Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 6KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
FASIL : 29 Organik Kimyasal Ürünler

FasılNoFasıl Açıklaması
I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.01Asiklik hidrokarbonlar:
2901.10- Doymuş:
- - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.10.00.10.11- - - Bütanlar
2901.10.00.10.19- - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar
- - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.10.00.90.11- - - Hekzan
2901.10.00.90.12- - - Heptan
2901.10.00.90.13- - - Pentan
2901.10.00.90.19- - - Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar
2901.21- - Etilen :
- Doymamış:
2901.21.00.00.11- - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.21.00.00.19- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.22- - Propen (propilen) :
2901.22.00.00.11- - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.22.00.00.19- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.23.00.00.00- - Büten (bütilen) ve izomerleri
2901.24.00.00.00- - 1,3 - Butadien ve izopren
2901.29- - Diğerleri :
2901.29.00.10.00- - - Terpenler
- - - Diğerleri
2901.29.00.90.11- - - - Diğer alkenler (diğer olefinler)
2901.29.00.90.12- - - - Asetilen
2901.29.00.90.13- - - - 1,2 Butadien
2901.29.00.90.14- - - - 3 - Metil - 1,2 - butadien
2901.29.00.90.19- - - - Diğer alkinler (diğer asetilenler)
29.02Siklik hidrokarbonlar:
- Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler:
2902.11.00.00.00- - Siklohekzan
2902.19- - Diğerleri:
- - - Sikloterpenler :
2902.19.00.00.11- - - - Pinen
2902.19.00.00.12- - - - Kamfen
2902.19.00.00.13- - - - Dipenten (limonen dahil)
2902.19.00.00.19- - - - Diğer sikloterpenler
- - - Diğerleri :
2902.19.00.00.21- - - - Siklohekzen
2902.19.00.00.29- - - - Diğerleri
2902.20.00.00.00- Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00- Toluen (toluol):
- Ksilenler (ksiloller):
2902.41.00.00.00- - o - Ksilen
2902.42.00.00.00- - m - Ksilen
2902.43.00.00.00- - p - Ksilen
2902.44.00.00.00- - Ksilen izomerleri karışımları:
2902.50.00.00.00- Stiren (vinil benzen)
2902.60.00.00.00- Etilbenzen
2902.70.00.00.00- Kümen (izopropil benzen)
2902.90- Diğerleri:
- - Naftalen ve antrasen :
2902.90.00.11.00- - - Naftalen
2902.90.00.12.00- - - Antrasen
- - Difenil ve terfeniller:
2902.90.00.21.00- - - Difenil
2902.90.00.22.00- - - Terfeniller
- - Diğerleri :
2902.90.00.91.00- - - Difenilmetan
2902.90.00.99.00- - - Diğerleri
29.03Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
- Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:
2903.11- - Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) :
2903.11.00.00.11- - - Metil klorür
2903.11.00.00.12- - - Etil klorür
2903.12.00.00.00- - Diklorometan (metilen klorür)
2903.13.00.00.00- - Kloroform (triklorometan)
2903.14.00.00.00- - Karbon tetraklorür
2903.15.00.00.00- - Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan)
2903.19- - Diğerleri:
2903.19.00.00.11- - - Hekzakloretan
2903.19.00.00.19- - - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:
2903.21.00.00.00- - Vinil klorür (kloroetilen)
2903.22.00.00.00- - Trikloroetilen
2903.23.00.00.00- - Tetrakloroetilen (perkloroetilen)
2903.29.00.00.00- - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya iyodlanmış türevleri:
2903.31.00.00.00- - Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan)
2903.39- - Diğerleri :
- - - Bromürler:
2903.39.11.00.00- - - -Bromometan (metil bromür)
2903.39.15.00.00- - - -Dibromometan
- - - - Diğerleri
2903.39.19.00.11- - - - - 1,1-Dibromoetan
2903.39.19.00.12- - - - - 1,2-Dibromoetan (etilen bromür)
2903.39.19.00.13- - - - - Vinilbromür
2903.39.19.00.14- - - - -Etil bromür
2903.39.19.00.15- - - - - Bromoform
2903.39.19.00.19- - - - - Diğerleri
- - - Doymuş Florürler:
2903.39.21.00.00- - - - Diflormetan (HFC-32)
2903.39.23.00.00- - - - Triflormetan (HFC-23)
- - - - Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a):
2903.39.24.00.11- - - - - Pentafloretan (HFC-125)
2903.39.24.00.12- - - - - 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a)
2903.39.25.00.00- - - - 1,1 - Difloretan (HFC-152a)
2903.39.26.00.00- - - - 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a)
- - - - Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar:
2903.39.27.00.11- - - - - 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca)
2903.39.27.00.12- - - - - 1,1,1,3,3 - Pentafloropropan (HFC-245fa )
2903.39.27.00.13- - - - - 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236fa)
2903.39.27.00.14- - - - - 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb)
2903.39.27.00.15- - - - - 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea)
2903.39.27.00.16- - - - - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea)
2903.39.27.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Perflorlanmış doymuş florürler:
2903.39.28.00.11- - - - - Perfloroetan
2903.39.28.00.12- - - - - Perfloropropan
2903.39.28.00.13- - - - - Perflorobütan
2903.39.28.00.15- - - - - Perfloropentan
2903.39.28.00.16- - - - - Perflorohekzan
2903.39.28.00.17- - - - - Perflorometan
2903.39.28.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğer doymuş florürler:
2903.39.29.00.11- - - - - 1,1,2 - trifloretan (HFC-143)
2903.39.29.00.12- - - - - 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
2903.39.29.00.14- - - - - Flormetan (HFC-41)
2903.39.29.00.15- - - - - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc)
2903.39.29.00.16- - - - - Dekafloropentan
2903.39.29.00.17- - - - - 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan (HFC-43-10mee)
2903.39.29.00.18- - - - - 1,2-difloroetan (HFC-152)
2903.39.29.00.21- - - - - Floroetan (HFC-161)
2903.39.29.00.29- - - - - Diğerleri
- - - Doymamış florürler:
2903.39.31.00.00- - - - 2,3,3,3 - Tetraflorpropen
2903.39.35.00.00- - - - 1,3,3,3 - Tetraflorpropen
- - - - Diğer doymamış florürler:
2903.39.39.00.11- - - - - 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene
2903.39.39.00.19- - - - - Diğerleri
2903.39.80.00.11- - - - Metil iyodür
- - - İyodürler:
2903.39.80.00.12- - - - Etil iyodür
2903.39.80.00.13- - - - Metilen iyodür (diiyod metan)
2903.39.80.00.14- - - - İyodoform
2903.39.80.00.18- - - - Diğer iyodlular
- İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri:
2903.71.00.00.00- - Klorodiflorometan
2903.72.00.00.00- - Diklorotrifloroetanlar
2903.73.00.00.00- - Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00- - Klorodifloroetanlar
2903.75.00.00.00- - Dikloropentafloropropanlar
2903.76- - Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve dibromotetrafloroetan:
2903.76.10.00.00- - - Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00- - - Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00- - - Dibromotetrafloroetanlar
2903.77- - Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş):
2903.77.60.00.00- - - Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00- - - Diğerleri
2903.78.00.00.00- - Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79- - Diğerleri:
- - - Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar:
2903.79.30.00.11- - - - Flordiklormetan
2903.79.30.00.13- - - - Klorflormetan
