.00.00- - - Diğerleri
3920.79- - Diğer selüloz türevlerinden olanlar:
3920.79.10.00.00- - - Vulkanize liflerden olanlar
3920.79.90.00.00- - - Diğerleri
- Diğer plastiklerden olanlar:
3920.91.00.00.00- - Poli(vinil butiral)dan olanlar
3920.92.00.00.00- - Poliamidlerden olanlar
3920.93.00.00.00- - Amino reçinelerden olanlar
3920.94.00.00.00- - Fenolik reçinelerden olanlar
3920.99- - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3920.99.21.00.00- - - - Poliimid levha ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış ya da kaplanmış)
3920.99.28.00.00- - - - Diğerleri
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3920.99.52.00.00- - - - Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm'yi geçmeyen)
3920.99.53.00.00- - - - İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanılmaya mahsus florlanmış plastik malzemeden)
3920.99.59.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
3920.99.90.10.00- - - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3920.99.90.90.00- - - - Diğerleri
39.21Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler:
- Gözenekli olanlar:
3921.11.00.00.00- - Stiren polimerlerinden olanlar
3921.12.00.00.00- - Vinilklorür polimerlerinden olanlar
3921.13- - Poliüretanlardan olanlar :
3921.13.10.00.00- - - Esnek olanlar
3921.13.90.00.00- - - Diğerleri
3921.14.00.00.00- - Rejenere selülozdan olanlar
3921.19- - Diğer plastiklerden olanlar:
3921.19.00.10.00- - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3921.19.00.90.00- - - Diğerleri
3921.90- Diğerleri
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3921.90.10.00.00- - - Poliesterlerden olanlar
3921.90.30.00.00- - - Fenolik reçinelerden olanlar
- - - Amino reçinelerden olanlar:
- - - - Tabaka tabaka tertiplenmiş olanlar:
3921.90.41.00.00- - - - - Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar
3921.90.43.00.00- - - - - Diğerleri
3921.90.49.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3921.90.55.00.11- - - - Poliamidlerden olanlar
3921.90.55.00.12- - - - Poliüretanlardan olanlar
3921.90.55.00.19- - - - Diğerleri
3921.90.60.00.11- - - Polietilenden olanlar
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3921.90.60.00.12- - - Polivinil klorürden olanlar
3921.90.60.00.13- - - Polipropilenden olanlar
3921.90.60.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
3921.90.90.10.00- - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3921.90.90.90.00- - - Diğerleri
39.22Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya:
3922.10- Banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler ve lavabolar
3922.10.00.00.11- - Banyo küvetleri
3922.10.00.00.12- - Duş tekneleri
3922.10.00.00.13- - Lavabolar
3922.10.00.00.14- - Eviyeler
3922.20.00.00.00- Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları
3922.90- Diğerleri :
3922.90.00.10.00- - Su depoları (donanımlı olsun olmasın)
- - Diğerleri
3922.90.00.90.11- - - Bideler
3922.90.00.90.12- - - Sifonlar (Pis su tesisatı için)
3922.90.00.90.19- - - Diğerleri
39.23Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri :
3923.10- Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya:
3923.10.10.00.00- - Yarı iletken waferler, masklar veya retiküllerin taşınması veya paketlenmesinde kullanılacak şekilde şekil verilmiş veya buna uygun kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya
3923.10.90.00.00- - Diğerleri
- Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):
3923.21- - Etilen polimerlerinden olanlar
3923.21.00.00.11- - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.21.00.00.19- - - Diğerleri
3923.29- - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Poli(vinil klorür)den olanlar
3923.29.10.00.11- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3923.29.90.00.11- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.90.00.19- - - - Diğerleri
3923.30- Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya:
- - Hacmi 2 litreyi geçmeyenler
3923.30.10.00.11- - - Katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.12- - - Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.19- - - Diğerleri
3923.30.90.00.00- - Hacmi 2 litreyi geçenler
3923.40- Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya:
- - Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar, bobinler ve benzeri eşya :
3923.40.10.10.00- - - Fotoğraf veya sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar
3923.40.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3923.40.90.00.11- - - Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar
3923.40.90.00.19- - - Diğerleri
3923.50- Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri:
3923.50.10.00.00- - Şişeler için kapak ve kapsüller
3923.50.90.00.00- - Diğerleri
3923.90.00.00.00- Diğerleri
39.24Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası :
3924.10- Sofra ve mutfak eşyası:
3924.10.00.00.11- - Silikondan
3924.10.00.00.19- - Diğerleri
3924.90- Diğerleri:
3924.90.00.00.11- - Emzikli biberon başlıkları
3924.90.00.00.12- - Çocuklar için klozet daraltıcılar
3924.90.00.00.19- - Diğerleri
39.25Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri:
3925.10.00.00.00- Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar
3925.20.00.00.00- Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri (1)
3925.30- Panjurlar, storlar (venedik storları dahil) ve benzeri eşya ve bunların aksam ve parçaları:
3925.30.00.00.11- - Panjurlar
3925.30.00.00.12- - Menfezler
3925.30.00.00.19- - Diğerleri
3925.90- Diğerleri:
3925.90.10.00.00- - Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları
3925.90.20.00.00- - Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları
3925.90.80.00.00- - Diğerleri
39.26Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya:
3926.10.00.00.00- Okul ve büro malzemeleri
- Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları(eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil)
3926.20.00.00.11- - Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)
3926.20.00.00.19- - Diğerleri
3926.30.00.00.00- Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları
3926.40- Küçük heykeller ve diğer süs eşyası
3926.40.00.00.11- - Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)
3926.40.00.00.19- - Diğerleri
3926.90- Diğerleri:
3926.90.50.00.00- - Drenajların girişinde suyun filtre edilmesinde kullanılan delikli ızgara ve benzeri eşya
- - Diğerleri:
- - - Levhalardan yapılmış olanlar:
3926.90.92.00.11- - - - Fare altlığı (Mouse pad)
3926.90.92.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
3926.90.97.10.00- - - - Korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri
3926.90.97.20.00- - - - Yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı
- - - - Diğerleri
3926.90.97.90.11- - - - - İlaç ölçü kaşıkları
3926.90.97.90.12- - - - - Poliüretandan prezervatifler
3926.90.97.90.14- - - - - Kelepçeler
3926.90.97.90.15- - - - - Fare altlığı (Mouse pad)
3926.90.97.90.18- - - - - Diğerleri
(1) Çerçeve ve eşiği olsun olmasın, kapı veya pencere tek bir parça olarak kabul edilir.

