Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 6KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
FASIL : 28 Anorganik Kimyasallar; Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Elementlerin; Nadir Toprak Metallerinin Ve İzotoplarının Organik Veya Anorganik Bileşikleri

FasılNoFasıl Açıklaması
I. KİMYASAL ELEMENTLER
28.01Flor, klor, brom ve iyot:
2801.10.00.00.00- Klor
2801.20- İyot :
2801.20.00.10.00- - Resüblime iyot
2801.20.00.90.00- - Diğerleri
2801.30- Flor; brom:
2801.30.10.00.00- - Flor
2801.30.90.00.00- - Brom
2802.00.00.00.00Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt
2803.00Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]:
2803.00.00.10.00- Petrol gazı karası (metan karası)
2803.00.00.20.00- Bitkisel karalar
- Diğerleri:
2803.00.00.90.11- - İskarası
2803.00.00.90.12- - Antrasen
2803.00.00.90.19- - Diğerleri
28.04Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller:
2804.10.00.00.00- Hidrojen
- Asal gazlar:
2804.21.00.00.00- - Argon
2804.29- - Diğerleri:
2804.29.10.00.00- - - Helyum
- - - Diğerleri
2804.29.90.00.12- - - - Neon
2804.29.90.00.19- - - - Diğer asal gazlar
2804.30.00.00.00- Azot
2804.40.00.00.00- Oksijen
2804.50- Bor; tellür:
2804.50.10.00.00- - Bor
2804.50.90.00.00- - Tellür
- Silisyum :
2804.61.00.00.00- - Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler
2804.69.00.00.00- - Diğerleri
2804.70- Fosfor
2804.70.00.00.11- - Kırmızı fosfor
2804.70.00.00.12- - Beyaz fosfor
2804.80.00.00.00- Arsenik
2804.90.00.00.00- Selenyum
28.05Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa:
- Alkali metaller veya toprak alkali metaller:
2805.11.00.00.00- - Sodyum
2805.12.00.00.00- - Kalsiyum
2805.19- - Diğerleri
2805.19.10.00.00- - - Stronsiyum ve baryum
- - - Diğerleri
2805.19.90.00.11- - - - Potasyum
2805.19.90.00.12- - - - Lityum
2805.19.90.00.13- - - - Sezyum ve rubidyum
2805.19.90.00.19- - - - Diğerleri
2805.30- Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olsun olmasın):
2805.30.10.00.00- - Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar
- - Diğerleri:
- - - Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta olanlar:
2805.30.20.00.00- - - - Seryum, Lantan, Praseodim, Neodimyum ve Samaryum
2805.30.30.00.00- - - - Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum ve itriyum
2805.30.40.00.00- - - - Skandiyum
2805.30.80.00.00- - - Diğerleri
2805.40- Civa :
2805.40.10.00.00- - Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyenler
2805.40.90.00.00- - Diğerleri
II. İNORGANİK ASİTLER VE AMETALLERİN İNORGANİK OKSİJENLİ BİLEŞİKLERİ
28.06Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit:
2806.10- Hidrojen klorür (hidroklorik asit)
2806.10.00.00.11- - Saf hidroklorik asit
2806.10.00.00.12- - Teknik hidroklorik asit ( tuz ruhu )
2806.20.00.00.00- Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)
2807.00Sülfirik asit; oleum:
- Sülfirik asit:
2807.00.00.00.11- - Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf )
2807.00.00.00.19- - Diğerleri
2807.00.00.00.29- Oleum
2808.00Nitrik asit; sülfonitrik asitler
2808.00.00.00.11- Saf nitrik asit
2808.00.00.00.12- Teknik nitrik asit (kezzap)
2808.00.00.00.13- Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit karışımları)
28.09Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
2809.10.00.00.00- Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)
2809.20- Fosforik asit ve polifosforik asitler
2809.20.00.00.11- - Hipofosforik asit (H4 P2O6)
2809.20.00.00.12- - Meta fosforik asitler
2809.20.00.00.14- - Piro fosforik asitler
2809.20.00.00.15- - Polifosforik asitler
- - Orto fosforik asitler (fosforik asit ):
2809.20.00.00.16- - - Gıda sanayiinde kullanılanlar
2809.20.00.00.17- - - Diğerleri
2810.00Bor oksitleri; borik asitler:
2810.00.10.00.00- Dibor trioksit
- Diğerleri:
2810.00.90.10.00- - Metaborik asit
- - Diğerleri
2810.00.90.90.11- - - Orto borik asit ( borik asit )
2810.00.90.90.19- - - Diğer borik asitler
2810.00.90.90.29- - - Diğer bor oksitleri
28.11Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri:
- Diğer inorganik asitler:
2811.11.00.00.00- - Hidrojen florür (hidroflorik asit)
2811.12.00.00.00- - Hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit)
2811.19- - Diğerleri :
2811.19.10.00.00- - - Hidrojen bromür (hidrobromik asit)
- - - Diğerleri:
2811.19.80.10.00- - - - Arsenik asit
- - - - Diğerleri:
2811.19.80.90.11- - - - - Perklorik asit
2811.19.80.90.12- - - - - Sülfamik asit ( aminosülfonik asit )
2811.19.80.90.13- - - - - Silisik asit
2811.19.80.90.19- - - - - Diğerleri
- Ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri:
2811.21.00.00.00- - Karbondioksit