2903.79.30.00.14- - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15- - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.17- - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.18- - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.21- - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22- - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25- - - - Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26- - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27- - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.28- - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31- - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33- - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.34- - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.35- - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.36- - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37- - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.38- - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.41- - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42- - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43- - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.44- - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45- - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46- - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47- - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48- - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51- - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52- - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.53- - - - Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen
2903.79.30.00.54- - - - 2-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf)
2903.79.30.00.59- - - - Diğerleri
2903.79.80.00.00- - - Diğerleri
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.81- -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN):
2903.81.00.00.11- - - Lindan (ISO)
2903.81.00.00.13- - - HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler)
2903.81.00.00.19- - - Diğerleri
2903.82.00.00.00- - Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)
2903.83.00.00.00- - Mirex (ISO)
2903.89- - Diğerleri:
2903.89.10.00.00- - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan
- - - Diğerleri:
2903.89.80.00.11- - - - Perflorosiklobütan
2903.89.80.00.12- - - - Perflorosiklopropan
2903.89.80.00.19- - - - Diğerleri
2903.91- - Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen:
- Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.91.00.00.11- - - Klorbenzen
2903.91.00.00.12- - - o-diklorbenzen
2903.91.00.00.13- - - p-diklorbenzen
2903.92- - Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro2,2- bis (p- klorofenil)etan)
2903.92.00.10.00- - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan]
- - - Diğerleri :
2903.92.00.90.11- - - - Hekzaklorbenzen
2903.92.00.90.19- - - - Diğerleri
2903.93.00.00.00- - Pentaklorobenzen (ISO)
2903.94.00.00.00- - Hekzabromobifeniller
- - Diğerleri:
2903.99.10.00.00- - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen
- - - Diğerleri
2903.99.80.00.11- - - - Benzil klorür
2903.99.80.00.12- - - - Benzal klorür
2903.99.80.00.13- - - - Klor naftalenler
2903.99.80.00.14- - - - m-diklorbenzen
2903.99.80.00.15- - - - Polibromlanmış difeniller
2903.99.80.00.16- - - - Monometil-dibromo-difenil metan
2903.99.80.00.17- - - - Monometil-diklor-difenil metan
2903.99.80.00.18- - - - Monometil-tetraklor-difenil metan
2903.99.80.00.19- - - - Polibrominated biphenyls (PBB)
2903.99.80.00.21- - - - Polichlorinated terphenyls (PCT)
2903.99.80.00.22- - - - Polichlorinated biphenyls (PCB)
2903.99.80.00.29- - - - Diğerleri
29.04Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevtürevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):
2904.10- Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil esterleri
2904.10.00.00.11- - Benzensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.13- - Ksilensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.14- - Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.15- - Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.16- - 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.17- - Metansülfonil klorür (mesil klorür)
2904.10.00.00.21- - p-toluensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.22- - Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.29- - Diğerleri
2904.20- Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri:
2904.20.00.00.11- - 5-Tert-bütil-2,4,6-trinitrometaksilen (ksilen miski)
2904.20.00.00.12- - Nitrobenzen
2904.20.00.00.13- - Dinitrobenzenler
2904.20.00.00.14- - Nitrotoluenler
2904.20.00.00.15- - 2,4 Dinitrotoluen
2904.20.00.00.16- - Nitroksilenler
2904.20.00.00.17- - Nitronaftalenler
2904.20.00.00.18- - 3-Tert-bütil-2,6-dinitro-p-simen (simen miski)
2904.20.00.00.21- - Nitrometan
2904.20.00.00.22- - Nitroetan
2904.20.00.00.23- - 2,4,6 trinitrotoluen (TNT)
2904.20.00.00.24- - Dinitronaftalenler
2904.20.00.00.25- - 4-Nitrobiphenyl
2904.20.00.00.26- - 1-Phenyl-2-nitropropene
2904.20.00.00.28- - Diğerleri
- Perflorooktan sülfonik asit, bunların tuzları ve perflorooktan sülfonil florid :
2904.31.00.00.00- - Perflorooktan sülfonik asit
2904.32.00.00.00- - Amonyum perflorooktan sülfonat
2904.33.00.00.00- - Lityum perflorooktan sülfonat
2904.34.00.00.00- - Potasyum perflorooktan sülfonat
2904.35.00.00.00- - Perflorooktan sülfonik asitin diğer tuzları
2904.36.00.00.00- - Perflorooktan sülfonil florid
- Diğerleri:
2904.91.00.00.00- - Trikloronitrometan (klor pikrin)
- - Diğerleri:
- - - Sülfohalojenlenmiş türevler
2904.99.00.00.11- - - - p-Toluensülfonil klorür (tos-Cl)
2904.99.00.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
2904.99.00.00.21- - - - Pentaklornitrobenzen (PCNB)
2904.99.00.00.22- - - - Nitrozobenzen
2904.99.00.00.23- - - - Nitrozotoluenler
2904.99.00.00.24- - - - Klornitrometan
2904.99.00.00.25- - - - Klornitrobenzenler
2904.99.00.00.26- - - - Klornitrotoluenler
2904.99.00.00.27- - - - Nitrobenzensülfonik asitler
2904.99.00.00.28- - - - Dietilenbenzensülfonik asitler
2904.99.00.00.31- - - - Nitrotoluensülfonik asitler
2904.99.00.00.32- - - - Dietilnitrotoluensülfonik asitler
2904.99.00.00.33- - - - Dikloretil-3-nitrofenilsülfon
2904.99.00.00.34- - - - Quintozene
2904.99.00.00.35- - - - Tecnazene
2904.99.00.00.39- - - - Diğerleri
II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.05Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Doymuş monohidrik alkoller:
2905.11- - Metanol (metil alkol) :
- - - Saf metil alkol
2905.11.00.10.11- - - - Dökme olanlar
2905.11.00.10.12- - - - Ambalajlı olanlar
- - - Saf olmayan metil alkol (teknik)
2905.11.00.20.11- - - - Dökme olanlar
2905.11.00.20.12- - - - Ambalajlı olanlar
2905.12- - Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)
2905.12.00.00.11- - - Propil alkol
2905.12.00.00.12- - - İzopropil alkol
2905.13.00.00.00- - Butan-1-ol (n-butil alkol)
2905.14- - Diğer butanoller:
2905.14.10.00.00- - - 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol)
- - - Diğerleri
2905.14.90.00.11- - - - İzobütil alkol
2905.14.90.00.12- - - - Sekonder bütil alkol
2905.16- - Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri:
2905.16.20.00.00- - - Oktan - 2- ol
- - - Diğerleri
2905.16.85.00.11- - - - İzooktanol
2905.16.85.00.19- - - - Diğerleri
2905.17- - Dodekan-1-ol (lauril alkol), hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol):
2905.17.00.10.00- - - Dodekan-1-ol (lauril alkol)
- - - hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol)
2905.17.00.20.11- - - - Setil alkol
2905.17.00.20.12- - - - Stearil alkol
2905.19- - Diğerleri:
- - - Metal alkoksitler
2905.19.00.10.11- - - - Sodyum metoksit
2905.19.00.10.12- - - - Sodyum etoksit
2905.19.00.10.13- - - - Aluminyum izopropoksit
2905.19.00.10.19- - - - Diğer metal alkoksitler
- - - Diğerleri
2905.19.00.90.11- - - - Desil alkol
2905.19.00.90.12- - - - İzodesil alkol
2905.19.00.90.13- - - - Nonil alkol
2905.19.00.90.14- - - - İzononil alkol
2905.19.00.90.15- - - - 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)