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
3926.40.00.00.19TR340000190268Büyük resim için tıklayınızÜzerinde kabarık/bombeli çeşitli ifadelerin yer aldığı, baskılarında plastik bir tabaka üzerine yapıldığı STICKER seti.Genel Yorum Kuralları (1) Ve (6) 39.19 Ve 39.26 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.11.2019/ 49452007 Tarih/Sayılı Yazıları. İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0997 Sayılı Analiz Raporu.5.12.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000190258Büyük resim için tıklayınızDış kısmı kauçuktan, iç kısmı polipropilenden mamul olan iç kısmında çelik rulmanı bulunan, 100mm çapında 30 mm genişliğinde tekerlek.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.26 tarife pozisyonu açıklama notları. G.G.T. SERİ NO:18 3926.90.97 K.N. açıklamaları. İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0917 sayılı analiz raporu.5.12.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000190270Büyük resim için tıklayınızSAMSUNG marka, GH61-14595A (sol)model poliüretandan mamül kılıfGenel Yorum Kuralları (1),(6) 39.26 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 11.11.2019 Tarih 3419BTB0930 Sayılı Analiz Raporu5.12.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000190271Büyük resim için tıklayınızSAMSUNG marka, GH98-44336A (sağ) model poliüretandan mamül kılıfGenel yorum kuralları (1),(6) 39.26 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 11.11.2019 Tarih 3419btb929 Sayılı analiz raporu5.12.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000190275Büyük resim için tıklayınızSAMSUNG marka EF-PN975TPEGWW model silikondan mamül telefon koruyucu arka kapakGenel Yorum Kuralları (1),(6) 39.26 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 06.11.2019 Tarih 3419BTB0927 Sayılı Analiz Raporu5.12.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR160000190038Büyük resim için tıklayınızSürgülü kapı ve dolap sistemlerinde kullanılan dışı plastik maddeden yapılmış, göbeği rulmandan mamul,oluksuz rulmanlı tekerlekGümrükler Genel Müdürlüğü'nün 12/11/2019 tarih ve 49239739 sayılı görüş yazılarına istinaden.22.11.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR060000190033Büyük resim için tıklayınızPink pad. Visko elastik geliştirilmiş hasta konumlandırma sistemi. Cerrahi ameliyatlarda hastanın ameliyat masasından kaymasını önleyen poliüretandan mamul köpük.Genel yorum kuralları madde (1) ve (6), Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 3926 tarife pozisyonu açıklama notları, Ankara Laboratuvar Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih 0619BTB0095 sayılı raporu. Tahlil sonucuna göre eşyaya esas niteliğini veren madde poliüretandan mamul olduğu için 3926 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.11.9.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000190179Büyük resim için tıklayınızSAMSUNG marka, OL-A920FZKASTD model ticari isimli 16cm ekran boyutlu olan her iki yüzü ve içi plastikten mamul olan teşhir amaçlı maket telefon.Genel yorum kuralları (1) ve (6)3926 tarife pozisyonu açıklama notları. İst. Lab. Müd. 3419BTB0675/19.07.2019 sayılı analiz raporu.15.8.2019 00:00:00
3926.40.00.00.19TR340000190144Büyük resim için tıklayınızESPA marka 1983 model müzik kutusu 15*12*7,5 cm ebatlarında anahtar ile mekanin ile elle çevrildiğinde dönebilen müzik sesi yayan plastikten mamül gramafon görünümlü eşyadır.Genel yorum kuralları (1) ve (6), 39.26 ve 92.08 izahname açıklama notları İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 16.07.2019/3419BTB0649 sayılı analiz raporu9.8.2019 00:00:00
3926.40.00.00.19TR340000190145Büyük resim için tıklayınızMüzik box ticari tanımlı taban kısmındaki anahtar mekanik olarak elle çevrildiğinde müzik sesi yayan ve esas olarak dönebilen bir atlı karınca platformundan oluşan süs eşyasıdırGenel yorum kuralları (1) ve (6), 92.08 ve 39.26 tarife pozisyonu izahname açıklama notları İstanbul Labaratuvar Müdürlüğü 16.09.2019/3419BTB0568 sayılı analiz raporu9.8.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000190148Büyük resim için tıklayınız500261 artiker numaralı MASTER servis teker ticari isimli eşya 95 mm çapında 34 mm bant genişliğinde plastikten (POLİPROPİLEN) tekerleğin çinko kaplı alaşımsız çelikten metal bir aksama donanıma vidalanması suretiyle oluşmuşturGenel yorum kuralları (1) ve (6), 39.26 tarife pozisyonu izahname açıklama notları İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 10.06.2019/19GÖR346 tarih sayılı analiz raporu GGM 12.02.2018/31987131 tarih sayılı yazıları.9.8.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000190156Büyük resim için tıklayınızİç kısmı 9.5 mm çelikten rulmandan mamül dış çapı 51 mm plastikten (POLİASETAT) mamül oluksuz tekerlek.Genel yorum kuralları (1) ve (6), 39.26 tarife pozisyonu izahname açıklama notları 83.02 tarife pozisyonu AB açıklama notları İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 24.05.2019/3419BTB0494 tarih sayılı analiz raporu.9.8.2019 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000190119Büyük resim için tıklayınızSıvı haldeki ilacın konulmasına mahsus, plastikten mamul boğaz ve burun sprey şişesi. HDPE BOTTLE WHITE.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.23 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. 3419BTB0418/07.05.2019 sayı/tarihli İstanbul laboratuvar müdürlüğü analiz raporu.20.6.2019 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000190129Büyük resim için tıklayınızSıvı haldeki ilacın konulmasına mahsus,plastikten mamul boş boğaz ve burun spreyi şişesi. BONA4P07691 (HDPE BOTTLE WHITE).Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.23 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. 3419BTB0417/07.05.2019 sayı/ tarihli İstanbul laboratuvar müdürlüğü analiz raporu.20.6.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000190135Büyük resim için tıklayınızBT-73/74 SHOWER CABIN ROLLER N6 PLASTIC isimli duşa kabinlerin çift taraflı kabin kapılarının rahatça açılıp kapatılmasında kullanılan ve kapıların alt ve üst taraflarına monte edilen plastikten mamul tekerlek setidir. 1 setin içerisinde çift kapı için altlı ve üstlü olmak üzere 8 adet gövdeye bağlı 16 adet plastikten mamul tekerlek, 8 adet stoper ve 4 adet cam tutucu bulunur.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.26 tarife pozisyonu izahname açıklama notları 83. Fasıl izahname notları, gümrükler genel müdürlüğünün 22.05.2018/34442290 tarih/ sayılı yazıları.istanbul labaratuvar müdürlüğünün 13.05.2019/3419BTB0411 tarih/ sayılı raporu.20.6.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000190136Büyük resim için tıklayınızBT-09/10 SHOWER CABIN ROLLER N6 PLASTIC isimli duşa kabinlerin çift taraflı kabin kapılarının rahatça açılıp kapatılmasında kullanılan ve kapıların alt ve üst taraflarına monte edilen krom görünümlü plastikten mamul tekerlek setidir. 1 setin içerisinde çift kapı için altlı ve üstlü olmak üzere 8 adet gövdeye bağlı 16 adet plastikten mamul tekerlek, 8 adet stoper ve 4 adet cam tutucu bulunur.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.26 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. 83. Fasıl izahname notları. Gümrükler genel müdürlüğünün 22.05.2018/34442290 tarih/ sayılı yazıları. 3419BTB0412/10.05.2019 sayı/tarihli İstanbul laboratuvar müdürlüğü analiz raporu.20.6.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR350000190081Büyük resim için tıklayınızResimde görülen ürünlerin sadece plastik kısmı ithal edilecektir. Galvaniz masalar Türkiye'de yapılıp yurt içi ve yurt dışına eşyanın satışı yapılacaktır. Saksılı bitkilerin sulamasında kökten beslenmesini sağlamak için yukarıdan yağmurlama ile beslenmesi yerine saksının altındaki deliklerden sanki topraktaymış gibi kökler aracılığıyla sulama yapılarak verimi yükseltmek amaçlanmaktadır.ABS plastikten olan saksılı bitkilerin sulamasında kökten beslenmesini sağlamak için yukarıdan yağmurlama ile beslenmesi yerine saksının altındaki deliklerden sanki topraktaymış gibi kökler aracılığı ile sulama yapan "1.7M*4.45M, 1.53M*5.5M, 1.22M*5.5M" gibi ölçütleri olan eşyanın genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddeleri ve 39.26 izahname notlarına itinaden 3926.90.97.90.18 gtip'inde değerlendirilmiştir.22.5.2019 00:00:00
