Güncel: 29/12/2018

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2019/1)

Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar

MADDE 1 – (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kesin ithalat

MADDE 3 – (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 4 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.

 

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

29 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30640 (2. Mükerrer