2905.19.00.90.16- - - - Pentanol (amil alkol) ve izomerleri
2905.19.00.90.18- - - - Diğer doymuş monohidrik alkoller
2905.22- - Asiklik terpen alkoller:
- Doymamış monohidrik alkoller:
- - - Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol:
2905.22.00.00.11- - - - Geraniol
2905.22.00.00.12- - - - Nerol
2905.22.00.00.13- - - - Sitronelol
2905.22.00.00.14- - - - Linalol
2905.22.00.00.15- - - - Rodinol
- - - Diğerleri:
2905.22.00.00.21- - - - Fitol
2905.22.00.00.29- - - - Diğerleri
2905.29- - Diğerleri:
2905.29.10.00.00- - - Alil alkol (propenol)
- - - Diğerleri :
2905.29.90.10.00- - - - Metal alkoksitleri
2905.29.90.90.00- - - - Diğerleri
- Dioller:
2905.31.00.00.00- - Etilen glikol (etandiol)
2905.32.00.00.00- - Propilen glikol (propan-1,2-diol)
2905.39- - Diğerleri:
2905.39.20.00.00- - - Bütan - 1,3-diol
- - - Bütan-1,4-diol:
2905.39.26.00.00- - - - Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Bütan - 1,4-diol veya tetrametil glikol (1,4-bütandiol)
2905.39.28.00.00- - - - Diğerleri
2905.39.30.00.00- - - 2,4,7,9 - tetrametildec - 5 - yne - 4,7 - diol
- - - Diğerleri :
2905.39.95.10.00- - - - Metal dialkoksitleri
- - - - Diğerleri
2905.39.95.90.11- - - - - Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol)
2905.39.95.90.19- - - - - Diğerleri
- Diğer polihidrik alkoller:
2905.41.00.00.00- - 2 -Etil -2 -(hidroksimetil) propan -1,3 -diol (trimetilolpropan)
2905.42.00.00.00- - Pentaeritritol (pentaeritrit)
2905.43.00.00.00- - Mannitol
2905.44- - D -glusitol (sorbitol):
- - - Sulu çözelti halinde:
2905.44.11.00.00- - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.44.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
2905.44.91.00.00- - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.44.99.00.00- - - - Diğerleri
2905.45.00.00.00- - Gliserol
2905.49- - Diğerleri:
2905.49.00.10.00- - - Metal polialkoksitler
- - - Diğerleri:
2905.49.00.90.10- - - - Ksilitol
2905.49.00.90.90- - - - Diğerleri
- Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2905.51.00.00.00- - Etiklorvinol (INN)
2905.59- - Diğerleri:
2905.59.91.00.00- - - 2,2-bis(bromometil)propandiol
- - - Diğerleri:
2905.59.98.10.00- - - - Kloralhidrat
- - - - Diğerleri
- - - - - Monohidrik alkollere ait oIanlar:
2905.59.98.90.11- - - - - - Triklor-tersiyer-bütil alkol
2905.59.98.90.12- - - - - - 2,2,3,3,3-pentafloropropanol
2905.59.98.90.13- - - - - - Bis(triflorometil)-metanol
2905.59.98.90.19- - - - - - Diğerleri
2905.59.98.90.99- - - - - Diğerleri
29.06Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:
2906.11.00.00.00- - Mentol
2906.12- - Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza noller
2906.12.00.00.11- - - Siklohekzanol
2906.12.00.00.12- - - Metilsiklohekzanoller
2906.12.00.00.13- - - Dimetilsiklohekzanoller
2906.13- - Steroller ve inositoller :
2906.13.10.00.00- - - Steroller
2906.13.90.00.00- - - İnositoller
2906.19- - Diğerleri
- - - Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller
2906.19.00.10.11- - - - Terpin
2906.19.00.10.12- - - - Terpinhidrat (terpinol)
2906.19.00.10.13- - - - Terpineoller
- - - Borneol, izoborneol, santalol
2906.19.00.20.11- - - - Borneol (borneo kafurusu)
2906.19.00.20.12- - - - İzoborneol
2906.19.00.20.13- - - - Santalol
2906.19.00.90.00- - - Diğerleri
- Aromatik:
2906.21.00.00.00- - Benzil alkol
2906.29- - Diğerleri:
- - - Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)
2906.29.00.10.11- - - - Feniletil alkol ( 2-fenil etanol)
2906.29.00.10.12- - - - Fenilpropil alkol ( 3-fenil propanol)
2906.29.00.10.13- - - - Tarçın alkol (sinnamil alkol)
- - - Diğerleri :
2906.29.00.90.11- - - - Difenilmetanol ( difenilkarbinol, benzhidrol)
2906.29.00.90.12- - - - Trifenilmetanol ( trifenilkarbinol)
2906.29.00.90.19- - - - Diğerleri
III. FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.07Fenoller; fenol-alkoller:
- Monofenoller:
2907.11- - Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları :
2907.11.00.10.00- - - Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)
2907.11.00.20.00- - - Fenol tuzları
2907.12- - Krezoller ve tuzları
2907.12.00.10.00- - - Krezoller
2907.12.00.20.00- - - Krezollerin tuzları
2907.13- - Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları
2907.13.00.00.11- - - Oktilfenol ve izomerleri
2907.13.00.00.12- - - Nonilfenol ve izomerleri
2907.13.00.00.19- - - Diğerleri
2907.15- - Naftoller ve tuzları :
2907.15.10.00.00- - - 1 - Naftol (Alfa naftol)
- - - Diğerleri:
2907.15.90.10.00- - - - Beta naftol
- - - - Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları
2907.15.90.20.11- - - - - Alfa naftol tuzları
2907.15.90.20.12- - - - - Beta naftol tuzları
2907.19- - Diğerleri:
2907.19.10.00.00- - - Ksilenoller ve tuzları
- - - Diğerleri
2907.19.90.10.00- - - -Timol
- - - -Diğerleri
2907.19.90.90.11- - - - -Karvakrol
2907.19.90.90.19- - - - -Diğerleri
2907.21- - Rezorsinol ve tuzları :
- Polifenoller; fenol alkoller:
2907.21.00.10.00- - - Rezorsinol
2907.21.00.20.00- - - Rezorsinol tuzları
2907.22- - Hidrokinon (kinol) ve tuzları :
2907.22.00.10.00- - - Hidrokinon
2907.22.00.90.00- - - Diğerleri
2907.23- - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları
2907.23.00.00.11- - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan)
2907.23.00.00.19- - - Diğerleri
2907.29.00- - Diğerleri:
- - - Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol
2907.29.00.10.11- - - - Pirokatekol
2907.29.00.10.12- - - - Hekzilrezorsinol
2907.29.00.10.13- - - - Heptilrezorsinol
2907.29.00.10.14- - - - Floroglisinol
2907.29.00.20.00- - - Salisilik alkol (salijenin)
- - - Diğerleri
2907.29.00.80.11- - - - Pirogallol
2907.29.00.80.12- - - - 2,5-Dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon)
2907.29.00.80.13- - - - Dihidroksinaftalenler
2907.29.00.80.14- - - - Dihidroksinaftalenlerin tuzları
2907.29.00.80.19- - - - Diğer polifenoller ve tuzları
29.08Fenollerin veya fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Sadece halojenli ikameleri ve bunların tuzlarını içeren türevler:
2908.11.00.00.00- - Pentaklorofenol (ISO)
2908.19- - Diğerleri:
- - - Bizmut tribromfenol ve p-Klor-m-krezol
2908.19.00.10.11- - - - Bizmut tribromfenol
2908.19.00.10.12- - - -P-Klor-m-krezol
- - - Diğerleri :
2908.19.00.90.11- - - -o-Klorfenol
2908.19.00.90.12- - - - m-Klorfenol
2908.19.00.90.13- - - - p-Klorfenol
2908.19.00.90.14- - - -Klorhidrokinon
2908.19.00.90.15- - - - Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri
2908.19.00.90.19- - - -Diğerleri
- Diğerleri :
2908.91.00.00.00- - Dinoseb (ISO) ve tuzları
2908.92.00.00.00- - 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları
2908.99- - Diğerleri:
- - - Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol
2908.99.00.10.11- - - - Trinitrofenol (pikrik asit)
2908.99.00.10.12- - - - Mononitrofenol
- - - Diğerleri:
2908.99.00.90.12- - - - Diğer dinitro-o-krezoller
2908.99.00.90.13- - - - Trinitroksilenoller
2908.99.00.90.14- - - - Nitrozonaftoller
2908.99.00.90.15- - - - Nitrozofenoller
2908.99.00.90.16- - - - Dinoterb
2908.99.00.90.17- - - - Diğer dinitrofenoller
2908.99.00.90.29- - - - Diğerleri
IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER, KETON PEROKSİTLER, ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER, ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.09Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.11.00.00.00- - Dietil eter (eter)
2909.19- - Diğerleri
2909.19.10.00.00- - - Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE)
- - - Diğerleri
2909.19.90.00.11- - - - Diizopropil eter
2909.19.90.00.12- - - - Dibütil eter
2909.19.90.00.13- - - - Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