3923.21.00.00.11TR340000190075Büyük resim için tıklayınızEBEBEK marka, anne sütü saklama poşeti.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.23 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. İstanbul labaratuvar müdürlüğünün 29.03.2019 tarih, 3419BTB0275 sayılı analiz raporu.18.4.2019 00:00:00
3926.30.00.00.00TR160000190014Büyük resim için tıklayınızTamamı plastikten mamul, üzerinde metalden mamul herhangi bir aparat bulunmayan, kapı dış koluTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları ile VII. Bölüm ve 3926 pozisyon notları.27.2.2019 00:00:00
3926.30.00.00.00TR160000190015Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamul, üzerinde metalden mamul sarmal yay ile vida yuvası bulunan, kapı dış koluTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları ile VII. Bölüm ve 3926 pozisyon notları.27.2.2019 00:00:00
3926.30.00.00.00TR160000190016Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamul, üzerinde metalden mamul sarmal yay ile vida yuvası bulunan, kapı iç koluTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları ile VII. Bölüm ve 3926 pozisyon notları.27.2.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR350000190011Büyük resim için tıklayınızPlastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya: - Diğerleri: - - Diğerleri: - - - Diğerleri: - - - - Diğerleri - - - - - Diğerleri İşlevi: TV içerisinde bulunan reflektör filmlerin metal şaseye sabitlenmesi için kullanılır.Genel yorum kuralları 1 ve 6. Maddesi ve 3926 tarife pozisyonu izahname notlarına ist.22.2.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR350000190012Büyük resim için tıklayınızPlastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya: - Diğerleri: - - Diğerleri: - - - Diğerleri: - - - - Diğerleri - - - - - Diğerleri İşlevi: TV içerisindeki kabloların sabitlenmesi için kullanılır. PCB üzerine montajlanır.Genel yorum kuralları 1 ve 6. Maddesi ve 3926 tarife pozisyonu izahname notlarına istinaden22.2.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR350000190013Büyük resim için tıklayınızPlastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya: - Diğerleri: - - Diğerleri: - - - Diğerleri: - - - Diğerleri - - - Diğerleri İŞLEVİ: Devre kartlar, PCB Printed circuit board arasında boşluk ve destek sağlamak için kullanılır, PCB ye montajlanır.Genel yorum kuralları 1 ve 6. Maddesi ve 3926 tarife pozisyonu izahname notlarına istinaden22.2.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR350000190015Büyük resim için tıklayınızPlastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya: - Diğerleri: - - Diğerleri: - - - Diğerleri: - - - - Diğerleri - - - - - Diğerleri İşlevi: TV İçerisindeki şase üzerinde kobloların sabitlenmesi için kullanılır. (Yapışkanlı)Genel yorum kuralları 1 ve 6. Maddesi ve 3926 tarife pozisyonu izahname notlarına istinaden22.2.2019 00:00:00
3926.90.97.90.18TR060000190005Büyük resim için tıklayınızTP1 plastic handle (teneke kutu kapağının plastik tutamağı) orijinal ticari tanımı "TP1 plastic handle" olan ve metal kutuların kapaklarına montaj edilen teneke kutu kapağının plastik tutamağıdır. (plastik kulp) çapı:19 mmGenel yorum kuralları madde 1 ve 6, gümrük tarife cetveli izahnamesi 3926 pozisyonu açıklama notları.12.2.2019 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000180237Büyük resim için tıklayınızMasis marka, dt-ks model, her tarafı plastikten yapılmış , 6 adet değiştirilebilir başlıktan oluşan, kağıt kesebilme özelliğine sahip kraft makas seti.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.26 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.21.12.2018 00:00:00
3921.90.10.00.00TR410000180020Büyük resim için tıklayınızİşlenmiş kayağan taşı ve taşından veya aglomera kayağan taşından çatı ve duvar kaplamalarında kullanılan eşya, plastik mesnet üzerine doğal taş tozları serpme suretiyle yapıştırılarak uzun tabakalar, levhalar halinde üretilen duvar, tavan, dış cephe kaplaması olarak kullanılabilen ve herhangi bir ışık kaynağına tutulduğunda yarı saydam bir şekilde görülmektedir.Genel yorum kuralları (1) ve (6) ve 02/11/2018 tarihli 411BTB0143 sayılı analiz raporuna istinaden19.12.2018 00:00:00
3924.90.00.00.19TR350000180040Büyük resim için tıklayınız3924 tarife izahname notları ve tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinadenNano LED Arıtmalı Duş Başlığı30.11.2018 00:00:00
3925.90.80.00.00TR350000180034Büyük resim için tıklayınız%80 SÜREKLİ TİP CAM ELYAFINDAN,%20 EPOKSİ REÇİNE,KOMPOZİT ÇUBUK 8MM3518BTB0209/ 15.10.2018 SAYI VE TARİHLİ İzmir Laboratuvar Müdürlüğünden alınan analiz raporu sonuçlarına ve tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden17.10.2018 00:00:00
3925.90.80.00.00TR350000180035Büyük resim için tıklayınız%75 SÜREKLİ TİPCAM ELYAFINDAN,%20 POLYESTER REÇİNE,%5 SÜREKLİ TİP BAZALT ELYAF TAKVİYELİ 8MM KOMPOZİT ÇUBUK35BTB0208/15.10.2018 SAYI TARİHLİ İZMİR LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN ANALİZ RAPORU SONUÇLARINA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİNE İSTİNADEN17.10.2018 00:00:00
3925.90.80.00.00TR350000180036Büyük resim için tıklayınız%75 SÜREKLİ TİP CAM ELYAFINDAN,%20 EPOKSİ REÇİNE,%5 SÜREKLİ TİP BAZALT ELYAF TAKVİYELİ 8MM KOMPOZİT ÇUBUK35BTB0207/15.10.2018 SAYI VE TARİHLİ İZMİR LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN ANALİZ RAPORU SONUÇLARINA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİNE İSTİNADEN17.10.2018 00:00:00
3917.21.90.00.00TR330000180028Büyük resim için tıklayınız17mm çap,08 mil kalınlık, 30 cm damlatıcı aralığı, 1 Bar çalışma basıncına, 2300 m uzunluğa sahip damlama sulama borusu. A.Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 39 Fasıl genel açıklama ve izahname notları. B.11.01.2018 tarihli 30298 sayılı R.G. yayımlanan 2017/11114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. C. Gümrükler Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (SERİ No:24) D.Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 21.09.2018 tarih 3318BTB0217 sayılı raporu 16.10.2018 00:00:00
3926.90.97.90.18TR330000180014Büyük resim için tıklayınızKulağı kafasından çok fazla dışarıda görünen insanların kullanımına sunulmuş kendinden yapışkanlı şeffaf silikondan mamul eşya. A.Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 39 ve 9021 Fasıl genel açıklama ve izahname notları. B.Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 31.08.2018 tarih 3318BTB0190 sayılı raporu 25.9.2018 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000180165Büyük resim için tıklayınızFİSHER-PRİCE MARKA FRG85 ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN KULLANILAN LAZIMLIKGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.22 VE 39.24 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI31.8.2018 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000180166Büyük resim için tıklayınızFISHER PRICE MARKA BMD23 MODEL ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN KULLANILAN LAZIMLIK.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.22 VE 39.24 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.31.8.2018 00:00:00
3917.39.00.10.00TR340000180100Büyük resim için tıklayınızOPT-MST14 MODEL, PLASTİKTEN MAMUL MAKARALI SU HORTUMUGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.17TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 16.05.2018 TARİH VE 3418BTB0463 SAYILI ANALİZ RAPORU8.6.2018 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000180095Büyük resim için tıklayınızTekerler çapı 23,5 mm olan duşakabin kayar kapısı için küçük tekerlekGenel yorum kuralları (1) ve (6) 39.26 tarife pozisyonu açıklama notları 83. Fasıl izahname notları.istanbul laboratuvar müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 3418btb0281 sayılı analiz raporu.bakanlığımız gümrükler genel müdürlüğü'nün 22.05.2018 tarih ve 34442290 sayılı yazıları (donanım)8.6.2018 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000180096Büyük resim için tıklayınızLK-007 MODEL 45 MM ÇAPINDA, PALSTİKTEN DONANIMLI, ORTASINDA BİLYLİ MİL VE ADİ METALDEN ÇİVİSİ BULUNAN DOLGULU PLASTİK (PVC) DEN MAMÜL TEKERLEKGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)83. FASIL İZAHNAME NOTLARI, 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 03.04.2018 TARİH VE 3418BTB0304 SAYILI ANALİZ RAPORU.BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 22.05.2018 TARİH VE 34442290 SAYILI YAZILARI (DONANIM)8.6.2018 00:00:00
