Güncel: 29/12/2018

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2019/4)

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2924.29.70.00.32

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2924.29.70.00.34

Neotam

2924.29.70.00.36

Advantam

2925.11.00.10.00

Sakkarin

2925.11.00.20.11

Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19

Sakkarinin diğer tuzları

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

2929.90.00.00.17

Siklamik asit

2932.14.00.00.00

Sukraloz

2934.99.90.90.14

Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-  4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.21

Aspartam asesülfam tuzu

2938.90.90.90.14

Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

2938.90.90.90.15

Steviol glikozitler

3504.00.90.00.11

Thaumatine

3824.99.93.00.13

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 ncimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Atıflar

MADDE 3 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

29 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30640 (2. Mükerrer