2909.19.90.00.14- - - - Diflorometil triflorometil eter (HFE-125)
2909.19.90.00.15- - - - bis(diflorometil) eter (HFE-134)
2909.19.90.00.16- - - - Metil triflorometil eter (HFE-143a)
2909.19.90.00.17- - - - İzofloran (HFE-235da2)
2909.19.90.00.18- - - - Metil pentafloroetil eter (HFE-245cb2)
2909.19.90.00.20- - - - 2,2-difloroetil triflorometil eter (HFE-245fa2)
2909.19.90.00.21- - - - 1,1,2,2-tetrafloro-1-metoksi etan (HFE-254cb2)
2909.19.90.00.22- - - - 1,1,1,2,2,3,3-heptafloro-3-metoksipropan (HFE-347mcc3)
2909.19.90.00.23- - - - 1,1,2,2-tetrafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-347pcf2)
2909.19.90.00.24- - - - 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356pcc3)
2909.19.90.00.25- - - - 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafloro-4-metoksibütan (HFE-449sl)
2909.19.90.00.26- - - - 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE-569sf2)
2909.19.90.00.27- - - - 1,2-bis(diflorometoksi)-1,1,2,2-tetrafloro etan (HFE-338pcc13)
2909.19.90.00.28- - - - 1,1,1,2,3,3,3-heptafloro-2-metoksipropan (HFE-347mmy1)
2909.19.90.00.30- - - - 1,2,2,2-tetrafloroetil triflorometil eter (HFE-227ea)
2909.19.90.00.31- - - - Desflurane (HFE-236ea2)
2909.19.90.00.32- - - - 2,2,2-trifloroetil triflorometil eter (HFE-236fa)
2909.19.90.00.33- - - - Diflorometil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-245fa1)
2909.19.90.00.34- - - - 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil triflorometil eter (HFE-329mcc2)
2909.19.90.00.35- - - - Pentafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-338mcf2)
2909.19.90.00.36- - - - Diflorometil 1,1,1,3,3,3-hekzafuoropropan-2-yl eter (HFE-338mmz1)
2909.19.90.00.37- - - - 1,1,2,3,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356mec3)
2909.19.90.00.38- - - - 1,1,1,3,3,3-hekzafloropropan-2-yl metil eter (HFE-356mm1)
2909.19.90.00.40- - - - Diflorometil 2,2,3,3-tetrafloropropil eter (HFE-356pcf3)
2909.19.90.00.41- - - - Metil 2,2,3,3,3-pentafloropropil eter (HFE-365mcf3)
2909.19.90.00.42- - - - Etil 1,1,2,2-tetrafloroetil eter (HFE-374pc2)
2909.19.90.00.49- - - - Diğerleri
2909.20- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2909.20.00.00.11- - Diklordietil eter
2909.20.00.00.19- - Diğerleri
2909.30- Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.30.10.00.00- - Difenil eter
- - Bromlu türevler :
2909.30.31.00.00- - - Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi) benzen
2909.30.35.00.00- - - 1,2 - Bis (2,4,6 - Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril - bütadien stiren (ABS) imaline mahsus]
2909.30.38.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
2909.30.90.10.00- - - Anetol (p-propenilanisol)
2909.30.90.20.00- - - 2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski)
- - - Diğerleri
2909.30.90.90.11- - - - Dibenzil eter
2909.30.90.90.12- - - - Anisol (metil-fenil eter)
2909.30.90.90.13- - - - Nerolin
2909.30.90.90.14- - - - Nitrofen
2909.30.90.90.18- - - - Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri
- Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.41.00.00.00- - 2,2' -oksidietanol (dietilen glikol, digol)
2909.43- - Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri
2909.43.00.00.11- - - Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol)
2909.43.00.00.12- - - Dietilen glikolünmonobütil eterleri
2909.44- - Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri
2909.44.00.00.11- - - Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol)
2909.44.00.00.12- - - Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri
2909.44.00.00.19- - - Diğerleri
2909.49- - Diğerleri:
2909.49.11.00.00- - - 2 - (2 - Kloroetoksi) etanol
- - - Diğerleri
2909.49.80.10.00- - - - Anisil alkol
- - - - Diğerleri
2909.49.80.90.11- - - - - Trietilen glikol
2909.49.80.90.12- - - - - Tetrametilen glikol
2909.49.80.90.19- - - - - Diğerleri
2909.50- Eter -fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.50.00.10.00- - Öjenol, izoöjenol
2909.50.00.20.00- - Gliserin gayakol
2909.50.00.30.00- - Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol)
2909.50.00.90.00- - Diğerleri
2909.60- Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2909.60.00.00.11- - Bütil peroksit
2909.60.00.00.12- - Metil etil keton peroksit
2909.60.00.00.13- - Dikumil peroksit
2909.60.00.00.19- - Diğerleri
29.10Üç halkalı epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan mış veya nitrozolanmış türevleri:
2910.10.00.00.00- Oksiran (etilen oksit)
2910.20.00.00.00- metiloksiran (propilen oksit)
2910.30.00.00.00- 1 -klor -2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin)
2910.40.00.00.00- Dieldrin (ISO,INN)
2910.50.00.00.00- Endrin (ISO)
2910.90.00.00.00- Diğerleri
2911.00Asetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
- Metilal, dimetil asetal, dietil asetal
2911.00.00.10.11- - Metilal
2911.00.00.10.12- - Dimetil asetal
2911.00.00.10.13- - Dietil asetal
- Diğerleri:
2911.00.00.90.11- - bis(diflorometoksi) (difloro) metan (HFE-236ca12)
2911.00.00.90.19- - Diğerleri
V. ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
29.12Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:
2912.11.00.00.00- - Metanal (formaldehit)
2912.12.00.00.00- - Etanal (asetaldehit)
2912.19- - Diğerleri :
- - - Sitral, sitronelal
2912.19.00.10.11- - - - Sitral
2912.19.00.10.12- - - - Sitronelal
- - - Diğerleri
2912.19.00.90.11- - - - Akrolein (2-propenal)
2912.19.00.90.12- - - - Krotonaldehit (2-bütenal)
2912.19.00.90.13- - - - Metakrolein (2-metil, 2-propenal)
2912.19.00.90.14- - - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:
2912.21.00.00.00- - Benzaldehit
2912.29- - Diğerleri:
- - - Tarçın aldehit (sinamikaldehit),alfa-amil-tarçın aldehit,fenilasetaldehit
2912.29.00.10.11- - - - Tarçın aldehit
2912.29.00.10.12- - - - Alfa-amil-tarçın aldehit
2912.29.00.10.13- - - - Fenilasetaldehit
- - - Diğerleri
2912.29.00.90.11- - - - Safranal
2912.29.00.90.12- - - - Siklostraller
2912.29.00.90.19- - - - Diğerleri
- Aldehit alkoller, Aldehit -eterler, aldehit -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan aldehitler:
2912.41.00.00.00- - Vanilin (4 -hidroksi -3 -metoksibenzaldehit)
2912.42.00.00.00- - Etil vanilin (3 -etoksi -4 -hidroksibenzaldehit)
2912.49- - Diğerleri :
- - - Salisilaldehit, anisaldehit
2912.49.00.10.11- - - - Salisilaldehit
2912.49.00.10.12- - - - Anisaldehit
- - - Diğerleri
- - - - Aldehit alkoller :
2912.49.00.20.00- - - - - Hidroksisitronelal
- - - - - Diğerleri:
2912.49.00.30.11- - - - - - Aldol
2912.49.00.30.12- - - - - - Glikolaldehit
2912.49.00.30.19- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
2912.49.00.90.11- - - - - Protokateşikaldehit (3,4-dihidroksibenzaldehit)
2912.49.00.90.19- - - - - Diğerleri
2912.50- Aldehitlerin siklik polimerleri
2912.50.00.00.11- - Trioksan (trioksi metilen)
2912.50.00.00.12- - Paraldehit
2912.50.00.00.13- - Metaldehit (kristal veya toz halinde)
2912.50.00.00.19- - Diğerleri
2912.60.00.00.00- Paraformaldehit
2913.0029.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2913.00.00.10.00- Kloral (triklorasetaldehit)
- Diğerleri
2913.00.00.90.11- - 2-Nitrobenzaldehit
2913.00.00.90.19- - Diğerleri
VI. KETON FONKSİYONLU VEYA KİNON FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
29.14Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri :
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:
2914.11.00.00.00- - Aseton (propanon)
2914.12.00.00.00- - Butanon (metil etil keton)
2914.13.00.00.00- - 4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)
2914.19- - Diğerleri:
2914.19.10.00.00- - - 5 - Metilhekzan - 2 - one
- - - Diğerleri
2914.19.90.00.11- - - - Diasetil