2811.22.00.00.00- - Silisyum dioksit
2811.29- - Diğerleri:
2811.29.05.00.00- - - Kükürt dioksit
- - - Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit :
2811.29.10.10.00- - - - Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit)
2811.29.10.20.00- - - - Diarsenik trioksit
- - - Azot oksitleri
2811.29.30.00.11- - - - Azot protoksit
2811.29.30.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2811.29.90.10.00- - - - Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti)
2811.29.90.90.00- - - - Diğerleri
III. AMETALLERİN HALOJENLİ VEYA KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLERİ
28.12Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri:
- Klorür ve oksiklorürler:
2812.11.00.00.00- - Fosgen (karbonil diklorür)
2812.12.00.00.00- - Fosfor oksiklorür
2812.13.00.00.00- - Fosfor triklorür
2812.14.00.00.00- - Fosfor pentaklorür
2812.15.00.00.00- - Sülfür monoklorür
2812.16.00.00.00- - Sülfür diklorür
2812.17.00.00.00- - Tionil klorür
2812.19- - Diğerleri:
2812.19.10.00.00- - - Fosfordan olanlar
2812.19.90.00.00- - - Diğerleri
2812.90- Diğerleri:
2812.90.00.00.11- - Bor triflorür
2812.90.00.00.12- - Fosfor tribromür
2812.90.00.00.13- - Fosfor triiyodür
2812.90.00.00.14- - Arsenik bromür
2812.90.00.00.15- - Arsenik iyodür
2812.90.00.00.16- - Sülfür hegzaflorür
2812.90.00.00.17- - Azot triflorür
2812.90.00.00.18- - Diğerleri
28.13Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür:
2813.10.00.00.00- Karbonsülfür (karbondisülfür)
2813.90- Diğerleri:
2813.90.10.00.00- - Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür
- - Diğerleri
2813.90.90.00.11- - - Selenyum sülfür
2813.90.90.00.12- - - Arsenik sülfür
2813.90.90.00.19- - - Diğer ametallerin sülfürleri
IV. İNORGANİK BAZLAR VE METALLERİN OKSİTLERİ, HİDROKSİTLERİ VE PEROKSİTLERİ
28.14Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri:
2814.10.00.00.00- Susuz (saf) amonyak
2814.20.00.00.00- Amonyağın sulu çözeltileri
28.15Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri:
- Sodyum hidroksit (kostik soda):
2815.11.00.00.00- - Katı halde
2815.12.00.00.00- - Sulu çözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda)
2815.20.00.00.00- Potasyum hidroksit (kostik potas)
2815.30.00.00.00- Sodyum veya potasyumun peroksitleri
28.16Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri:
2816.10.00.00.00- Magnezyumun hidroksit ve peroksiti
2816.40.00.00.00- Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri
2817.00Çinko oksit; çinko peroksit :
2817.00.00.10.00- Çinko oksit
2817.00.00.90.00- Çinko peroksit
28.18Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit:
2818.10- Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
- - İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5 veya daha fazla olanlar
2818.10.11.00.00- - - Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.10.19.00.00- - - Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
- - İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5'ten az olanlar:
2818.10.91.00.00- - - Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.10.99.00.00- - - Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.20.00.00.00- Aluminyum oksit (suni korendon hariç)
2818.30.00.00.00- Aluminyum hidroksit
28.19Krom oksitleri ve hidroksitleri:
2819.10.00.00.00- Krom trioksit
2819.90- Diğerleri:
2819.90.10.00.00- - Krom dioksit
- - Diğerleri
2819.90.90.00.11- - - Krom III oksit ( dikrom trioksit ) ( krom yeşili ) ( krom seski oksit )
2819.90.90.00.12- - - Krom hidroksitleri
28.20Manganez oksitleri:
2820.10.00.00.00- Manganez dioksit
2820.90- Diğerleri:
2820.90.10.00.00- - Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit
2820.90.90.00.00- - Diğerleri
28.21Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar:
2821.10- Demir oksitleri ve hidroksitleri :
- - Kodeks evsafında olanlar
2821.10.00.10.11- - - Kodeks evsafında olan demir oksitleri
2821.10.00.10.12- - - Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri
- - Kodeks evsafında olmayanlar
2821.10.00.90.11- - - Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri
2821.10.00.90.12- - - Kodeks evsafında olmayan demir hidroksitleri
2821.20- Toprak boyalar :
2821.20.00.10.00- - Kodeks evsafında olanlar
2821.20.00.90.00- - Kodeks evsafında olmayanlar
2822.00Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
2822.00.00.00.11- Kobalt oksitleri
2822.00.00.00.12- Ticari kobalt oksitleri
2822.00.00.00.13- Kobalt hidroksitleri (hidratları)
2823.00.00.00.00Titan oksitleri
28.24Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj:
2824.10.00.00.00- Kurşun monoksit [Iitarge (mürdesenk),massicot]
2824.90- Diğerleri
