Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 6KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
FASIL : 31 Gübreler

FasılNoFasıl Açıklaması
3101.00Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3101.00.00.10.00- Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar
3101.00.00.90.00- Diğerleri
31.02Azotlu mineral veya kimyasal gübreler:
3102.10- Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın):
3102.10.10.00.00- - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 45'den fazla olan üre
3102.10.90.00.00- - Diğerleri
- Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları; karışımları:
3102.21.00.00.00- - Amonyum sülfat
3102.29- - Diğerleri
3102.29.00.00.11- - - Amonyum sülfo nitrat
3102.29.00.00.19- - - Diğerleri
3102.30- Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın):
3102.30.10.00.00- - Sulu çözelti halinde
3102.30.90.00.00- - Diğerleri
3102.40- Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları:
- - Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçmeyenler
3102.40.10.00.11- - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN)
3102.40.10.00.19- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçenler
3102.40.90.00.11- - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN)
3102.40.90.00.19- - - Diğerleri
3102.50.00.00.00- Sodyum nitrat
3102.60.00.00.00- Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
3102.80.00.00.00- Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90- Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil)
3102.90.00.10.00- - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid
3102.90.00.90.00- - Diğerleri
31.03Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler:
- Süper fosfatlar :
3103.11.00.00.00- - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler
3103.19.00.00.00- - Diğerleri
3103.90.00.00.00- Diğerleri
31.04Potaslı mineral veya kimyasal gübreler:
3104.20- Potasyum klorür:
3104.20.10.00.00- - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40 'ı geçmeyenler
3104.20.50.00.00- - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40'ı geçen fakat % 62'yi geçmeyenler
3104.20.90.00.00- - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 62'yi geçenler
3104.30- Potasyum sülfat :
3104.30.00.10.00- - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler
3104.30.00.90.00- - Diğerleri
3104.90- Diğerleri:
- - Magnezyum sülfat - potasyum sülfat:
3104.90.00.11.00- - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler
3104.90.00.19.00- - - Diğerleri
3104.90.00.90.00- - Diğerleri
31.05Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları:
3105.10- Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları :
- - Potasyum sülfat:
3105.10.00.11.00- - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler
3105.10.00.19.00- - - Diğerleri
- - Magnezyum sülfat - potasyum sülfat:
3105.10.00.21.00- - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler
3105.10.00.29.00- - - Diğerleri
- - Kalsiyum siyanamid:
3105.10.00.31.00- - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler
3105.10.00.39.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3105.10.00.90.11- - - Sıvı gübreler
3105.10.00.90.19- - - Diğerleri
3105.20- Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler:
3105.20.10.00.00- - Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10'u geçenler
3105.20.90.00.00- - Diğerleri
3105.30.00.00.00- Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)
3105.40- Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) la karışımları:
3105.40.00.00.11- - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat)
3105.40.00.00.12- - Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları
- Bitki besin maddeleri olan azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler:
3105.51.00.00.00- - Nitrat ve fosfat içerenler
3105.59- - Diğerleri
3105.59.00.00.11- - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %10 veya daha fazla olanlar
3105.59.00.00.19- - - Diğerleri
3105.60.00.00.00- Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de içeren mineral veya kimyasal gübreler
3105.90- Diğerleri:
3105.90.20.00.00- - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 10'u geçenler
3105.90.80.00.00- - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
3101.00.00.10.00TR330000180012Büyük resim için tıklayınızGRO ESSENTIAL PLUS: Sıvı Organik Gübre, Net Hacim:10 Litre Net Ağırlık: 11 Kg. lık plastik bidon içerisinde bulunmaktadır. %15,2 Organik Madde, %1,1 Azot, Suda Çözünür K2O%1,24 Toplam P2O5 1,28 dir. Analiz gerektirir.Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 31 Fasıl genel açıklama ve izahname notları. TSE Başkanlığı Ankara Kimya Laboratuvarının 17.07.2018 tarih 419846 sayılı rapor. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih 36277993 sayılı yazısı eki rapor5.9.2018 00:00:00
3105.59.00.00.11TR330000170008Büyük resim için tıklayınızEC Fertilizer NP Gübresi DRT URE Fosfat Magnum P-44 18-44-0 Garanti edilen İçerik (w/w) Toplam Azot %18 Üre Azotu %18 suda çözünür Fosfor Penta Oksit %44 Fosforik Asitin distilasyon yoluyla karıştırılmasından sonra sırayla kurutulması, soğutulması ve ambalajlanması yoluyla elde edilip 25 kg. lık paketler haline getirilir.Mersin Lab.Müd. 18.08.2017/3317BTB0227 tarih sayılı analiz raporu, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.02.2017 tarih 22636140 sayılı yazıları, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 mad. 31 Fasıl Genel Açıklama Notları,7.9.2017 00:00:00