3919.10.80.20.00TR340000180046Büyük resim için tıklayınızMAS MARKA, 2629 KODLU 12 MM KALINLIĞINDA RULO HALİNDE KİMYEVİ TAHLİLLE KATILMA POLİMERİZASYONU ÜRÜNÜNDEN OLDUĞU ANLAŞILAN KENDİNDEN YAPIŞKANLI ŞEFFAF BANT.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.03.2018 TARİH VE 3418BTB0284 SAYILI ANALİZ RAPORU.13.4.2018 00:00:00
3919.10.80.20.00TR340000180047Büyük resim için tıklayınızMAS MARKA, SELOBANT İSİMLİ 2620 KODLU 12 MM GENİŞLİĞİNDE KİMYEVİ TAHLİLLE KATILMA POLİMERİZASYONU ÜRÜNÜNDEN OLDUĞU ANLAŞILAN KENDİNDEN YAPIŞKANLI BANT.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.03.2018 TARİH VE 3418BTB0283 SAYILI ANALİZ RAPORU.13.4.2018 00:00:00
3919.10.80.20.00TR340000180048Büyük resim için tıklayınızMAS MARKA, 2602 KODLU 45 MM GENİŞLİĞİNDE RULO HALİNDE ŞEFFAF, KİMYEVİ TAHLİLLE KATILMA POLİMERİZASYONU ÜRÜNÜNDEN OLDUĞU ANLAŞILAN KENDİNDEN YAPIŞKANLI ŞEFFAF BANT.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.03.2018 TARİH VE 3418BTB0285 SAYILI ANALİZ RAPORU.13.4.2018 00:00:00
3919.10.80.20.00TR340000180049Büyük resim için tıklayınızMAS MARKA, 2 MM GENİŞLİĞİNDE RULO HALİNDE 2633 KODLU KİMYEVİ TAHLİLLE KATILMA POLİMERİZASYONU ÜRÜNÜNDEN OLDUĞU ANLAŞILAN POLİPROPİLEN FİLM YÜZEYİNE AKRİLİK YAPIŞTIRICI UYGULANMIŞ KENDİNDEN YAPIŞKAN BANT.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.03.2018 TARİH VE 3418BTB0282 SAYILI ANALİZ RAPORU.13.4.2018 00:00:00
3923.21.00.00.11TR340000180062Büyük resim için tıklayınızGB230 MODEL ETİLEN POLİMERLERDEN MAMÜL SIVILARIN TAŞINMASI İÇİN İMAL EDİLMİŞ TORBA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 3923 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28.02.2018 TARİH VE 3418BTB0176 SAYILI ANALİZ RAPORU.11.4.2018 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000180064Büyük resim için tıklayınızKONJAC SÜNGERİ. YÜZ TEMİZLEMEDE KULLANILIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 28.03.2018 TARİH VE 18.GÖR.030 SAYILI ANALİZ RAPORU.11.4.2018 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000180065Büyük resim için tıklayınızKRAFT MARKA, MF-01 MODEL ÇOCUKLARIN TUVALET EĞİTİMİ İÇİN KULLANILAN MÜZİKLİ LAZIMLIK.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.22 VE 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.11.4.2018 00:00:00
3926.90.97.90.18TR060000180004Büyük resim için tıklayınızAV2 MODEL GÖZLÜK STANDI Eni 18 cm yükseliği 17 cm. olan gövdesi ve kanatları tam şeffaf pleksiden, ayakları metalden oluşan gözlük standı. Gözlüklerin vitrinlerde ve masa üstlerinde sergilenmesi amacıyla kullanılmaktadır.GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1), (3B) VE (A)., GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 3926 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. EŞYAYA MÜMEYYİZ VASFINI VEREN MADDE PLEKSİ (PLASTİK) MALZEMEDİR.26.3.2018 00:00:00
3924.10.00.00.19TR340000180027Büyük resim için tıklayınızPROD 11/2016 MODEL KAHVE MAKİNESİ KAPSÜL ÜNİTESİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 20.10.2017 TARİHLİ VE 28829576 SAYILI YAZILARI.7.3.2018 00:00:00
3925.90.80.00.00TR160000180005Büyük resim için tıklayınızDuşta kullanılan duvara monte boru şeklinde sürgü ve bağlantı parçaları ; paslanmaz metal sürgü borusu, plastikten boru sürgüye takılan sabunluk, duvara sabitleme parçaları ve duşunun geçirildiği askı plastik parça, sabitleme vidalarından oluşmaktadır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl ve VII. Bölüm Notları Gümrük Genel Tebliği2.3.2018 00:00:00
3925.90.80.00.00TR160000180006Büyük resim için tıklayınızPlastikten ( El duşu kafasını yerleştirmek için ) duvara sabitleme kenet parçası.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl ve VII. Bölüm Notları Gümrük Genel Tebliği2.3.2018 00:00:00
3923.90.00.00.00TR330000180003Büyük resim için tıklayınızPLASTİK PALET (CROWN ORBİS 1120MM x 1420mm): Taşınabilir plastik palet.Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 39. Fasıl genel açıklama notları Plastik paletlerin 3923.Tarife pozisyonu ve izah name notlarının incelenmesi ayrıca yürürlükte bulunan TR.410000.17.0012 Sayılı BTB ve DE19343/15-1 sayılı BTB lerde göz önüne alındığında 392310 , 392340 ve 392350 Pozisyonlarında belirtilen özellikteki eşyalardan olmayıp eşyaların Nakliyesinde kullanılan türden paletler15.2.2018 00:00:00
3923.50.90.00.00TR160000180001Büyük resim için tıklayınızTAŞITLARDA; FAR VE STOP LAMBALARINDA KULLANILAN, YERİNE GÖRE İMAL EDİLMİŞ PLASTİKTEN KORUYUCU KAPAK.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları VII. Bölüm ve 3923 ve 8512 Pozisyon Notları ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih 30743416 sayılı yazıları.5.1.2018 00:00:00
3923.50.90.00.00TR160000180002Büyük resim için tıklayınızOtomobil farı kablo kapama başlığı , koıto marka-259810 (pp-td20) model otomobil farı kablo kapama başlığıTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) VII. Bölüm ve 8512, 3923 pozisyon açıklama notları ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih 30743416 sayılı yazıları.5.1.2018 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000170405Büyük resim için tıklayınızDRENAJ HATTINDAN GELEN, PERİTON DİALİZ SIVI ATIKLARINI TOPLAMAK İÇİN KULLANILAN DRENAJ TORBASI GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 2016/9530 sayılı BKK eki sınıflandırma kararı 20.12.2017 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000170367Büyük resim için tıklayınızYİYECEK VE İÇECEKLERİN TAŞINMASINDA VE MUHAFAZASINDA KULLANILAN ÜSTTEN KULPLU, KAPAKLI KUTUDUR. EŞYA ÇİFT CİDARLI OLUP, İÇİ VE DIŞI POLİPROPİLENDEN MAMULDÜR. CİDARLAR ARASINDA STRAFOR KÖPÜK BULUNMAKTADIR. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.06.2017/3417BTB0479 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.09.2017/27860805 TARİH/SAYILI YAZISI. 10.10.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000170342Büyük resim için tıklayınızSERT BİR YAPIYA SAHİP, HER İKİ YÜZÜ PLASTİKLE (FENOLİK REÇİNE ) SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ EŞYA. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.07.2017 TARİHLİ 3417BTB0595 SAYILI ANALİZ RAPORU. 21.9.2017 00:00:00
3920.51.00.00.00TR060000170032Büyük resim için tıklayınızTRİSTONE TİCARİ MARKALI KATI YÜZEYLİ LEVHA, ESAS OLARAK POLİMETİLMETAKRİLAT POLİMERİNDEN, ALÜMİNYUMLU İNORGANİK DOLGU MADDESİ İÇEREN LEVHADIR. BU ÜRÜN ISITILMAK SURETİYLE BÜKÜLÜP ŞEKİL VERMEYE UYGUNDUR. BANYO, MUTFAK TEZGAHI, LAVABO, BANK VE MASA İMALATI GİBİ GENİŞ BİR KULLANIM ALANI VARDIR. GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 3920 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 12.09.2017 TARİHLİ, 0617BTB0114 SAYILI ANALİZ RAPORU.19.9.2017 00:00:00
3925.90.80.00.00TR410000170013Büyük resim için tıklayınızEverblock adını taşıyan modüler sistem polipropilenden üretilen parçalardan oluşuyor, parçalar bir araya getirilerek mobilya ya da barınak yapmaya imkan sağlıyor.TÜRK GÜMRÜK TAR. VE İZAHNAME18.9.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR410000170012Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamül ticari eşyanın taşımasına mahsus 825X1095X175 mm. ebadında 21 Kg ağırlığında paletUyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 9/11/2015 Tarihli ve 2015/8228 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar - 2016/9530 (08.12.2016 t. 29912 s. R.G.) içinde 3923.90 Armonize Sistem Nomanklatür kodunda sınıflandırılan 3. Tepsiler ve Almanya Gümrük idaresince sınıflandırması yapılan DE19343/15-1 nolu BTB7.9.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR350000170035Büyük resim için tıklayınızDAMLA AYAR SETİ AYARLAYICI PARÇA:ÜZERİNDE ML-SAATİ BELİRTEN YAZILAR YOLU İLE; HASTALARA DAMAR YOLU İLE VERİLMESİ GEREKEN SERUM VB. SIVILARIN AKIŞ MİKTARINI AYARLAYABİLEN PLASTİK YEDEK PARÇA. SERUM SETİ, UZATMA SETİ VB. MUHTELİF BOYDA HORTUMLU SETLERE İLAVE EDİLEREK KULLANILIR.TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 3926 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.9.8.2017 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000170310Büyük resim için tıklayınızDEMONTE HALDE DUVARA TUTURMA AKSESURLARI VE METAL İÇİ BOŞ BİR ÇUBUK İLE BİRLİKTE , HER BİRİ PLASTİK MADDE ÜZERİNE KROM KAPLAMASIYLA İMAL EDİLMİŞ DUŞ BAŞI, DUŞ BASININ METAL ÇUBUK ÜZERİNDE HAREKETİNİ SAĞLAYAN APARAT PLASTİK MADDENİN PASLANMAZ ÇELİK İLE İMAL EDİLMİŞ DUŞ HORTUMUNDAN OLUŞAN SET HALİNDE EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.26.7.2017 00:00:00