- - Minyum ve minoranj
2824.90.00.00.11- - - Minyum (sülyen) (Pb3 O4)
2824.90.00.00.12- - - Minoranj
2824.90.00.00.19- - Diğerleri
28.25Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler :
2825.10- Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları
2825.10.00.00.11- - Hidrazin ve inorganik tuzları
2825.10.00.00.12- - Hidroksilamin ve inorganik tuzları
2825.20.00.00.00- Lityum oksit ve hidroksit
2825.30- Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri
2825.30.00.00.11- - Vanadyum penta oksit
2825.30.00.00.19- - Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler
2825.40.00.00.00- Nikel oksitleri ve hidroksitleri
2825.50- Bakır oksitleri ve hidroksitleri
2825.50.00.00.11- - Bakır I oksit ( kırmızı bakır oksit )
2825.50.00.00.12- - Bakır II oksit ( siyah bakır oksit )
2825.50.00.00.13- - Bakır hidroksitler
2825.60- Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit
2825.60.00.00.11- - Germanyum oksitleri
2825.60.00.00.12- - Zirkonyum dioksit
2825.70.00.00.00- Molibden oksitleri ve hidroksitleri
2825.80.00.00.00- Antimon oksitleri
2825.90- Diğerleri:
- - Kalsiyum oksit,hidroksit ve peroksit:
2825.90.11.00.00- - - Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki;
       - 75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 1'den fazla olmayan ve;
       - 1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 4'den fazla olmayan)
- 75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 1'den fazla olmayan ve;
- 1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 4'den fazla olmayan)
- - - Diğerleri
2825.90.19.00.11- - - - Kalsiyum oksit
2825.90.19.00.12- - - - Kalsiyum peroksit
2825.90.19.00.19- - - - Diğerleri
2825.90.20.00.00- - Berilyum oksit ve hidroksit
2825.90.40.00.00- - Tungsten oksit ve hidroksitleri
2825.90.60.00.00- - Kadmiyum oksit
- - Diğerleri:
2825.90.85.10.00- - - Kalay oksitleri
2825.90.85.90.00- - - Diğerleri
V. İNORGANİK ASİTLERİN VE METALLERİN TUZLARI VE PEROKSİ TUZLARI
28.26Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları:
- Florürler:
2826.12.00.00.00- - Aluminyum
2826.19- - Diğerleri :
- - - Amonyum ve sodyum
2826.19.10.10.00- - - - Amonyum
2826.19.10.90.00- - - - Sodyum
- - - Diğerleri
2826.19.90.10.00- - - - Potasyum
- - - - Diğerleri
2826.19.90.90.11- - - - - Kalsiyum
2826.19.90.90.12- - - - - Baryum
2826.19.90.90.19- - - - - Diğer florürler
2826.30.00.00.00- Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)
2826.90- Diğerleri:
2826.90.10.00.00- - Dipotasyum hekzaflorzirkonat
- - Diğerleri :
2826.90.80.10.00- - - Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.20.00- - - Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.50.00- - - Sodyum florsilikat
2826.90.80.60.00- - - Potasyum florsilikat
- - - Diğerleri
2826.90.80.90.11- - - - Sodyum floraluminat
2826.90.80.90.12- - - - Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.90.19- - - - Diğerleri
28.27Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler:
2827.10.00.00.00- Amonyum klorür (nişadır)
2827.20.00.00.00- Kalsiyum klorür
- Diğer klorürler:
2827.31.00.00.00- - Magnezyum klorür
2827.32.00.00.00- - Aluminyum klorür
2827.35.00.00.00- - Nikel klorür
2827.39- - Diğerleri:
- - - Kalay klorür
2827.39.10.00.11- - - - Kalay II klorür
2827.39.10.00.12- - - - Kalay IV klorür
- - - Demir klorür
2827.39.20.00.11- - - - Demir II klorür
2827.39.20.00.12- - - - Demir III klorür
2827.39.30.00.00- - - Kobalt klorür
- - - Diğerleri :
2827.39.85.10.00- - - - Mangan klorür
- - - - Bizmut, stronsiyum, bakır, kadmiyum, kurşun klorür :
2827.39.85.20.11- - - - - Bizmut klorür
2827.39.85.20.12- - - - - Stronsiyum klorür
2827.39.85.20.13- - - - - Bakır klorür
2827.39.85.20.14- - - - - Kadmiyum klorür
2827.39.85.20.15- - - - - Kurşun klorür
2827.39.85.30.00- - - - Antimon klorür
2827.39.85.40.00- - - - Baryum klorür
2827.39.85.50.00- - - - Çinko klorür
2827.39.85.90.00- - - - Diğerleri
2827.41- - Bakır :
- Oksiklorürler ve hidroksiklorürler:
2827.41.00.10.00- - - Bakır oksiklorür
2827.41.00.20.00- - - Bakır hidroksiklorür
2827.49- - Diğerleri:
- - - Kurşun:
2827.49.10.10.00- - - - Kurşun oksiklorür
2827.49.10.20.00- - - - Kurşun hidroksiklorür
- - - Diğerleri :
2827.49.90.10.00- - - - Kalay oksiklorür
- - - - Kalsiyum, çinko, mangan, bizmut, stronsiyum, kadmiyum, oksiklorürler
2827.49.90.30.11- - - - - Kadmiyum oksiklorür
2827.49.90.30.19- - - - - Diğerleri
2827.49.90.40.00- - - - Baryum oksiklorür
2827.49.90.90.00- - - - Diğerleri
2827.51- - Sodyum ve potasyum bromürler
- Bromürler ve oksibromürler:
2827.51.00.00.11- - - Sodyum bromürler
2827.51.00.00.12- - - Potasyum bromürler
2827.59- - Diğerleri:
2827.59.00.10.00- - - Oksibromürler
2827.59.00.20.00- - - Diğer bromürler
2827.60- İyodürler ve oksiiyodürler :
2827.60.00.10.00- - Sodyum iyodür ve oksiiyodür
- - Lityum, baryum, magnezyum, demir, çinko, mangan, kobalt iyodürler ve oksiiyodürler
2827.60.00.20.12- - - Lityum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.13- - - Baryum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.14- - - Magnezyum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.15- - - Mangan iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.16- - - Demir iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.17- - - Çinko iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.18- - - Kobalt iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.30.00- - Potasyum iyodür
2827.60.00.90.10- - Diğer iyodür ve oksiiyodürler
28.28Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler:
2828.10- Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler
2828.10.00.00.11- - Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı)
2828.10.00.00.19- - Diğerleri
2828.90- Diğerleri :
- - Hipokloritler
2828.90.00.10.11- - - Sodyum hipoklorit (Javel suyu)
2828.90.00.10.12- - - Potasyum hipoklorit
2828.90.00.10.19- - - Diğer hipokloritler
- - Kloritler:
2828.90.00.21.00- - - Sodyum klorit
2828.90.00.29.00- - - Diğer kloritler
2828.90.00.30.00- - Hipobromitler
28.29Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar:
- Kloratlar:
2829.11.00.00.00- - Sodyum klorat
2829.19- - Diğerleri
2829.19.00.00.11- - - Amonyum klorat
2829.19.00.00.12- - - Potasyum klorat
2829.19.00.00.13- - - Baryum klorat
2829.19.00.00.19- - - Diğer kloratlar
2829.90- Diğerleri:
- - Perkloratlar :
2829.90.10.10.00- - - Amonyum perklorat
- - - Diğer perkloratlar
2829.90.10.20.11- - - - Sodyum perklorat
2829.90.10.20.19- - - - Diğer perkloratlar
2829.90.40.00.00- - Potasyum ve sodyum bromatlar
- - Diğerleri :
- - - Diğer bromatlar, perbromatlar,lityum, baryum, magnezyum, mangan, demir, çinko, kobalt iyodatları ve periyodatları
2829.90.80.10.12- - - - Lityum iyodat ve periyodat
2829.90.80.10.19- - - - Diğerleri
2829.90.80.20.00- - - Sodyum iyodat ve periyodat
- - - Diğer iyodatlar ve periyodatlar
2829.90.80.30.11- - - - Diğer iyodatlar
2829.90.80.30.12- - - - Diğer periyodatlar
28.30Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2830.10- Sodyum sülfürler
2830.10.00.00.11- - Sodyum sülfür
2830.10.00.00.12- - Sodyum hidrojen sülfür ( sodyum hidrosülfür )
2830.90- Diğerleri:
- - Kalsiyum; antimuan; demir sülfürleri :
2830.90.11.10.00- - - Demir sülfürler
2830.90.11.20.00- - - Kalsiyum ve antimuan sülfür
- - Diğerleri
- - - Potasyum ,kalay sülfür ve polisülfürler
2830.90.85.10.11- - - - Potasyum sülfürler
2830.90.85.10.12- - - - Kalay sülfürler
2830.90.85.10.13- - - - Potasyum polisülfürler
2830.90.85.10.14- - - - Kalay polisülfürler
2830.90.85.20.00- - - Kalsiyum, antimuan polisülfür
2830.90.85.30.00- - - Sodyum polisülfür
- - - Diğerleri
2830.90.85.90.11- - - - Baryum sülfürler
2830.90.85.90.13- - - - Amonyum hidrosülfür
2830.90.85.90.14- - - - Amonyum sülfür
2830.90.85.90.19- - - - Diğer sülfürler
2830.90.85.90.21- - - - Baryum polisülfür
2830.90.85.90.22- - - - Demir polisülfür
2830.90.85.90.23- - - - Amonyum polisülfür
2830.90.85.90.29- - - - Diğer polisülfürler
28.31Ditiyonitler ve sülfoksilatlar:
2831.10- Sodyum
2831.10.00.00.11- - Sodyum ditiyonit ( sodyum hidrosülfit)
2831.10.00.00.12- - Sodyum sülfoksilat
2831.90.00.00.00- Diğerleri
28.32Sülfitler; tiyosülfatlar:
2832.10- Sodyum sülfitler
2832.10.00.00.11- - Sodyum sülfit
2832.10.00.00.12- - Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit)
2832.10.00.00.13- - Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit)
2832.20- Diğer sülfitler :
2832.20.00.10.00- - Amonyum sülfit
- - Diğer sülfitler
2832.20.00.90.11- - - Potasyum sülfitler
2832.20.00.90.19- - - Diğer sülfitler
2832.30- Tiyosülfatlar :
2832.30.00.10.00- - Sodyum tiyosülfat
2832.30.00.20.00- - Amonyum tiyosülfat
2832.30.00.90.00- - Diğer tiyosülfatlar
28.33Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar):
- Sodyum sülfatlar:
2833.11.00.00.00- - Disodyum sülfat (sodyum sülfat)
2833.19- - Diğerleri
2833.19.00.00.11- - - Sodyum bisülfat ( sodyum hidrojen sülfat )
2833.19.00.00.12- - - Sodyum pirosülfat ( disodyum disülfat )
- Diğer sülfatlar:
2833.21.00.00.00- - Magnezyum sülfat
2833.22.00.00.00- - Aluminyum sülfat
2833.24.00.00.00- - Nikel sülfatlar
2833.25- - Bakır sülfatlar :
2833.25.00.10.00- - - Bakır I sülfat
2833.25.00.20.00- - - Bakır II sülfat (göz taşı)
2833.27.00.00.00- - Baryum sülfat
2833.29- - Diğerleri:
- - -Kadmiyum; krom, çinko