2914.19.90.00.12- - - - Asetilaseton
2914.19.90.00.13- - - - Asetonilaseton
2914.19.90.00.14- - - - Mezitil oksit
2914.19.90.00.15- - - - Foronlar
2914.19.90.00.16- - - - Pisoido iyonon
2914.19.90.00.17- - - - Pisoido metiliyonon
2914.19.90.00.19- - - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik veya sikloterpenik ketonlar:
2914.22- - Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar
2914.22.00.00.11- - - Siklohekzanon
2914.22.00.00.12- - - Metilsiklohekzanonlar
2914.23- - İyononlar ve metil iyononlar
2914.23.00.00.11- - - Alfa iyonon
2914.23.00.00.12- - - Beta iyonon
2914.23.00.00.13- - - Metil iyononlar
2914.29- - Diğerleri
2914.29.00.00.11- - - Fenkon
2914.29.00.00.12- - - Karvon
2914.29.00.00.13- - - Jasmon
2914.29.00.00.14- - - Menton
2914.29.00.00.15- - - Siklopentanon (adip keton)
2914.29.00.00.16- - - Kamfor (kafuru)
2914.29.00.00.19- - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar:
2914.31.00.00.00- - Fenilaseton (fenilpropan-2-one)
2914.39- - Diğerleri
2914.39.00.00.11- - - Metil naftil keton
2914.39.00.00.12- - - Asetofenon
2914.39.00.00.13- - - 4-İzobütilasetofenon
2914.39.00.00.14- - - Benzofenon
2914.39.00.00.19- - - Diğerleri
2914.40- Keton -alkoller ve keton -aldehitler
2914.40.10.00.00- - 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol)
2914.40.90.00.00- - Diğerleri
2914.50.00.00.00- Keton -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar
- Kinonlar:
2914.61.00.00.00- - Antrakinon
2914.62.00.00.00- - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))
2914.69- - Diğerleri:
2914.69.10.00.00- - - 1,4-Naftokinon
- - - Diğerleri
2914.69.80.00.11- - - - Kinon (p-benzokinon)
2914.69.80.00.13- - - - 2-Metilantrakinon
2914.69.80.00.14- - - - Menadion (2-metil-1,4-naftakinon)
2914.69.80.00.15- - - - Alfahidroksiantrakinon
2914.69.80.00.19- - - - Diğerleri
- Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevler :
2914.71.00.00.00- - Klordekon (ISO)
- - Diğerleri:
2914.79.00.10.00- - - Kafuru bromür (bromkamfor)
2914.79.00.20.00- - - Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu
2914.79.00.30.00- - - Kloraseton (Chloroacetone)
2914.79.00.90.00- - - Diğerleri
VII. KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERi VE PEROKSİASİTLERİ; BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLAN MIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.15Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Formik asit, tuzları ve esterleri:
2915.11.00.00.00- - Formik asit
2915.12- - Formik asitin tuzları
2915.12.00.00.11- - - Amonyum formiat
2915.12.00.00.12- - - Sodyum formiat
2915.12.00.00.13- - - Kalsiyum formiat
2915.12.00.00.19- - - Diğerleri
2915.13- - Formik asitin esterleri :
2915.13.00.10.00- - - Benzil, bornil,stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil, feniletil, rodinil ve terpenil formiatlar
- - - Diğerleri
2915.13.00.90.11- - - - Metil formiat
2915.13.00.90.12- - - - Etil formiat
2915.13.00.90.19- - - - Diğerleri
2915.21- - Asetik asit (sirke asidi)
- Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:
2915.21.00.00.11- - - Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit)
2915.21.00.00.12- - - Ticari asetik asit
2915.24.00.00.00- - Asetik anhidrit
2915.29- - Diğerleri
2915.29.00.10.00- - - Sodyum asetat
2915.29.00.20.00- - - Kobalt asetat
- - - Diğerleri
2915.29.00.90.11- - - - Magnezyum asetat
2915.29.00.90.12- - - - Bakır, kurşun, demir asetatlar
2915.29.00.90.13- - - - Aluminyum asetat
2915.29.00.90.19- - - - Asetik asitin diğer tuzları
- Asetik asit esterleri:
2915.31.00.00.00- - Etil asetat
2915.32.00.00.00- - Vinil asetat
2915.33.00.00.00- - n -Bütil asetat
2915.36.00.00.00- - Dinoseb (ISO) asetat
2915.39- - Diğerleri:
2915.39.00.10.00- - - Propil asetat ve izopropil asetat
- - - Metil asetat, pentil asetat (amil asetat), izopentil asetat (izoamil asetat) ve gliserin asetatlar:
2915.39.00.30.11- - - - Metil asetat
2915.39.00.30.12- - - - Pentil asetat
2915.39.00.30.13- - - - İzopentil asetat
2915.39.00.30.14- - - - Gliserin asetatlar
- - - p -Tolil asetat, fenilpropil asetatlar, benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve feniletan -1,2 -diolün asetatları :
- - - - Benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve fenil propil asetat:
2915.39.00.51.11- - - - - Benzil asetat
2915.39.00.51.12- - - - - Rodinil asetat
2915.39.00.51.13- - - - - Santalil asetat
2915.39.00.51.14- - - - - Fenil propil asetat
2915.39.00.59.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - p-Krezil asetat, fenil glikol asetat, bornil, stronelil,jeranil,izobornil, linalil,nolil,oktil,terpenil asetatlar:
2915.39.00.91.11- - - - - p-Krezil asetat
2915.39.00.91.12- - - - - Fenil glikol asetat
2915.39.00.91.13- - - - - Bornil asetat
2915.39.00.91.14- - - - - Stronelil asetat
2915.39.00.91.15- - - - - Jeranil asetat
2915.39.00.91.16- - - - - İzobornil asetat
2915.39.00.91.17- - - - - Linalil asetat
2915.39.00.91.18- - - - - Nolil asetat
2915.39.00.91.21- - - - - Oktil asetat
2915.39.00.91.22- - - - - Terpenil asetatlar
2915.39.00.92.00- - - - İzobütil asetat
- - - - Diğerleri:
2915.39.00.99.11- - - - - 2-Etoksietil asetat
2915.39.00.99.12- - - - - Siklohekzil asetat
2915.39.00.99.13- - - - - 2-Etil hekzil asetat
2915.39.00.99.14- - - - - Ethylidene di acetate
2915.39.00.99.19- - - - - Diğerleri
2915.40- Mono - di - veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri :
2915.40.00.00.11- - Monoklor asetik asit (klorasetik asit)
2915.40.00.00.12- - Diklor asetik asit
2915.40.00.00.13- - Triklor asetik asit
2915.40.00.00.14- - Klor asetik asit sodyum tuzu
2915.40.00.00.19- - Diğer tuzları ve esterleri
2915.50- Propionik asit tuzları ve esterleri :
2915.50.00.00.11- - Propionik asit
2915.50.00.00.12- - Sodyum propionat
2915.50.00.00.13- - Kalsiyum propionat
2915.50.00.00.14- - Bütil propionat
2915.50.00.00.19- - Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri
2915.60- Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri:
- - Butanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :
2915.60.11.00.00- - - 1 - İzopropil - 2,2 dimetiltrimetilen diizobütirat
- - - Diğerleri
2915.60.19.00.11- - - - Butirik asit
2915.60.19.00.12- - - - İzobutirik asit
2915.60.19.00.13- - - - Sodyum butirat
2915.60.19.00.14- - - - Etil butirat
2915.60.19.00.15- - - - Amil butirat
2915.60.19.00.16- - - - Benzil butirat
2915.60.19.00.19- - - - Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri
- - Pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :
2915.60.90.10.00- - - Amil,benzil ,bornil, butil, stronelil, etil,jeranil, propil ve rodinil valeryatlar
2915.60.90.20.00- - - Mantil (mentol) valeryat
- - - Diğerleri :
2915.60.90.90.11- - - - Valerik asit
2915.60.90.90.12- - - - İzovalerik asit
2915.60.90.90.13- - - - Sodyum valerat
2915.60.90.90.19- - - - Diğerleri
2915.70- Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
- - Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
2915.70.40.10.00- - - Palmitik asit
- - - Palmitik asit tuzları ve esterleri
2915.70.40.90.11- - - - Sodyum palmitat
2915.70.40.90.12- - - - Kalsiyum palmitat
2915.70.40.90.13- - - - Aluminyum palmitat
2915.70.40.90.14- - - - İzopropil palmitat
2915.70.40.90.19- - - - Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri
- - Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri :
- - - Stearik asit esterleri :
2915.70.50.10.11- - - - Etil stearat
2915.70.50.10.12- - - - İzopropil stearat
2915.70.50.10.13- - - - Bütil stearat
2915.70.50.10.14- - - - Glikol stearat
2915.70.50.10.15- - - - Stearik asitin diğer esterleri
2915.70.50.20.00- - - Stearik asit
- - - Stearik asit tuzları :