3923.10.90.00.00TR340000170288Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL ÇEKMECELİ, KAHVE MAKİNESİNİN ÜZERİNE OTURTULARAK KULLANILAN, KAHVE KAPSÜLLERİNİN KONULACAĞI, ÜST YÜZEYİ YARI SAYDAM OLARAK ÜRETİLMİŞ KAHVE KAPSÜL KUTUSU GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 20.7.2017 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000170269Büyük resim için tıklayınızPİRİNÇ EL DUŞU, EŞYANIN ÜZERİNDE PÜSKÜRTMEYE, DAĞITMAYA YÖNELİK BİR MEKANİZMA BULUNMAYIP, SU DUŞ BAŞLIĞINDAN BAŞLIĞIN BAĞLI BULUNDUĞU MUSLUKTAN GELDİĞİ HALİYLE AKMAKTADIR.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI (SERİ NO:15) 15.6.2017 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000170271Büyük resim için tıklayınızPLASTİK EL DUŞU, EŞYANIN ÜZERİNDE PÜSKÜRTMEYE, DAĞITMAYA YÖNELİK BİR MEKANİZMA BULUNMAYIP, SU DUŞ BAŞLIĞINDAN BAŞLIĞIN BULUNDUĞU MUSLUKTAN GELDİĞİ HALİYLE AKMAKTADIR.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI (SERİ NO:15) 15.6.2017 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000170272Büyük resim için tıklayınızPLASTİK DUŞ BAŞLIĞI, EŞYANIN ÜZERİNDE PÜSKÜRTMEYE, DAĞITMAYA YÖNELİK BİR MEKANİZMA BULUNMAYIP, SU DUŞ BAŞLIĞINDAN BAŞLIĞIN BULUNDUĞU MUSLUKTAN GELDİĞİ HALİYLE AKMAKTADIR. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI (SERİ NO:15) 15.6.2017 00:00:00
3923.10.90.00.00TR340000170254Büyük resim için tıklayınızLABARATUVAR İDRAR TAHLİL CİHAZLARINDA KULLANILAN TEK KULLANIMLIK İDRAR KÜVETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.14.6.2017 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000170245Büyük resim için tıklayınızOFİS VE İŞ YERLERİNDE ÇALIŞMA ALANLARI ÜZERİNDE BULUNAN MALZEMELERİ BİR ARAYA TOPLAYAN 4 ÇEKMECELİ, PLASTİKTEN MAMÜL BÜRO MALZEMESİ. ( ORGANİZER) GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 14.6.2017 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000170246Büyük resim için tıklayınızBÜRO VE İŞ YERLERİNDEKİ ÇALIŞMA ALANLARI ÜZERİNDE BULUNAN MALZEMELERİ BİR ARAYA TOPLAYAN, BÖLÜMLÜ, UFAK ÇEKMECESİ OLAN PLASTİKTEN MAMÜL BÜRO MALZEMESİ.(ORGANİZER) GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 14.6.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000170249Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZÜ; GÖZENEKLİ PLASTİK (DERİ TAKLİDİ), ARASINDA DOKUNMUŞ MENCUSAT, ALT KISMI; GÖZENEKLİ PLASTİK İLE LAMİNE EDİLMİŞ MENCUSATTAN HAZIR EŞYA.( ARAÇLARDA TAKILIP ÇIKARTILABİLEN KOLTUK KILIFI SETİ). GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.05.2017/24874542 TARİH/SAYILI YAZISI. 14.6.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000170257Büyük resim için tıklayınızSAATLERİN VİTRİNLERDE SERGİLENMESİ AMACIYLA KULLANILAN PLASTİKTEN MAMÜL, VİTRİN İÇİN KULLANILAN STAND. (ETELAJ) GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 25.05.2017/25228710 TARİH/SAYILI YAZILARI . 14.6.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR060000170022Büyük resim için tıklayınızDENEY HAYVANLARI İÇİN PLASTİKTEN MAMUL KAFESLER.KAFESLER LABORATUVARIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE BİR ARAYA GETİRİLİP GRUPLANDIRILARAK BASİT HAVALANDIRMA SİSTEMİ İLE DONATILABİLMEKTEDİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 3926 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.8.6.2017 00:00:00
3919.10.80.20.00TR340000170179Büyük resim için tıklayınızKENDİNDEN YAPIŞKANLI POLİPROPİLENDEN MAMUL TERMAL YAZICIDA KULLANILAN ETİKET RULOSU, EŞYA KULLANIM YERİNE TAKILABİLMESİ İÇİN PLASTİK APARATA YERLEŞTİRİLMİŞTİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) , (6) VE 3(b) 39.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 11.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0233SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU . 30.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170197Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ VİDALI KAPAĞI VE SIYIRICISIYLA BİRLİKTE MAKYAJ MALZEMESİ MASKARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN BOŞ PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170198Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, İÇİNE KONULACAK RUJU İLERİ GERİ-HAREKET ETTİREN MEKANİZMALI, RUJ KOZMETİK ÜRÜNÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN GÖVDE VE GEÇME KAPAĞI KAPAĞI İLE BİRLİKTE BOŞ PLASTİK RUJ İÇİN AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170201Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ VİDALI KAPAĞI VE SIYIRICISIYLA (WIPER)BİRLİKTE GÖZ MAKYAJ MALZEMESİ EYELINER İSİMLİ ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170202Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ VİDALI KAPAĞI VE SIYIRICISIYLA BİRLİKTE LİKİT RUJ AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN ŞEFFAF BOŞ PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170207Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ VİDALI KAPAĞI VE SIYIRICISIYLA BİRLİKTE MAKYAJ MALZEMESİ MASKARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170160Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL KAPAK, GÖVDE VE İÇİNDEKİ SIVI KOZMETİK ÜRÜNÜN RAHATÇA SÜRÜLMESİNİ SAĞLAYAN ROLL-ON BÖLÜMÜNDEN OLUŞAN PLASTİKTEN MAMÜL BOŞ AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK.4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170161Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ KAPAK İLE İLE KAPATILMIŞ (VİDALI) MASCARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK. 4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170163Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ KAPAK (VİDALI) İLE KAPATILMIŞ LIPSTICK (RUJ) İSİMLİ ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK ŞEFFAF PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK. 4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170165Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ, VİDALI KAPAK İLE KAPATILMIŞ EYEBROW MASCARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK. 4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170167Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, RUJ KOZMETİK ÜRÜNÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN GÖVDE VE GEÇME KAPAKTAN OLUŞAN, BOŞ PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK. 4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR410000170005Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamul,kapağının içine tutturulmuş fırçası bulunan "Boş Maskara Tüpü"Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 22957910 sayılı yazılarında yapılan açıklamalar doğrultusundaGümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 22957910 sayılı yazılarında yapılan açıklamalar doğrultusunda3.4.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR410000170006Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamul boş ruj tüpü.(Lipstick)Plastik kapak ve plastik tüpten oluşan ruj üretimine konu hazır eşyaGümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 22957910 sayılı yazılarında yapılan açıklamalar doğrultusunda3.4.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR410000170007Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamul kapağına sabitlenmiş fırçası bulunan plastikten mamul boş dudak parlatıcısı tüpü(Lipgloss)vida tipi kapatma sistemi ile çalışmaktadır.Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 22957910 sayılı yazılarında yapılan açıklamalar doğrultusunda3.4.2017 00:00:00