2833.29.20.10.00- - - - Kadmiyum sülfat
2833.29.20.20.00- - - - Krom sülfat
2833.29.20.30.00- - - - Çinko sülfat
2833.29.30.00.00- - - Kobalt sülfat,titan sülfat
2833.29.60.00.00- - - Kurşun sülfat
- - - Diğerleri :
2833.29.80.00.11- - - - Manganez sülfat ( mangan sülfat )
2833.29.80.00.12- - - - Aluminyum magnezyum sülfat
2833.29.80.00.19- - - - Diğerleri
2833.30- Şaplar:
2833.30.00.10.00- - Aluminyum amonyum sülfat (amonyak şapı)
2833.30.00.20.00- - Aluminyum potasyum sülfat (potas şapı)
- - Diğerleri
2833.30.00.90.11- - - Aluminyum sodyum sülfatlar ( soda şapı )
2833.30.00.90.12- - - Krom potasyum sülfat ( krom şapı )
2833.30.00.90.13- - - Amonyum krom sülfat (amonyaklı krom şapı )
2833.30.00.90.14- - - Amonyum demir bisülfat (amonyaklı demir şapı )
2833.30.00.90.15- - - Demir III potasyum sülfat ( potaslı demir şapı )
2833.30.00.90.19- - - Diğer şaplar
2833.40- Peroksisülfatlar (persülfatlar) :
2833.40.00.10.00- - Sodyum
2833.40.00.20.00- - Amonyum
2833.40.00.30.00- - Potasyum
28.34Nitritler; nitratlar:
2834.10- Nitritler :
2834.10.00.10.00- - Baryum
- - Amonyum, potasyum, kalsiyum,kurşun
2834.10.00.20.11- - - Potasyum nitrit
2834.10.00.20.19- - - Diğerleri
2834.10.00.30.00- - Bakır, magnezyum, lityum
- - Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum
2834.10.00.40.11- - - Kadmiyum nitrit
2834.10.00.40.19- - - Diğerleri
2834.10.00.50.00- - Sodyum
2834.10.00.90.00- - Diğerleri
- Nitratlar:
2834.21.00.00.00- - Potasyum nitrat
2834.29- - Diğerleri:
- - - Baryum; berilyum; kadmiyum; kobalt; nikel; kurşun nitrat:
2834.29.20.10.00- - - - Baryum nitrat
2834.29.20.20.00- - - - Kadmiyum nitrat
- - - - Berilyum; kobalt;nikel nitratlar
2834.29.20.30.11- - - - - Berilyum nitrat
2834.29.20.30.12- - - - - Kobalt nitrat
2834.29.20.30.13- - - - - Nikel nitrat
2834.29.20.40.00- - - - Kurşun nitrat
2834.29.40.00.00- - - Bakır nitratlar
- - - Diğerleri :
- - - - Kalsiyum nitrat:
2834.29.80.11.00- - - - - Ağırlıkça % 16 veya daha az azot içeren
2834.29.80.12.00- - - - - Tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar
2834.29.80.19.00- - - - - Diğerleri
- - - - Magnezyum, lityum nitrat
2834.29.80.20.11- - - - - Magnezyum nitrat
2834.29.80.20.12- - - - - Lityum nitrat
2834.29.80.30.00- - - - Uranyum nitrat
2834.29.80.40.00- - - - Bazik bizmut nitrat
2834.29.80.50.00- - - - Bizmut nitrat
2834.29.80.90.00- - - - Diğer nitratlar
28.35FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar; poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
2835.10- Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler) :
- - Sodyum, kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.11- - - Sodyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.12- - - Kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.20.00- - Potasyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.90.00- - Diğer fosfitler ve hipofosfitler
- Fosfatlar:
2835.22- - Mono - veya di -sodyum fosfat
2835.22.00.00.11- - - Monosodyum fosfat
2835.22.00.00.12- - - Disodyum fosfat
2835.24.00.00.00- - Potasyum fosfatlar
2835.25.00.00.00- - Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)
2835.26.00.00.00- - Diğer kalsiyum fosfatlar
2835.29- - Diğerleri :
2835.29.10.00.00- - - Triamonyum fosfat
2835.29.30.00.00- - - Trisodyumfosfat
- - - Diğerleri:
2835.29.90.10.00- - - - Demir fosfatlar
2835.29.90.20.00- - - - Sodyum fosfatlar
2835.29.90.90.00- - - - Diğer fosfatlar
- Polifosfatlar:
2835.31.00.00.00- - Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)
2835.39- - Diğerleri:
2835.39.00.10.00- - - Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar
2835.39.00.20.00- - - Potasyum polifosfatlar
2835.39.00.90.00- - - Diğer polifosfatlar
28.36Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat:
2836.20- Disodyum karbonat :
2836.20.00.00.11- - Susuz disodyum karbonat ( dehidrate )
2836.20.00.00.12- - Kristal sulu disodyum karbonat (çamaşır sodası )
2836.30.00.00.00- Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat)
2836.40- Potasyum karbonatlar
2836.40.00.00.11- - Potasyum karbonat ( potas )
2836.40.00.00.12- - Potasyum bikarbonat ( potasyum hidrojen karbonat )
2836.50.00.00.00- Kalsiyum karbonat
2836.60.00.00.00- Baryum karbonat
- Diğerleri:
2836.91.00.00.00- - Lityum karbonatlar
2836.92.00.00.00- - Stronsiyum karbonat
2836.99- - Diğerleri:
- - - Karbonatlar:
- - - - Magnezyum; bakır :
2836.99.11.10.00- - - - - Magnezyum karbonat
2836.99.11.20.00- - - - - Bakır karbonat
- - - - Diğerleri :
2836.99.17.10.00- - - - - Manganez karbonatlar
2836.99.17.20.00- - - - - Demir II karbonat(FeCO3)
2836.99.17.30.00- - - - - Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)