2915.70.50.30.11- - - - Potasyum stearat
2915.70.50.30.12- - - - Sodyum stearat
2915.70.50.30.13- - - - Magnezyum stearat
2915.70.50.30.14- - - - Kalsiyum stearat
2915.70.50.30.15- - - - Çinko stearat
2915.70.50.30.16- - - - Aluminyum stearat
2915.70.50.30.17- - - - Kurşun stearat
2915.70.50.30.18- - - - Stearik asitin diğer tuzları
2915.90- Diğerleri:
2915.90.30.00.00- - Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri
- - Diğerleri :
2915.90.70.00.31- - - Asetil klorür
2915.90.70.00.32- - - Triflor asetik asit
2915.90.70.00.33- - - Florasetil klorür
2915.90.70.00.34- - - Kaproik asit (hekzanoik asit)
2915.90.70.00.35- - - Kaprilik asit (oktanoik asit)
2915.90.70.00.36- - - Kaprik asit (dekanoik asit)
2915.90.70.00.37- - - Miristik asit (tetra dekanik asit)
2915.90.70.00.38- - - Araşidik asit (aykosanoik asit)
2915.90.70.00.41- - - Metilbromasetat
2915.90.70.00.42- - - Etilbromasetat
2915.90.70.00.43- - - Propilbromasetat
2915.90.70.00.44- - - Butilbromasetat
2915.90.70.00.45- - - Bromo asetik asit
2915.90.70.00.49- - - Diğerleri
29.16Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.11- - Akrilik asit ve tuzları:
2916.11.00.10.00- - - Akrilik asit
2916.11.00.20.00- - - Akrilik asitin tuzları
2916.12- - Akrilik asitin esterleri :
2916.12.00.00.11- - - Metil akrilat
2916.12.00.00.12- - - Etil akrilat
2916.12.00.00.13- - - Butil akrilat
2916.12.00.00.19- - - Akrilik asitin diğer esterleri
2916.13- - Metakrilik asit ve tuzları :
2916.13.00.00.11- - - Metakrilik asit
2916.13.00.00.12- - - Metakrilik asit tuzları
2916.14- - Metakrilik asit esterleri :
2916.14.00.00.11- - - Metil metakrilat
2916.14.00.00.12- - - Etil metakrilat
2916.14.00.00.13- - - Butil metakrilat
2916.14.00.00.19- - - Metakrilik asitin diğer esterleri
2916.15- - Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri :
2916.15.00.10.00- - - Oleik asit
- - - Diğerleri :
2916.15.00.90.11- - - - Linoleik asit
2916.15.00.90.12- - - - Linolenik asit
2916.15.00.90.13- - - - Sodyum oleat
2916.15.00.90.14- - - - Sodyum linolenat
2916.15.00.90.15- - - - Potasyum oleat
2916.15.00.90.16- - - - Potasyum linolenat
2916.15.00.90.19- - - - Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri
2916.16.00.00.00- - Binapakril (ISO)
2916.19- - Diğerleri:
- - - Undekanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri
2916.19.10.00.11- - - - Undekanoik asitler
2916.19.10.00.13- - - - Çinko undekonoat
2916.19.10.00.19- - - - Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri
2916.19.40.00.00- - - Krotonik asit
- - - Diğerleri :
2916.19.95.10.00- - - - Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit)
2916.19.95.90.00- - - - Diğerleri
2916.20- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri :
2916.20.00.00.11- - Siklohekzan karboksilik asit
2916.20.00.00.12- - Siklopentenil asetik asit
2916.20.00.00.13- - Permetrin
2916.20.00.00.18- - Diğerleri
- Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.31- - Benzoik asit, tuzları ve esterleri :
2916.31.00.10.00- - - Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar
- - - Diğerleri
2916.31.00.90.11- - - - Benzoik asit
2916.31.00.90.12- - - - Sodyum benzoat
2916.31.00.90.13- - - - Benzil benzoat
2916.31.00.90.19- - - - Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri
2916.32- - Benzoil peroksit ve benzoil klorür:
2916.32.00.10.00- - - Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit)
2916.32.00.20.00- - - Benzoil klorür
2916.34.00.00.00- - Fenilasetik asit ve tuzları
2916.39- - Diğerleri :
2916.39.10.00.00- - - Fenilasetik asitin esterleri
- - - Diğerleri:
2916.39.90.10.00- - - - Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri
- - - - Diğerleri :
2916.39.90.90.11- - - - - Tarçın asiti (sinamik asit)
2916.39.90.90.12- - - - - Tarçın asitinin sodyum tuzu
2916.39.90.90.13- - - - - Tarçın asitinin potasyum tuzu
2916.39.90.90.14- - - - - Nitro benzoik asitler ve klorürleri
2916.39.90.90.15- - - - - Klor benzoik asitler ve klorürleri
2916.39.90.90.16- - - - - Fenilasetil Klorür (Phenylacetyl chloride)
2916.39.90.90.19- - - - - Diğerleri
29.17Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.11- - Okzalik asit, tuzları ve esterleri
2917.11.00.10.00- - - Okzalik asit
- - - Okzalik asitin tuzları ve esterleri :
2917.11.00.90.11- - - - Amonyum okzalat
2917.11.00.90.12- - - - Potasyum okzalat
2917.11.00.90.13- - - - Sodyum okzalat
2917.11.00.90.19- - - - Okzalik asitin diğer tuzları
2917.11.00.90.21- - - - Dimetil okzalat
2917.11.00.90.22- - - - Dietil okzalat
2917.11.00.90.29- - - - Okzalik asitin diğer esterleri
2917.12- - Adipik asit, tuzları ve esterleri:
- - - Adipik asit ve tuzları
2917.12.00.00.11- - - - Adipik asit
2917.12.00.00.12- - - - Adipik asitin tuzları
2917.12.00.00.21- - - Adipik asitin esterleri
2917.13- - Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri:
2917.13.10.00.00- - - Sebasik asit
- - - Diğerleri :
2917.13.90.00.11- - - - Azelaik asit
2917.13.90.00.13- - - - Azelaik asit tuzları ve esterleri
2917.13.90.00.15- - - - Sebasik asit tuzları ve esterleri
2917.14.00.00.00- - Maleik anhidrit
2917.19- - Diğerleri:
- - - Malonik asit tuzları ve esterleri :
2917.19.10.00.11- - - - Malonik asit
2917.19.10.00.12- - - - Malonik asit tuzları
2917.19.10.00.13- - - - Dietil malonat
2917.19.10.00.19- - - - Malonik asitin diğer esterleri
2917.19.20.00.00- - - Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Etan - 1,2 - dikarboksilik asit veya bütandioik asit (süksinik asit)
- - - Diğerleri :
2917.19.80.00.11- - - - Maleik asit
2917.19.80.00.12- - - - Süksinik asit
2917.19.80.00.13- - - - Glutarik asit
2917.19.80.00.19- - - - Diğer asiklik polikarboksilik asitler
2917.20.00.00.00- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
- Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.32.00.00.00- - Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)
2917.33.00.00.00- - Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)
2917.34- - Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri :
2917.34.00.00.11- - - Dimetil ftalat
2917.34.00.00.12- - - Dietil ftalat
2917.34.00.00.19- - - Diğerleri
2917.35.00.00.00- - Ftalik anhidrit
2917.36- - Tereftalik asit ve tuzları :
2917.36.00.00.11- - - Tereftalik asit
2917.36.00.00.12- - - Tereftalik asitin sodyum tuzu
2917.36.00.00.19- - - Tereftalik asitin diğer tuzları
2917.37.00.00.00- - Dimetil tereftalat
2917.39- - Diğerleri:
2917.39.20.00.00- - - Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik asit; izoftaloil diklorür (ağırlık itibariyle % 0,8 veya daha az tereftaloil diklorür içeren) ; naftalen-1,4,5,8 tetrakarboksilik asit; tetra kloroftalik anhidrit; sodyum 3,5- bis ( metoksikarbonil) benzensülfonat
- - - Diğerleri:
2917.39.95.10.00- - - - o-Ftalik asit (Ftalik asit)
- - - - Diğerleri
2917.39.95.90.11- - - - - İzoftalik asit tuzları ve esterleri
2917.39.95.90.13- - - - - Dioktil tereftalat
2917.39.95.90.14- - - - - Tereftalik asitin diğer esterleri
2917.39.95.90.19- - - - - Diğer aromatik polikarboksilik asitler
29.18Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozolanmış türevleri:
- Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.11- - Laktik asit, tuzları ve esterleri :
2918.11.00.00.11- - - Laktik asit
2918.11.00.00.12- - - Kalsiyum laktat
2918.11.00.00.13- - - Sodyum laktat
2918.11.00.00.19- - - Laktik asitin diğer tuzları
2918.11.00.00.21- - - Etil laktat
2918.11.00.00.22- - - Butil laktat
2918.11.00.00.29- - - Laktik asitin diğer esterleri
2918.12.00.00.00- - Tartarik asit
2918.13- - Tartarik asitin tuzları ve esterleri :
- - - Potasyum tartarat, potasyum bitartarat ( krem tartarat)
2918.13.00.10.11- - - - Potasyum tartarat (saf)