3917.40.00.00.19TR160000170005Büyük resim için tıklayınızYAKIT DOLUMU SIRASINDA TANK İÇERİSİNDEKİ HAVANIN DIŞARI ATILMASINI SAĞLAYAN PLASTİK DİRSEKTİR.YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLENDEN(HDPE) MAMULDÜR.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları XV ve XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları 23.3.2017 00:00:00
3919.90.80.30.00TR340000170106Büyük resim için tıklayınız20 X 30 CM EBATLARINDA KENDİNDEN YAPIŞKANLI EVA TABAKA.(EŞYA ETİLEN POLİMERLERİNDEN BİRİ OLAN EVADAN MAMÜLDÜR.) GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 30.12.2016 TARİHLİ, 3416BTB0974 SAYILI VE 19.01.2017 TARİHLİ 17.GÖR.011 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORLARI. 23.3.2017 00:00:00
3919.90.80.30.00TR340000170107Büyük resim için tıklayınız20 X 30 CM EBATLARINDA GEOMETRİK DESENLİ SİMLER İHTİVA EDEN, KENDİNDEN YAPIŞKANLI, ETİLEN POLİMERLERİNDEN BİRİ OLAN EVADAN MAMÜL LEVHA. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 30.12.2016 TARİHLİ, 3416BTB0974 SAYILI VE 19.01.2017 TARİHLİ 17.GÖR.011 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORLARI. 23.3.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170090Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, DIŞINDA ALÜMİNYUMDAN BİR ZARF BULUNAN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN RUJU İLERİ GERİ HAREKET ETTİREN MEKANİZMA.(EŞYANIN KAPAK KISMI YOKTUR. EŞYA İÇİNE KONULACAĞI ÜRÜN İÇİN KAPALI BİR HACİM OLUŞTURMAMAKTADIR.) GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.02.2017 TARİHLİ, 22867952 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR160000170003Büyük resim için tıklayınızYAKIT POMPASINI YAKIT TANKINA SABİTLEMEYE YARAYAN PLASTİK SOMUNDUR.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları 23.3.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR160000170006Büyük resim için tıklayınızYÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLENDEN(HDPE) MAMULDÜRTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları XV ve XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları23.3.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR160000170008Büyük resim için tıklayınızHAVA ALMA VALFİNE TOZUN GİRMESİNİ ÖNLEYEN PLASTİK PARÇADIR.HDPE PLASTİKTEN MAMULDÜR.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları XVII. Bölüm ve 8708 Pozisyon Notları23.3.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000170087Büyük resim için tıklayınızSİLİKONDAN MAMÜL DİJİTAL KAMERA VE FOTOĞRAF MAKİNELERİNİN KORUYUCU KILIFI. GENEL YORUM KURALLARI (1), VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 05.01.2017 TARİHLİ, 3416BTB0969 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 23.3.2017 00:00:00
3926.10.00.00.00TR060000170005Büyük resim için tıklayınızPOLİPROPİLEN'DEN ÜRETİLMİŞ DEFTER KAPAĞI. KAPAĞIN İÇ TARAFINDA ŞEFFAF CEP BULUNMAKTADIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 3920 VE 3926 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 13.03.2017 TARİHLİ/0617BTB0046 SAYILI ANK. LAB. MÜD. ANALİZ RAPORU20.3.2017 00:00:00
3921.19.00.90.00TR340000170036Büyük resim için tıklayınızETİLEN POLİMERLERİNDEN BİRİ OLAN EVA DAN MAMÜL, 20 X 30 CM EBATLARINDA GÖZENEKLİ LEVHAGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 30.12.2016 TARİHLİ, 3416BTB0974 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.3.2.2017 00:00:00
3923.29.10.00.11TR340000170028Büyük resim için tıklayınızPVCDEN MAMÜL ÜZERİNDE ÖLÇÜM VE İŞARETLERİ BULUNAN, UCUNDA BAĞLANTI ELEMANI VE VALFİ MEVCUT ASEPTİK SERUM TORBASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.01.2007 TARİHLİ 03032 SAYILI YAZILARI.3.2.2017 00:00:00
3923.29.10.00.11TR340000170029Büyük resim için tıklayınızPVCDEN MAMÜL ÜZERİNDE ÖLÇÜM VE İŞARETLERİ BULUNAN, UCUNDA BAĞLANTI ELEMANI VE VALFİ MEVCUT ASEPTİK SERUM TORBASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.01.2007 TARİHLİ 03032 SAYILI YAZILARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170039Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL GÖVDE,KAPAK VE HAZNE İÇİNDEKİ SIVIYI TAŞIYICI VALF İLE DONATILMIŞ FONDOTEN AMBALAJLAMAYA MAHSUS PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170040Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ, VİDALI KAPAK İLE KAPATILMIŞ EYEBROW MASCARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170043Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ KAPAK İLE İLE KAPATILMIŞ (VİDALI) MASCARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170044Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL KAPAK, GÖVDE VE İÇİNDEKİ SIVI KOZMETİK ÜRÜNÜN RAHATÇA SÜRÜLMESİNİ SAĞLAYAN ROLL-ON BÖLÜMÜNDEN OLUŞAN PLASTİKTEN MAMÜL BOŞ AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170045Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL GÖVDE, KAPAK VE PÜSKÜRTME MEKANİZMASINDAN MÜCEHHEZ, KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170046Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ KAPAK (VİDALI) İLE KAPATILMIŞ LIPSTICK (RUJ) İSİMLİ ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK ŞEFFAF PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170041Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ, BİR UCU CİVATALANMIŞ VE VİDA TİPİ KAPAKLA KAPATILMIŞ, DİĞER UCU DA AÇIK OLUP KAP KOZMETİK ÜRÜN DOLDURULDUKTAN SONRA, TERMAL BİR İŞLEM KULLANILARAK KAPATILMA AMAÇLI, KAPAKLI BORU ŞEKLİNDEKİ KAP.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 2016/9530 SAYILI BKK ARMONİZE SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİ 3923.903.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170042Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, RUJ KOZMETİK ÜRÜNÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN GÖVDE VE GEÇME KAPAKTAN OLUŞAN, BOŞ PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000170030Büyük resim için tıklayınızASEPTİK DOLUM(SERUM) TORBASININ İNJEKSİYON PORT VE SOKETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000170037Büyük resim için tıklayınızETİLEN POLİMERLERİNDEN BİRİ OLAN EVA DAN MAMÜL, 20 X 30 CM EBATLARINDA LEVHA ŞEKLİNDE OLUP ÜZERİNDE GEOMETRİK DESENLİ SİMLER İHTİVA EDEN EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 30.12.2016 TARİHLİ, 3416BTB0974 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.3.2.2017 00:00:00
3926.90.97.90.18TR350000170001Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL EL ÇANTASITARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ(1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 3926 ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..19.1.2017 00:00:00
3926.30.00.00.00TR410000160009Büyük resim için tıklayınızOTO İÇ KAPI KOLU(PLASTİKTEN)GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ29.12.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160206Büyük resim için tıklayınızCAM LİFLERİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCATIN HER İKİ YÜZÜ PLASTİKLE(FENOLİK REÇİNE) SIVANMIŞ KAPLANMIŞ OLAN, SERT ÖZELLİĞE SAHİP EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 70.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTU (A), 11.10.2016 TARİHLİ, 3416BTB0605 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.2.12.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160165Büyük resim için tıklayınızMÜMEYYİZ VASFI KAPAK OLAN AYNI PAKET İÇERSİNDE SUNULAN, AKILLI TELEFONLAR İÇİN TASARLANMIŞ PLASTİKTEN KORUYUCU ARKA KAPAK VE PLASTİKTEN KORUYUCU CAM FİLMİNDEN OLUŞAN EŞYA. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B), (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 3.10.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160166Büyük resim için tıklayınızMÜMEYYİZ VASFI KAPAK OLAN AYNI PAKET İÇERSİNDE SUNULAN, AKILLI TELEFONLAR İÇİN TASARLANMIŞ PLASTİKTEN KORUYUCU ARKA KAPAK VE PLASTİKTEN KORUYUCU CAM FİLMİNDEN OLUŞAN EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B), (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 3.10.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160167Büyük resim için tıklayınızMÜMEYYİZ VASFI KAPAK OLAN AYNI PAKET İÇERSİNDE SUNULAN, AKILLI TELEFONLAR İÇİN TASARLANMIŞ PLASTİKTEN KORUYUCU ARKA KAPAK VE PLASTİKTEN KORUYUCU CAM FİLMİNDEN OLUŞAN EŞYA. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B), (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 3.10.