2836.99.17.40.00- - - - - Amonyum bikarbonat
2836.99.17.50.00- - - - - Diğer amonyum karbonatlar
2836.99.17.60.00- - - - - Kurşun karbonatlar
- - - - - Diğerleri
2836.99.17.90.11- - - - - - Berilyum karbonatlar
2836.99.17.90.12- - - - - - Kobalt karbonatlar
2836.99.17.90.19- - - - - - Diğerleri
- - - Peroksikarbonatlar (perkarbonatlar) :
2836.99.90.10.00- - - - Sodyum perkarbonatlar
2836.99.90.20.00- - - - Potasyum perkarbonatlar
2836.99.90.30.00- - - - Baryum perkarbonatlar
2836.99.90.90.00- - - - Diğer perkarbonatlar
28.37Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler:
- Siyanürler ve oksisiyanürler:
- - Sodyum
2837.11.00.00.11- - - Sodyum siyanürler
2837.11.00.00.12- - - Sodyum oksisiyanürler
2837.19- - Diğerleri :
- - - Kadmiyum, kalsiyum siyanür
2837.19.00.20.11- - - - Kadmiyum siyanür
2837.19.00.20.12- - - - Kalsiyum siyanür
2837.19.00.30.00- - - Potasyum siyanür
2837.19.00.40.00- - - Amonyum siyanür
- - - Diğerleri
2837.19.00.90.11- - - - Çinko siyanürler
2837.19.00.90.12- - - - Bakır siyanürler
2837.19.00.90.14- - - - Nikel siyanürler
2837.19.00.90.16- - - - Kobalt siyanürler
2837.19.00.90.17- - - - Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler
2837.19.00.90.19- - - - Diğer siyanürler
2837.20- Kompleks siyanürler :
- - Kadmiyum, kalsiyum :
2837.20.00.20.11- - - Kompleks kadmiyum siyanürler
2837.20.00.20.12- - - Kompleks kalsiyum siyanürler
- - Sodyum :
2837.20.00.30.11- - - Sodyum ferrosiyanür
2837.20.00.30.19- - - Diğer kompleks sodyum siyanürleri
- - Potasyum, amonyum :
2837.20.00.40.11- - - Potasyum ferrosiyanür
2837.20.00.40.12- - - Potasyum ferrisiyanür
2837.20.00.40.13- - - Diğer kompleks potasyum siyanürler
2837.20.00.40.14- - - Kompleks amonyum siyanürler
2837.20.00.90.00- - Diğer kompleks siyanürler
28.39Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar:
- Sodyum:
2839.11.00.00.00- - Sodyum metasilikatlar
2839.19- - Diğerleri
2839.19.00.00.11- - - Sodyum silikat (su camı veya cam suyu)
2839.19.00.00.19- - - Diğerleri
2839.90- Diğerleri :
2839.90.00.10.00- - Potasyum silikat
2839.90.00.20.00- - Ticari alkali metal silikatlar
- - Diğerleri
2839.90.00.90.11- - - Kurşun silikat
2839.90.00.90.12- - - Zirkonyum silikat
2839.90.00.90.13- - - Çöktürülmüş kalsiyum silikat
2839.90.00.90.15- - - Diğer silikatlar
28.40Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar):
- Disodyum tetraborat (rafine boraks):
2840.11.00.00.00- - Anhidrit
2840.19- - Diğerleri:
2840.19.10.00.00- - - Disodyum tetraborat pentahidrat
2840.19.90.00.00- - - Diğerleri
2840.20- Diğer boratlar:
2840.20.10.00.00- - Sodyum boratlar (anhidrit)
- - Diğerleri :
2840.20.90.10.00- - - Amonyum boratlar
2840.20.90.90.00- - - Diğer boratlar
2840.30- Peroksiboratlar (perboratlar) :
- - Sodyum perborat (perboraks)
2840.30.00.10.11- - - Sodyum perborat monohidrat
2840.30.00.10.19- - - Diğerleri
2840.30.00.20.00- - Amonyum perborat
2840.30.00.90.00- - Diğerleri
28.41Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları:
2841.30.00.00.00- Sodyum dikromat
2841.50- Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar
2841.50.00.10.00- - Potasyum dikromat
- - Diğerleri:
2841.50.00.90.11- - - Sodyum kromat
2841.50.00.90.12- - - Potasyum kromat
2841.50.00.90.13- - - Amonyum kromat
2841.50.00.90.14- - - Baryum kromat
2841.50.00.90.19- - - Diğer kromatlar
2841.50.00.90.29- - - Diğer dikromatlar
2841.50.00.90.31- - - Peroksikromatlar
- Manganitler,manganatlar ve permanganatlar :
2841.61.00.00.00- - Potasyum permanganat
2841.69- - Diğerleri
2841.69.00.00.11- - - Manganitler
2841.69.00.00.12- - - Manganatlar
2841.69.00.00.19- - - Diğer permanganatlar
2841.70- Molibdatlar :
2841.70.00.10.00- - Amonyum molibdat
- - Diğerleri
2841.70.00.90.11- - - Sodyum molibdat
2841.70.00.90.19- - - Diğer molibdatlar
2841.80.00.00.00- Tungstatlar (volframatlar)
2841.90- Diğerleri:
- - Zinkatlar ve vanadatlar :
2841.90.30.10.00- - - Zinkatlar
2841.90.30.20.00- - - Vanadatlar
- - Diğerleri:
2841.90.85.10.00- - - Antimonatlar
2841.90.85.20.00- - - Baryum aluminat ve kobalt aluminat
- - - Diğer aluminatlar:
2841.90.85.30.13- - - - Sodyum aluminat
2841.90.85.30.19- - - - Diğer aluminatlar
- - - Diğerleri
2841.90.85.90.11- - - - Sodyum stanat
2841.90.85.90.19- - - - Diğerleri
28.42İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç ):
2842.10.00.00.00- Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)
2842.90- Diğerleri:
- - Selen veya tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2842.90.10.00.11- - - Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2842.90.10.00.12- - - Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