2918.13.00.10.12- - - - Potasyum bitartarat ( krem tartarat) (saf)
- - - Diğerleri
2918.13.00.90.11- - - - Sodyum tartarat
2918.13.00.90.12- - - - Demir II tartarat
2918.13.00.90.13- - - - Kalsiyum tartarat
2918.13.00.90.19- - - - Tartarik asitin diğer tuzları
2918.13.00.90.21- - - - Etil tartarat
2918.13.00.90.29- - - - Tartarik asitin diğer esterleri
2918.14.00.00.00- - Sitrik asit
2918.15- - Sitrik asitin tuzları ve esterleri :
- - - Magnezyum sitrat, demir sitrat
2918.15.00.10.11- - - - Magnezyum sitrat
2918.15.00.10.12- - - - Demir sitrat
- - - Diğerleri
2918.15.00.90.11- - - - Sodyum sitrat
2918.15.00.90.12- - - - Potasyum sitrat
2918.15.00.90.19- - - - Sitrik asitin diğer tuzları
2918.15.00.90.21- - - - Trietil sitrat
2918.15.00.90.22- - - - Tributil sitrat
2918.15.00.90.29- - - - Sitrik asitin diğer esterleri
2918.16- - Glukonik asit, tuzları ve esterleri :
2918.16.00.00.11- - - Glukonik asit
2918.16.00.00.12- - - Kalsiyum glukonat
2918.16.00.00.13- - - Sodyum glukonat
2918.16.00.00.14- - - Potasyum glukonat
2918.16.00.00.19- - - Glukonik asitin diğer tuzları
2918.16.00.00.21- - - Glukonik asit esterleri
2918.17.00.00.00- - 2,2-Difenil-2-hidroksiasetik asit (benzilik asit)
2918.18.00.00.00- - Klorobenzilat (ISO)
2918.19- - Diğerleri:
2918.19.30.00.00- - - Kolik asit, 3-alfa, 12-alfa-dihodroksi-5-beta-kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri
2918.19.40.00.00- - - 2,2 - Bis (hidroksimetil) propiyonik asit
- - - Diğerleri:
- - - - Fenil glikolik asit (mandelik asit), tuzları ve esterleri:
2918.19.98.10.11- - - - - Sodyum fenil glikolat
2918.19.98.10.12- - - - - Kalsiyum fenil glikolat
2918.19.98.10.13- - - - - Fenil glikolik asitin diğer tuzları
2918.19.98.10.14- - - - - Fenil glikolik asitin esterleri
2918.19.98.20.00- - - - Malik asit, tuzları ve esterleri
2918.19.98.30.00- - - - GHB (γ-hidroksibütirik asit)
2918.19.98.40.00- - - - Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat)
2918.19.98.90.00- - - - Diğerleri
- Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.21- - Salisilik asit ve tuzları :
2918.21.00.00.11- - - Salisilik asit
2918.21.00.00.12- - - Sodyum salisilat
2918.21.00.00.19- - - Salisilik asitin diğer tuzları
2918.22- - o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri :
2918.22.00.10.00- - - o - Asetilsalisilik asit
- - - Diğerleri :
2918.22.00.90.11- - - - Asetilsalisilik asit sodyum tuzu
2918.22.00.90.19- - - - Asetilsalisilik asitin diğer tuzları
2918.22.00.90.21- - - - Asetilsalisilik asit esterleri
2918.23- - Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları:
2918.23.00.10.00- - - Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar
- - - Diğerleri :
2918.23.00.90.11- - - - Metil salisilat
2918.23.00.90.12- - - - Fenil salisilat (salol)
2918.23.00.90.19- - - - Diğerleri
2918.29- - Diğerleri:
- - - SüIfosalisilik asitler, hidroksinaftoik asitler; bunların tuzları ve esterleri :
2918.29.00.10.11- - - - Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri
2918.29.00.10.12- - - - Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri
- - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) tuzları ve esterleri :
2918.29.00.30.11- - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit)
2918.29.00.30.12- - - - Sodyum p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.19- - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları
2918.29.00.30.21- - - - Metil p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.22- - - - Etil p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.23- - - - Propil p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.29- - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri
- - - Diğerleri :
- - - - Gallik asit (3,4,5 - trihidroksibenzoik asit), tuzları ve esterleri :
2918.29.00.81.11- - - - - Gallik asit
2918.29.00.81.12- - - - - Sodyum gallait
2918.29.00.81.13- - - - - Bazik bizmut gallat
2918.29.00.81.19- - - - - Gallik asitin diğer tuzları
2918.29.00.81.21- - - - - Metil gallat
2918.29.00.81.22- - - - - Propil gallat
2918.29.00.81.29- - - - - Gallik asitin diğer esterleri
- - - - Diğerleri :
2918.29.00.89.11- - - - - Krezotik asitler, tuzları ve esterleri
2918.29.00.89.19- - - - - Diğerleri
2918.30- Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri,halojenürleri,peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
2918.30.00.00.11- - Aldehit gruplu karboksilik asitler
2918.30.00.00.12- - Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları
2918.30.00.00.13- - Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri
2918.30.00.00.14- - Keton gruplu karboksilik asitler
2918.30.00.00.15- - Keton gruplu karboksilik asit tuzları
2918.30.00.00.16- - Etil aseto asetat
2918.30.00.00.19- - Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri
2918.30.00.00.29- - Diğerleri
- Diğerleri :
2918.91.00.00.00- - 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve esterleri
2918.99- - Diğerleri:
2918.99.40.00.00- - - 2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat
- - - Diğerleri :
2918.99.90.00.11- - - - Anezik asit
2918.99.90.00.12- - - - Kalsiyum laktobiyonat
2918.99.90.00.13- - - - Kalsiyum galaktaglukonat
2918.99.90.00.14- - - - Misoprostol
2918.99.90.00.19- - - - Diğerleri
VIII. AMETALLERİN İNORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ VE TUZLARI VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.19Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil); bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2919.10.00.00.00- Tris (2,3 dibromopropil) fosfat
2919.90- Diğerleri:
- - Tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar :
2919.90.00.10.11- - - Tribütil fosfatlar
2919.90.00.10.12- - - Trifenil fosfatlar
2919.90.00.10.13- - - Tritolil fosfatlar
2919.90.00.20.00- - Triksilil fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat
- - Diğerleri :
2919.90.00.90.11- - - Gliserin fosforik asitler
2919.90.00.90.12- - - Sodyum gliserin fosfat
2919.90.00.90.13- - - Kalsiyum gliserin fosfat
2919.90.00.90.14- - - Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat)
2919.90.00.90.15- - - İnozitolhekzafosforik asit ( fitik asit)
2919.90.00.90.16- - - Sodyum inozitolhekzofosfat
2919.90.00.90.17- - - Kalsiyum inozitolhekzofosfat
2919.90.00.90.18- - - Kalsiyum laktofosfat
2919.90.00.90.21- - - Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)
2919.90.00.90.29- - - Diğerleri
29.20Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2920.11.00.00.00- - Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)
2920.19- - Diğerleri:
2920.19.00.00.11- - - Tiyofosforik asit esterleri
2920.19.00.00.12- - - Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları
2920.19.00.00.19- - - Diğerleri
- Fosfit esterleri ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri:
2920.21.00.00.00- - Dimetil fosfit
2920.22.00.00.00- - Dietil fosfit
2920.23.00.00.00- - Trimetil fosfit
2920.24.00.00.00- - Trietil fosfit
2920.29.00.00.00- - Diğerleri
2920.30.00.00.00- Endosülfan (ISO)
2920.90- Diğerleri:
- - Sülfirik esterler, karbonik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- - - Sülfirik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2920.90.10.11.11- - - - Metilhidrojen sülfat
2920.90.10.11.12- - - - Dimetil sülfat
2920.90.10.11.13- - - - Dietil sülfat
2920.90.10.11.19- - - - Diğerleri
- - - Karbonik esterler ve tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2920.90.10.12.00- - - - Gayakol karbonat
- - - - Diğerleri :
2920.90.10.19.11- - - - - Dietil karbonat
2920.90.10.19.12- - - - - Tetraetil ortokarbonat
2920.90.10.19.19- - - - - Diğerleri
- - Diğer ürünler :