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160168Büyük resim için tıklayınızMÜMEYYİZ VASFI KAPAK OLAN AYNI PAKET İÇİNDE SUNULAN, AKILLI TELEFONLAR İÇİN TASARLANMIŞ PLASTİKTEN KORUYUCU ARKA KAPAK VE PLASTİKTEN KORUYUCU CAM FİLMİNDEN OLUŞAN EŞYA. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B), (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.10.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR160000160002Büyük resim için tıklayınızTaşıtlara Mahsus; Plastikten Mamül Krom Kaplı, Ön Tampon üst Panjur ÇıtasıTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile VII. Bölüm, 39 Fasıl Notları10.5.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160048 Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE DİŞ ETLERİNİN RAHATLAMASI İÇİN TASARLANMIŞ SULU DİŞ KAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2016 TARİHLİ, 3416BTB0169 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.5.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160049Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE DİŞ ETLERİNİN RAHATLAMASI İÇİN TASARLANMIŞ DİŞ KAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2016 TARİHLİ, 3416BTB0169 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.5.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160050Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE DİŞ ETLERİNİN RAHATLAMASI İÇİN TASARLANMIŞ SULU DİŞ KAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2016 TARİHLİ, 3416BTB0169 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.5.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160051Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE DİŞ ETLERİNİN RAHATLAMASI İÇİN TASARLANMIŞ SULU DİŞ KAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2016 TARİHLİ, 3416BTB0169 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.5.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160052 Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE DAMAKLARININ VE DİŞ ETLERİNİN RAHATLAMASI İÇİN TASARLANMIŞ DİŞ KAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2016 TARİHLİ, 3416BTB0169 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.5.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160053Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE DİŞ ETLERİNİN RAHATLAMASI İÇİN TASARLANMIŞ ÇINGIRAKLI SULU DİŞLİK.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.10.5.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160054Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE DİŞ ETLERİNİN RAHATLAMASI İÇİN TASARLANMIŞ ÇINGIRAKLI SULU DİŞ KAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.10.5.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160055 Büyük resim için tıklayınızNİŞASTA VE TALK GİBİ ETKEN MADDELERİ İÇEREN, YAĞLANMIŞ SAÇLARIN YAĞINI EMEREK SAÇLARI CANLANDIRMAYA VE HACİM KAZANDIRMAYA YARAYAN SAÇ MÜSTEHZARI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 33.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,VE 22.04.2016 TARİHLİ, 3416BTB0065 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.5.2016 00:00:00
3925.90.10.00.00TR340000160046Büyük resim için tıklayınızPLASTİK DUBEL VE METAL ÇİVİDEN OLUŞAN, GENELLİKLE BİNALARDA MANTOLAMA AMACIYLA MANTOLANACAK EŞYAYI DUVARA SABİTLEMEK İÇİN KULLANILAN DUBELLİ ÇİVİ.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 39.25 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 25.04.2016 TARİHLİ, 15532975 SAYILI YAZILARI.29.4.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160032Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, KABIN İÇERİSİNDE ÜRÜNLERİ DESTEKLEYEN PLASTİKTEN (SİLİKON) PED BULUNAN, PLASTİK KUTUDAN OLUŞAN STERİLİZASYON KABIDIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.02.2016 TARİHLİ, 081 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.1.4.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000160018Büyük resim için tıklayınızEŞYA SİLİKONDAN MAMUL BEBEKLER İÇİN EMZİKTİR.EMZİK BEBEĞİN TUTARAK EMMESİ İÇİN TEKSTİL MALZEMESİNDEN İÇİ DOLDURULMUŞ FİL, KUZU, KÖPEK VS. HAYVAN FİGÜRÜNE SÖKÜLMEYECEK ŞEKİLDE BAĞLI VAZİYETTEDİR.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 15.10.2015 TARİHLİ VE 478 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜÜRLÜĞÜNÜN 05.11.2015 TARİHLİ 11510949 VE 22.02.2016 TARİHLİ 13981492 SAYILI YAZILARI.31.3.2016 00:00:00
3926.90.97.90.18TR350000160002Büyük resim için tıklayınızMPS MARKA- KEDİ TUVALETİ. 56X40X40,5 CM EBATLARINDA POLİPROPİLENDEN MAMÜL DÖRT TARAFI KAPALI VE YUKARIDA HAVA ALMA BÖLÜMÜ OLAN, AÇILIR KAPANIR KAPAĞI İLE TAŞIMA KULBU OLAN KEDİ TUVALETİ.TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ(1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 3926 ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..25.2.2016 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000150164Büyük resim için tıklayınızBÜROLARDA KULLANILAN PLASTİKTEN MAMÜL EVRAK HAVUZU.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 27.11.2015 TARİHLİ 535 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.9.12.2015 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000150158Büyük resim için tıklayınız48,5CM X 34 CM X 32CM BOYUTLARINDA PLASTİKTEN MAMÜL, DÖRT TARAFI KAPALI VE HAVA ALMASI İÇİN DELİKLERDEN OLUŞAN, AÇILIR KAPANIR KAPAĞI VE TAŞIMA KULBU BULUNAN, KEDİ VE KÖPEKLERİN TAŞINMASINA MAHSUS KUTU.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 05.10.2015 TARİHLİ, 453 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11.11.2015 TARİHLİ, 11610809 SAYILI YAZILARI.9.12.2015 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000150134Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZÜ PLASTİK, İÇİNDE PLASTİKTEN MAMÜL BÖLMELERİ OLAN, SAYFALAR ŞEKLİNDE PLASTİK BÖLMELERİ BULUNAN SAYFALARI BİRARADA TUTACAK ŞEKİLDE HALKALI PLASTİKTEN TERTİBATI BULUNAN, ALFABETİK AYRAÇLI, KARTVİZİT KOYMAK İÇİN TASARLANMIŞ DOSYA ŞEKLİNDE EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 11.09.2015 TARİHLİ, 433 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.21.10.2015 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000150135Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZÜ PLASTİK, İÇİNDE PLASTİKTEN MAMÜL BÖLMELERİ OLAN SAYFALAR ŞEKLİNDE, KARTVİZİT KOYMAK İÇİN TASARLANMIŞ DOSYA ŞEKLİNDE EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 11.09.2015 TARİHLİ, 433 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.21.10.2015 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000150136Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZÜ PLASTİK, İÇİNDE PLASTİKTEN MAMÜL BÖLMELERİ OLAN SAYFALAR ŞEKLİNDE KARTVİZİT KOYMAK İÇİN TASARLANMIŞ DOSYA ŞEKLİNDE EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 11.09.2015 TARİHLİ, 433 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.21.10.2015 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000150137Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZÜ PLASTİK, İÇİNDE PLASTİKTEN MAMÜL BÖLMELERİ OLAN SAYFALAR ŞEKLİNDE, PLASTİK BÖLMELERİ BULUNAN SAYFALARI BİRARADA TUTACAK ŞEKİLDE HALKALI PLASTİKTEN TERTİBATI BULUNAN, ALFABETİK AYRAÇLI, KARTVİZİT KOYMAK İÇİN TASARLANMIŞ DOSYA ŞEKLİNDE EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 11.09.2015 TARİHLİ, 433 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.21.10.2015 00:00:00
3923.50.90.00.00TR060000150005Büyük resim için tıklayınızHEPARİN KAPAK İLAÇ ENJE ETMEK VE KANIN GERİ AKIŞINI ENGELLEMEK AMACIYLA, KANÜLLERLE BİRLİKTE KULLANILAN BİR EŞYADIRGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 3923 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 12.06.2015 TARİHLİ VE 33 NO.LU RAPOR8.7.2015 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000150098Büyük resim için tıklayınızVAKUMLU TEDAVİLERDE ATIKLARIN TOPLANDIĞI 500 ML JELLİ TOPLAMA KABI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.01.2007 TARİHLİ, 03032 SAYILI YAZILARI.1.7.2015 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000150082Büyük resim için tıklayınızPOLİPROPİLEN PLASTİKTEN MAMUL, BİR DİŞ FIRÇASI, BİR SABUNLUK VE BİR POMPALI SIVI SABUNLUKTAN OLUŞAN PAREKENDE SATIŞA YÖNELİK SET HALİNDEKİ TUVALET EŞYASI.GENEL YORUM KURALLARI (1), (3-B) VE (6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.27.5.2015 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000150080Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZÜ PLASTİK, İÇİNDE PLASTİKTEN MAMUL BÖLMELERİ OLAN SAYFALAR ŞEKLİNDE, İÇİNDE ALFABETİK DÜZENLEME İNDEKSİ BULUNAN, KARTVİZİT KOYMAK İÇİN TASARLANMIŞ DOSYA ŞEKLİNDE EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.04.2015 TARİHLİ, 205 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.27.5.2015 00:00:00