- - Diğerleri:
- - - Arsenit ve arsenatlar:
2842.90.80.11.00- - - - Sodyum arsenit
2842.90.80.12.00- - - - Sodyum arsenat
- - - - Kalsiyum, çinko, potasyum ve aluminyum arsenit ve arsenatlar
2842.90.80.14.11- - - - - Kalsiyum arsenit
2842.90.80.14.19- - - - - Diğerleri
2842.90.80.15.00- - - - Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar
2842.90.80.16.00- - - - Diğer arsenit ve arsenatlar
- - - Diğerleri:
2842.90.80.91.00- - - - Demir amonyum klorür
2842.90.80.92.00- - - - Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar
- - - - Diğerleri
2842.90.80.99.11- - - - - Kompleks veya çift fosfatlar
2842.90.80.99.12- - - - - Kompleks veya çift karbonatlar
2842.90.80.99.19- - - - - Diğerleri
VI. MUHTELİF
28.43Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları :
2843.10- Kolloidal haldeki kıymetli metaller:
2843.10.10.00.00- - Gümüş (Purotargol)
- - Diğerleri:
2843.10.90.00.11- - - Kolloidal altın
2843.10.90.00.12- - - Kolloidal platin
- Gümüş bileşikleri:
2843.21.00.00.00- - Gümüş nitrat
2843.29- - Diğerleri :
- - - Diğer gümüş tuzları :
2843.29.00.10.11- - - - Gümüş siyanürler
2843.29.00.10.19- - - - Diğerleri
2843.29.00.20.00- - - Diğer gümüş bileşikleri
2843.30.00.00.00- Altın bileşikleri
2843.90- Diğer bileşikler; amalgamlar:
2843.90.10.00.00- - Amalgamlar
- - Diğerleri :
2843.90.90.10.00- - - Potasyum ve baryumun platin siyanürleri
- - - Platin ve platin grubu metallerin diğer tuzları
2843.90.90.20.11- - - - Platin tuzları
2843.90.90.20.12- - - - Paleadyum tuzları
2843.90.90.20.13- - - - Osmiyum tuzları
2843.90.90.20.14- - - - İridyum tuzları
2843.90.90.20.15- - - - Radyum tuzları
2843.90.90.20.16- - - - Rutenyum tuzları
2843.90.90.90.00- - - Kıymetli metallerin diğer bileşikleri
28.44Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar:
2844.10- Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları:
- - Tabii uranyum:
2844.10.10.00.00- - - Ham; döküntü ve hurdalar (EURATOM)
2844.10.30.00.00- - - İşlenmiş (EURATOM)
2844.10.50.00.00- - Ferro uranyum
2844.10.90.00.00- - Diğerleri (EURATOM)
2844.20- U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar :
- - U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
2844.20.25.00.00- - - Ferro uranyum
2844.20.35.00.00- - - Diğerleri (EURATOM)
- - Plutonyum ve bunun bileşikleri; plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
- - - Uranyum ve plutonyum karışımları :
2844.20.51.00.00- - - - Ferro uranyum
2844.20.59.00.00- - - - Diğerleri (EURATOM)
2844.20.99.00.00- - - Diğerleri
2844.30- U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum, toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları:
- - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:
2844.30.11.00.00- - - Sermetler
- - - Diğerleri
2844.30.19.10.00- - - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum
2844.30.19.20.00- - - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri
2844.30.19.90.00- - - - Diğerleri
- - Toryum; toryum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:
2844.30.51.00.00- - - Sermetler
- - - Diğerleri (EURATOM) :
- - - - Ham; döküntü ve hurdalar :
2844.30.55.10.00- - - - - Toryum
2844.30.55.20.00- - - - - Toryum bileşikleri
2844.30.55.30.00- - - - - Toryum izotopları
- - - - İşlenmiş :
- - - - - Çubuklar, profiller, teller,levha,tabaka,yaprak ve şeritler :
2844.30.61.10.00- - - - - - Toryum
2844.30.61.20.00- - - - - - Toryum bileşikleri
2844.30.61.30.00- - - - - - Toryum izotopları
- - - - - Diğerleri :
2844.30.69.10.00- - - - - - Toryum
2844.30.69.20.00- - - - - - Toryum bileşikleri
2844.30.69.30.00- - - - - - Toryum izotopları
- - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya toryumun bileşikleri (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın):
2844.30.91.00.00- - - Toryum veya U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumdan olanlar (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (toryum tuzları hariç) (EURATOM)
2844.30.99.00.00- - - Diğerleri
2844.40- Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar:
- - U 233 'den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar :
2844.40.10.10.00- - - Ferro-uranyum
2844.40.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Suni radyoaktif izotoplar (EURATOM)
2844.40.20.00.11- - - - Radyoaktif iyot
2844.40.20.00.12- - - - Radyoaktif fosfor
2844.40.20.00.13- - - - Radyoaktif karbon
2844.40.20.00.14- - - - Radyoaktif kobalt
2844.40.20.00.19- - - - Diğerleri
2844.40.30.00.00- - - Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)
- - - Diğerleri
2844.40.80.10.00- - - - Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş 'luminofor ' olarak kullanılacak cinsten inorganik bileşikler