- - - Nitro ve nitrik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
- - - - Amil nitrit, amil nitrat ve trinitrin (çözelti)
2920.90.70.11.11- - - - - Amil nitrit
2920.90.70.11.12- - - - - Amil nitrat
2920.90.70.11.13- - - - - Trinitrin (çözelti)
- - - - Diğerleri
2920.90.70.19.11- - - - - Nitronun diğer esterleri
2920.90.70.19.12- - - - - Dietilen glikol dinitrat
2920.90.70.19.13- - - - - İsosorbit dinitrat
2920.90.70.19.14- - - - - Nitrogliserin ( gliserin trinitrat)
2920.90.70.19.15- - - - - Tetranitropenta eritritol ( pentrit)
2920.90.70.19.19- - - - - Nitrikin diğer esterleri
2920.90.70.90.00- - - Diğerleri
IX. AZOTLU BİLEŞİKLER
29.21Amin gruplu bileşikler:
- Asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.11- - Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:
- - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilamin :
2921.11.00.00.11- - - - Metilamin
2921.11.00.00.12- - - - Dimetilamin
2921.11.00.00.13- - - - Trimetilamin
- - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin tuzları :
2921.11.00.00.21- - - - Metilamin hidroklorür
2921.11.00.00.22- - - - Dimetilamin hidroklorür
2921.11.00.00.23- - - - Trimetilamin hidroklorür
2921.11.00.00.24- - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları
2921.12.00.00.00- - 2-(N,N-Dimetilamino) etil klorür hidroklorür
2921.13.00.00.00- - 2-(N,N-Dietilamino) etil klorür hidroklorür
2921.14.00.00.00- - 2-(N,N-Diizopropilamino) etil klorür hidroklorür
2921.19- - Diğerleri:
2921.19.40.00.00- - - 1,1,3,3 - Tetrametilbütilamin
2921.19.50.00.00- - - Dietilamin ve tuzları
- - - Diğerleri :
- - - - Trietilamin ve tuzları :
2921.19.99.00.11- - - - - Trietilamin
2921.19.99.00.12- - - - - Trietilamin hidroklorür
2921.19.99.00.19- - - - - Trietilaminin diğer tuzları
- - - - İzopropilamin ve tuzları :
2921.19.99.00.21- - - - - İzopropilamin
2921.19.99.00.22- - - - - İzopropilamin hidroklorür
2921.19.99.00.29- - - - - İzopropilaminin diğer tuzları
2921.19.99.00.31- - - - Dimetilnitrozoamin
2921.19.99.00.32- - - - Alilizopropilamin
2921.19.99.00.33- - - - HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)
2921.19.99.00.34- - - - HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)
2921.19.99.00.35- - - - HN 3 (tris (2-kloretil) amin)
- - - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylaminler ve bunların protonlanmış tuzları :
2921.19.99.00.41- - - - - N, N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür
2921.19.99.00.49- - - - - Diğerleri
2921.19.99.00.59- - - - Diğer asiklik monoaminler
2921.21- - Etilendiamin ve tuzları :
- Asiklik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.21.00.00.11- - - Etilendiamin
2921.21.00.00.12- - - Etilendiaminin tuzları
2921.22- - Hekzametilendiamin ve tuzları :
2921.22.00.00.11- - - Hekzametilendiamin
2921.22.00.00.12- - - Hekzametilendiaminin tuzları
2921.29.00.00.00- - Diğerleri
2921.30- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono -veya poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
- - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin ve bunların tuzları :
2921.30.10.00.11- - - Siklohekzilamin
2921.30.10.00.12- - - Siklohekzildimetilamin
2921.30.10.00.13- - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları
2921.30.91.00.00- - Siklohex - 1,3 - ylenediamin (1,3 - diaminosiklohekzan)
- - Diğerleri :
2921.30.99.00.11- - - Propylhexedrine
2921.30.99.00.19- - - Diğerleri
2921.41- - Anilin ve tuzları :
- Aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.41.00.00.11- - - Anilin
2921.41.00.00.12- - - Anilin hidroklorür
2921.41.00.00.19- - - Anilinin diğer tuzları
2921.42- - Anilin türevleri ve bunların tuzları:
- - - Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ve bunların tuzları :
2921.42.00.00.11- - - - Kloranilinler (o-m-p)
2921.42.00.00.12- - - - Dikloranilinler
2921.42.00.00.13- - - - p-Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit)
2921.42.00.00.14- - - - Trinitroanilinler
2921.42.00.00.15- - - - Tetranitroanilinler
2921.42.00.00.16- - - - Nitrozoanilin
2921.42.00.00.17- - - - Metiltrinitrofenilnitramin (tetril)
2921.42.00.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2921.42.00.00.21- - - - p- Asetilaminobenzen
2921.42.00.00.22- - - - N-Metilanilin
2921.42.00.00.23- - - - N,N-Dimetilanilin
2921.42.00.00.29- - - - Diğerleri
2921.43- - Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.43.00.00.13- - - Toluidin (m-p)
2921.43.00.00.14- - - Toluidin (o)
2921.43.00.00.15- - - Toluidin (m-p) hidroklorürleri
2921.43.00.00.16- - - Toluidin (o) hidroklorürleri
2921.43.00.00.17- - - Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları
2921.43.00.00.18- - - Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları
2921.44- - Difenilamin ve türevleri; bunların tuzları :
2921.44.00.10.00- - - Difenilamin
- - - Diğerleri :
2921.44.00.90.11- - - - Hekzanitrodifenilamin
2921.44.00.90.12- - - - Difenilamin hidroklorür
2921.44.00.90.19- - - - Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları
2921.45- - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin), 2 -naftilamin (beta -naftilamin) ve bunların türevleri; bunların tuzları :
2921.45.00.00.11- - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin)
2921.45.00.00.12- - - 1- Naftilamin hidroklorür
2921.45.00.00.19- - - 1- Naftilaminin diğer tuzları
2921.45.00.00.21- - - 2- Naftilamin (beta -naftilamin)
2921.45.00.00.22- - - 2- Naftilaminin tuzları
2921.45.00.00.29- - - Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları
2921.46- - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN); bunların tuzları :
2921.46.00.00.11- - - Amfetamin (INN)
2921.46.00.00.12- - - Amfetamin sülfat (INN)
2921.46.00.00.13- - - Benzfetamin (INN)
2921.46.00.00.14- - - Deksamfetamin (INN)
2921.46.00.00.15- - - Etilamfetamin (INN)
2921.46.00.00.16- - - Fenkamfamin (INN)
2921.46.00.00.17- - - Lefetamin (INN)
2921.46.00.00.18- - - Mefenoreks (INN)
2921.46.00.00.21- - - Fentermin (INN)
2921.46.00.00.22- - - Levamfetamin (INN)
2921.46.00.00.29- - - Diğerleri
2921.49- - Diğerleri:
2921.49.00.00.11- - - Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları
- - - Diğerleri :
2921.49.00.00.21- - - - DOB (Brolamfetamin) (INN)
2921.49.00.00.22- - - - Fenfluramine (INN)
2921.49.00.00.23- - - - Dexfenfluramine (INN)
2921.49.00.00.24- - - - MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)
2921.49.00.00.25- - - - DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]
2921.49.00.00.26- - - - MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)
2921.49.00.00.27- - - - MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine]
2921.49.00.00.28- - - - N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]
2921.49.00.00.31- - - - N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]
2921.49.00.00.32- - - - PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
2921.49.00.00.39- - - - Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları
- Aromatik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.51- - o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların türevleri; bunların tuzları:
- - - o -, m -, p - Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların halojenlemiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; bunların tuzları:
2921.51.11.00.00- - - - m - Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta olup;
- Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su,
- 200 mg/kg veya daha az o -fenilendiamin ve
- 450 mg/kg veya daha az p - fenilendiamin içeren)
- - - - Diğerleri
2921.51.19.00.22- - - - - Diaminotoluenler ve tuzları
2921.51.19.00.23- - - - - Diaminotoluenlerin halojenlenmiş,sülfolanmış,n