3926.10.00.00.00TR340000150081Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZÜ PLASTİK, İÇİNDE PLASTİKTEN MAMUL BÖLMELERİ OLAN SAYFALAR ŞEKLİNDE, PLASTİK BÖLMELERİ BULUNANA SAYFALARI BİR ARADA TUTACAK ŞEKİLDE HALKALI PLASTİKTEN TERTİBATI BULUNAN, ALFABETİK AYRAÇLI, KARTVİZİT KOYMAK İÇİN TASARLANMIŞ DOSYA ŞEKLİNDE EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.04.2015 TARİHLİ, 205 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.27.5.2015 00:00:00
3926.90.97.90.18TR160000150005Büyük resim için tıklayınızForsıktıg Çocuk Basamağı Forsıktıg Chıldrens Stool ticari tanımlı çocukların günlük kullanım ve kişisel temizlik eğitiminde kullanılan çocuk basamağıdır. Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ve VII. ve XX. Bölüm ve 9401 ile 9403 Pozisyon Notları 12.5.2015 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000150037Büyük resim için tıklayınızTEKERLEKLİ PLASTİK KOVA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.16.3.2015 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000140205Büyük resim için tıklayınızSUNİ TOHUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN PLASTİKTEN MAMUL BİR PİSTOL KILIFI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.09.2014 TARİHLİ 423 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.6.11.2014 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000140206Büyük resim için tıklayınızSUNİ TOHUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN İÇERİSİNDE DOLGU MALZEMESİ İÇEREN PLASTİKTEN MAMUL SPERM KAMIŞI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.09.2014 TARİHLİ 424 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.6.11.2014 00:00:00
3925.90.80.00.00TR410000140002Büyük resim için tıklayınızİnce alüminyum ile kaplı içi plastik çatı kaplama malzemesiTARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİNE İSTİNADEN . 3925.90.80.00.00 GTİP te sınıflandırılmıştır.27.8.2014 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000140162Büyük resim için tıklayınızPLASTİK (PVC)DEN MAMUL, PLASTİK ÜZERİNE FLOK YAPIŞTIRILMIŞ HAVA İLE ŞİŞİRİLDİĞİNDE KOLTUK VE YATAK OLABİLEN HAZIR EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 15.08.2014 TARİHLİ 373 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.27.8.2014 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000140163Büyük resim için tıklayınızPLASTİK (PVC)DEN MAMUL, PLASTİK ÜZERİNE FLOK YAPIŞTIRILMIŞ HAVA İLE ŞİŞİRİLDİĞİNDE KOLTUK VE PUF OLABİLEN HAZIR EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 15.08.2014 TARİHLİ 373 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.27.8.2014 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000140149Büyük resim için tıklayınızEVCİL HAYVAN KUTUSUGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.10.7.2014 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000140108Büyük resim için tıklayınızIPAD IN SADECE EKRAN YÜZÜNÜ KAPLAYAN, PLASTİKTEN MAMUL KORUYUCU KAPAK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.4.6.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140094Büyük resim için tıklayınızPİPET, KAPAK, ŞİŞE, MIKNATISTAN OLUŞAN VE KAPAĞINDA TAKILI BULUNAN FİLTRE İLE SUYA DOĞAL MİNERALLER EKLEYEREK PH DEĞERİNİ YÜKSELTEN 600 ML KAPASİTESİNDE SEYAHAT MATARASI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.9.5.2014 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000140090Büyük resim için tıklayınızDİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA, HASTA PERİTON ZARININ STERİLİTESİNİ DEVAM ETTİRMEK VE ENFEKSİYONDAN UZAK TUTMAK İÇİN SİSTEMİ VE HASTA PERİTON ZARINI DIŞ ORTAMDAN KORUYAN POVİDON İYOTLU ANTİSEPTİK SOLÜSYON İÇEREN PLASTİK KAPAK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 03.04.2014 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİOMEDİKAL VE KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.9.5.2014 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000140091Büyük resim için tıklayınızPERİTON TEDAVİSİNDE HASTANIN MAKİNEYE BAĞLI OLDUĞU ZAMAN SÜRESİNCE VÜCUTTAN BOŞALAN ATIK SIVININ TOPLANMASI İÇİN KULLANILAN 15 LİTRE HACMİNDE TEK KULLANIMLIK DRENAJ TORBASI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 03.04.2014 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİOMEDİKAL VE KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.9.5.2014 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000140092Büyük resim için tıklayınızPERİTON DİYALİZİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARDA DİYALİZ İŞLEMİ TAMAMLANDIKTAN SONRA TRANSFER SETİN UCUNA TAKILAN VE POVİDON İYOT İÇEREN PLASTİK KAPAK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 03.04.2014 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİOMEDİKAL VE KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.9.5.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140059Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL SULU DİŞLİK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.4.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140060Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL ÇINGIRAKLI SULU DİŞLİK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.4.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140061Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL DİŞ ETLERİNİ RAHATLATICI DİŞ KAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.4.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140062Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL SULU DİŞLİK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI3.4.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140063Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL ÇOCUKLARIN DİŞ ETLERİNİN RAHATLATILMASI İÇİN TASARLANAN ÇINGIRAKLI DİŞ KAŞIYICI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.4.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140064Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, ÇOCUKLARIN DİŞ ETLERİNİ RAHATLATMAK İÇİN TASARLANMIŞ SULU DİŞLİK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.4.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140045Büyük resim için tıklayınızSİLİKON VE POLİPROPİLEN MADDESİNDEN ÜRETİLEN, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE DİŞ ETLERİNİN RAHATLATILMASI İÇİN TASARLANMIŞ SAPI ÇINGIRAKLI DİŞ KAŞIYICI.(DİŞLİK)GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.2.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140046Büyük resim için tıklayınızSİLİKON VE POLİPROPİLEN MADDESİNDEN ÜRETİLEN, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE DAMAKLARIN RAHATLAMASI VE DİŞ ETLERİNİN RAHATLATILMASI İÇİN TASARLANMIŞ DİŞ KAŞIYICI.(DİŞLİK)GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI28.2.2014 00:00:00
3924.90.00.00.19TR340000140047Büyük resim için tıklayınızPOLİPROPİLEN MADDESİNDEN ÜRETİLEN, ÇOCUKLARIN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMLERİNDE Kİ SANCIYI VE DİŞ ETLERİNİN RAHATLATILMASI İÇİN TASARLANMIŞ ÇINGIRAKLI DİŞ KAŞIYICI.(DİŞLİK)GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.2.2014 00:00:00
3920.43.10.00.00TR340000140031Büyük resim için tıklayınızPVC A4 CİLT KAPAĞI (BINDING COVER)GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.20 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 37 SAYILI 08.12.2014 TARİHLİ İSTANBUL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU7.2.2014 00:00:00
3926.90.97.90.18TR340000140030Büyük resim için tıklayınızLAMİNASYON FİLMİ A4 (LAMINATING FILM)GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 37 SAYILI 08.12.2014 TARİHLİ İSTANBUL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU7.2.2014 00:00:00