- - - - Diğerleri
2844.40.80.90.11- - - - - Uranyum izotopu
2844.40.80.90.19- - - - - Diğerleri
2844.50.00.00.00- Nükleer reaktörlerin kullanılmış (radyasyon yayan) yakıt elementleri (kartuşlar)
28.4528.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve inorganik bileşikleri:
2845.10.00.00.00- Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
2845.90- Diğerleri:
- - Döteryum ve bunun bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM)
2845.90.10.00.11- - - Dötere organik bileşikler
2845.90.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
2845.90.90.00.11- - - Tirityumlu bileşikler
2845.90.90.00.19- - - Diğerleri
28.46Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri:
2846.10.00.00.00- Seryum bileşikleri
2846.90- Diğerleri
2846.90.10.00.00- - Lantan, Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri
2846.90.20.00.00- - Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum veya itriyum bileşikleri
2846.90.30.00.00- - Skandiyum bileşikleri
2846.90.90.00.00- - Metal karışımlarının bileşikleri
2847.00Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) :
2847.00.00.10.00- Perhidrol (en az % 30 H2O2 içeren)
- Diğerleri
2847.00.00.90.11- - Katı hidrojen peroksit
2847.00.00.90.19- - Diğerleri
28.49Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2849.10.00.00.00- Kalsiyum karbür
2849.20.00.00.00- Silisyum karbür
2849.90- Diğerleri:
2849.90.10.00.00- - Bor karbür
2849.90.30.00.00- - Tungsten karbür
- - Aluminyum; krom; molibden; vanadyum; tantal ve titan karbürleri
2849.90.50.00.11- - - Aluminyum karbür
2849.90.50.00.12- - - Krom karbür
2849.90.50.00.13- - - Molibden karbür
2849.90.50.00.14- - - Vanadyum karbür
2849.90.50.00.15- - - Tantal karbür
2849.90.50.00.16- - - Titan karbür
2849.90.90.00.00- - Diğerleri
2850.00Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyonunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) :
2850.00.20.00.00- Hidrürler; nitrürler
- Azotürler, silüsürler:
- - Azotürler :
2850.00.60.10.11- - - Sodyum azotür
2850.00.60.10.19- - - Diğer azotürler
2850.00.60.20.00- - Silüsürler
2850.00.90.00.00- Borürler
28.52Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın) (amalgamlar hariç):
- Kimyasal olarak tanımlanmış olanlar:
2852.10.00.11.00- - Civa oksitleri
- - Civa klorür ve oksiklorür:
2852.10.00.12.11- - - Civa (I) klorür (kalomel)
2852.10.00.12.12- - - Civa (II) klorür (süblime)
2852.10.00.12.13- - - Civa oksiklorür
2852.10.00.13.00- - Civa hidroksiklorür
2852.10.00.14.00- - Civa iyodürler ve oksiiyodürler
2852.10.00.15.00- - Civa sülfir ve polisülfür
2852.10.00.16.00- - Bazik cıva sülfat
2852.10.00.17.00- - Bazik olmayan cıva sülfat
2852.10.00.18.00- - Civa nitratlar
2852.10.00.21.00- - Civa polifosfatlar
- - Saf civa siyanür ve saf kompleks civa siyanür :
2852.10.00.22.11- - - Saf kompleks civa siyanür
2852.10.00.22.12- - - Civa tetra siyanür
2852.10.00.22.19- - - Diğerleri
- - Saf olmayan civa siyanür ve saf olmayan kompleks civa siyanür:
2852.10.00.23.11- - - Saf olmayan kompleks civa siyanür
2852.10.00.23.12- - - Civa tetra siyanür
2852.10.00.23.19- - - Diğerleri
2852.10.00.24.00- - Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat
2852.10.00.25.00- - Civa kromat, dikromat ve peroksikromat
2852.10.00.26.00- - Civanın kompleks veya çift silikatları
2852.10.00.27.00- - Civa arsenitler ve arsenatlar
2852.10.00.28.00- - Kıymetli metallerin civalı bileşikleri
2852.10.00.31.00- - Civa fosfürler
2852.10.00.32.00- - Civa karbürler
2852.10.00.33.00- - Civa hidrürleri ve civa nitrürleri
2852.10.00.34.00- - Civa azotürleri
2852.10.00.35.00- - Civa silüsürler
2852.10.00.36.00- - Civa borürler
2852.10.00.37.00- - Civalı aminoklorür
2852.10.00.38.00- - Civalı organik bileşikler
- - Diğerleri :
2852.10.00.99.11- - - Civa II oksisiyanür
2852.10.00.99.12- - - Diğerleri
2852.90.00.00.00- Diğerleri
2853.00Fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç); diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç) :
2853.10.00.00.00- Siyanojen klorür (klorsiyan)
2853.90- Diğerleri:
2853.90.10.00.00- - Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su
2853.90.30.00.00- - Sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava
- - Diğerleri :
2853.90.90.10.00- - - Kalaylı bakır amalgamları
2853.90.90.30.00- - - Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15' den fazla fosfor içerenler)
2853.90.90.40.00- - - Saf çinko fosfür
2853.90.90.50.00- - - Saf olmayan çinko fosfür
2853.90.90.60.00- - - Diğer fosfürler
2853.90.90.90.00- - - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum