GÜNCEL: 06/07/2011

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma sokulan diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeler, malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ile bu muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/7/2010 tarihli 2010/659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 29/9/2009 tarihli 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe giren “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 46 ila 54, 56 ila 58, 68, 80 ila 83, 104, 105, 107, 110, 111 ve 134 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtalarının

Serbest Dolaşıma Sokulması

 

Kişiler

MADDE 3- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir:

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri.

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.

ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları.

 

Muafiyet koşulları

MADDE 4- (1) Bu kişilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir:

a) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, (b) bendindeki kişilerin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, (ç) bendinde belirtilen kişilerin ise ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde, yurt dışında yerleşik bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması.

   Söz konusu kişilerin yerleşim yerini Türkiye’ye nakletmeden önce iki ayrı ülkede bulunması ve aracın çeşitli nedenlerle kişinin adına ilk bulunulan ülkede kayıtlı olarak kalması halinde, kişi adına yurtdışında kayıtlı olma süresi en az altı ay olmak koşuluyla, kişinin ikametini naklettiği ülkede adına kayıtlı olması şartı aranmaz.

b) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması. 

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler tarafından gerçekleştirilecek motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının ithalinde aile ünitesi esas alınır.

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişilerin ve (ç) bendinde belirtilen ölen kişinin yurtta geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırkbeş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vasıtaların kayıt ve model yılının tespitinde, vasıtanın ilk iktisabında kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki tarih esas alınır.  Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır.

(5)  Bu maddede yer alan diğer koşulların sağlanması şartıyla, motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının her birinden birer adet getirilmesi mümkündür.

 

Muafiyetin istisnası

MADDE 5 – (1) Yirmidört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu Bölüm hükümleri uygulanmaz.

(2) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler bu Bölümde yer alan muafiyetten yararlandırılmaz.

(3) Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu Bölüm kapsamında muafen serbest dolaşıma girişine izin verilmez.

(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri için bu Bölüm hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu Bölüm kapsamında belirtilen şartlar sağlanmış ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiş olsa dahi, muafen ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe, aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmez.

 

Müracaat süreleri

MADDE 6- (1) 3 üncü maddede yer alan kişilerin kendisi veya eşi tarafından, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen süreler içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir:

a) Yurt dışında yirmidört ay ikamet eden Türk vatandaşları; ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay.

b) Kamu görevlileri; atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay.

c) Türk vatandaşlığına geçenler; vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay.

ç) Miras yoluyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak olan varis; ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay. 

 

Belgeler

MADDE 7- (1) 3 üncü maddede belirtilen kişilerin kendisi veya eşi tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte, 37 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetkili gümrük idaresine müracaat edilir. Gümrük idareleri tarafından söz konusu kişilerce geriye doğru beş yıl içerisinde serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılıp yapılmadığının “Bedelsiz İthalat Programı” aracılığıyla sorgulanmasını müteakip, bu Bölüm kapsamı nakil vasıtalarının işlemleri sonuçlandırılır.

a) Türk vatandaşlığına geçiş hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler.

b) Teslim-Tesellüm Belgesi.

c) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği.

ç)Yerleşim yeri olan ülkede, işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri; ayrıca ihtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge ve öğrenci iseler okulla ilişiklerinin kesildiğini gösteren belgeyi dış temsilciliklerimize ibraz etmeleri üzerine, yerleşim yerlerinin nakledildiğine dair ilgili temsilciliklerce düzenlenecek ikamet nakil belgesi.

d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etme süresinin tespitine yönelik kişinin yurda giriş-çıkış kayıtları.

e) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgeleri aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca aslının alıkonulması sonucu ibraz edilemediğine ilişkin belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği. 

f) İthal talebinde bulunmayan eşin beş yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair taahhütname (Ek-1).

g) Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde atama kararı ve görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.

ğ) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.

            h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde veraset ilamı.

ı) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, miras bırakacak kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurda giriş-çıkış kayıtları,

i) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak kişinin Türkiye’de yerleşik olduğunun tevsiki için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

j) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi/kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik ve mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.

(3) Serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan ve aşağıda belirtilen vasıtalar için Tebliğin 36 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yetkili gümrük idareleri tarafından düzenlenecek belgeye/yazıya Ek-2’de yer alan şerh konularak ilgili idareye gönderilir:

a) Özel kara nakil vasıtaları için düzenlenecek trafik şahadetnamesinin ilgili trafik tescil idaresine.

b) Özel hava nakil vasıtaları için yazılacak yazının Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne.   

c)  Özel deniz nakil vasıtası için yazılacak yazının vasıtanın kayıtlı olduğu Liman Başkanlığına.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kullanılmış Ev Eşyasının Serbest Dolaşıma Sokulması

 

Kişiler

MADDE 8 - (1) Aşağıda belirtilen kişilerin kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir:

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri.

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.

ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları.

 

Muafiyet koşulları

MADDE 9 - (1) Bu kişilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler tarafından gerçekleştirilecek kullanılmış ev eşyası ithalinde aile ünitesi esas alınır.  Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanır.

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kişilerin ve (ç) bendinde belirtilen ölen kişinin yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de bir takvim yılında kırkbeş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

(2) Bu bölüm kapsamında kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanmış olan 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kişilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurt dışında en az yirmidört ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekir.

 

Muafiyetin İstisnası

MADDE 10 – (1) Yirmidört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu Bölüm hükümleri uygulanmaz.

 

Eşyanın getirilme süresi

MADDE 11- (1) Kullanılmış ev eşyasının serbest dolaşıma giriş hakkı, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen süreler içerisinde kullanılır:

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler tarafından gelişlerinden önce veya beraberlerinde ya da gelişlerinden sonraki altı ay içerisinde.

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan kişiler, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay içerisinde.

 

Belgeler

MADDE 12- (1) 8 inci maddede belirtilen kişilerin kendisi veya eşi tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte gümrük idaresine müracaat edilir.

a) Türk vatandaşlığına geçiş hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO seyahat emri, Lasse-Passe gibi pasaport yerine geçen belgeler.

b) Pasaportunda daha önce naklihane yaptığına ilişkin kayıt bulunan kişilerin, yurtdışında tekrar ikamet tesis ettiğine ve en az yirmidört ay kaldıktan sonra tekrar yurda kesin döndüğüne dair dış temsilciliklerimizden alınan belge.

c) Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi.

ç) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği.

d) Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.

e) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.

f) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde veraset ilamı.

g)Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde miras bırakan kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurda giriş-çıkış kayıtları.

ğ)Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, muafiyetten yararlanacak kişinin Türkiye’de yerleşik olduğunun ispatı için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar tarafından verilecek noter tasdikli “feragat mukavelesi”.

ı) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

 

Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken sürekli görevle başka bir ülkeye atanan kamu görevlilerinin kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük işlemleri

MADDE 13 - (1) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanan kamu görevlilerinin yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı olan ev eşyası için bu Bölüm hükümleri uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kamu görevlilerine ait kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir:

a) Söz konusu kişiler serbest dolaşıma sokmak istedikleri eşyanın cins ve miktarını ayrıntılı olarak gösteren, dört nüsha eşya listesi ekli ve eşyanın serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idaresinin de belirtildiği bir dilekçe ile durumlarını bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşuna bildirirler.

b) Atamayı yapan kamu kurum veya kuruluşunca durum uygun görülürse, eşya listesinin üç nüshasının eklenmesi suretiyle talep, eşyanın serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idaresine bildirilir.

c) Gümrük idaresince eşyanın naklihane eşyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eşyanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve uygun görülmesi halinde işlemler tamamlanır.  Ayrıca, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna da bilgi verilir.

ç) Gümrük idaresi, serbest dolaşıma giren eşyanın cins ve miktarını gösteren listeyi onaylayarak bir örneğini ilgili kişiye verir.

 

Hakkın mükerrer kullanımının kontrolü

MADDE 14- (1) Üçüncü Bölüm kapsamı kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinde, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmidört ay boyunca, bu hakkın 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşul sağlanmadan mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Pasaport veya pasaport yerine geçen NATO Seyahat Emri, Lasse Passe gibi belgelerin kontrolü,

b) Zayiinden alınmış ve verilmiş tarihi iki yılı doldurmamış yeni pasaportlarda yurtdışında yirmidört aydan fazla ikamet edildiğine dair dış temsilciliklerimizden alınan belgenin kontrolü.

(2) 11 nci maddede belirtilen süreler içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişiler Tarafından Kullanılmış Ev Eşyasının Serbest Dolaşıma Sokulması

 

Kişiler

MADDE 15- (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri, kullanılmış ev eşyasını bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir.

(2) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında, kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları esas olup kişilerin uyruğu dikkate alınmaz.

 

Muafiyet koşulları

MADDE 16- (1) 15 inci maddede belirtilen kişilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

a) Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru en az yirmidört ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları gerekir. Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda yüzseksenbeş güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

b) Bu kişiler tarafından gerçekleştirilecek kullanılmış ev eşyası ithalinde aile ünitesi esas alınır.   

c) Konutun satın alınması veya en az iki yıl süre için kiralanması gerekir. Bu koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir.

ç) Muafiyet bir konutta kullanılmak üzere getirilecek eşya ile sınırlıdır.

d) Bu bölüm kapsamı eşyanın, kişiler tarafından gelişlerinden önce veya beraberlerinde ya da altı ay sonraki süreler içerisinde serbest dolaşıma sokulması gerekmektedir.

 

Geçici ithalat rejimine tabi tutulan ev eşyasının serbest dolaşıma girişi

MADDE 17 – (1) Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kaldığı süre de dahil olmak üzere konutun en az iki yıl süreyle kiralanması veya satın alınması halinde, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan süre şartı aranmaksızın, eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilir.

 

Belgeler

MADDE 18 - (1) 15 inci maddede belirtilen kişilerin kendisi veya eşi tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte yetkili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

a) Pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler.

b) Yurtdışında en az yirmidört ay yerleşik olunduğuna dair dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan belge.

c) Dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge.

ç)  Edinilen konut;

1) Satın alınmış ise, kişinin veya eşinin adına düzenlenmiş olan tapu veya satış vaadi ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu.

2) Kiralanmış ise, kişi veya eşinin adına düzenlenmiş noter tasdikli en az iki yıllık kira sözleşmesi.

d) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Amaçlarla Serbest Dolaşıma Sokulan Diğer Eşya

 

Tanımlar

MADDE 19 - (1) Bu Bölümün uygulanmasında;

a)  Hayır veya insani yardım kurumu: Münhasıran hayır veya insani yardım amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği,

b) Kurtarma araçları: İş makineleri hariç olmak üzere sadece kriz halinde kullanılabilecek nitelikteki araçlar ile itfaiye araçları ve ambulansları

ifade eder.

 

Belgeler

MADDE 20 - (1) Bu Bölüm kapsamında bağış yoluyla gelen araçlar için kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından aşağıda belirtilen belgeler ile yetkili gümrük idaresine başvurulur.

a) Kurtarma araçlarının bağışlayana ait olduğunu gösteren ve araca ait model yılı, şasi ve motor numarası, araç sahibinin adı-soyadı gibi bilgileri içeren mülkiyet belgesi; mülkiyet belgesi üzerinde bağışlayanın adının kayıtlı olmaması halinde dış temsilciliklerimizce tasdik edilmiş fatura veya satış sözleşmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi.

b) Dış temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmış bağış belgesinin aslı.

c) Ambulansın Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen özellikleri taşıdığına ilişkin olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak ve serbest dolaşıma girişi öncesinde ibraz edilecek olan uygunluk yazısı.

ç)      Eşyanın gümrük denetimine alındığını gösteren ambar makbuzu.

(2) Kurtarma araçları dışında kalan ve bağış yoluyla gelen eşya için aşağıda belirtilen belgeler ile eşyanın teslim edildiği gümrük idaresine başvuruda bulunulur;

a) Dış temsilciliklerimizce tasdik edilmiş fatura veya satış sözleşmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi.

b) Dış temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmış bağış belgesinin aslı.

c) Eşyanın gümrük denetimine alındığını gösteren ambar makbuzu.

(3) İkinci fıkrada belirtilen ve Kararın 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki kullanılmış eşya için gümrük idaresine yapılacak başvurularda fatura ibraz edilememesi halinde, bu maddede belirtilen diğer belgeler dikkate alınarak işlemler tekemmül ettirilir.

 

Serbest dolaşıma giriş işlemleri

MADDE 21 – (1) Kurtarma araçlarının serbest dolaşıma girişinde yetkili gümrük idaresince düzenlenecek olan trafik şahadetnamesine Ek-3'de yer alan şerh konularak gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Kurtarma araçları dışındaki eşyaya ilişkin talep, teslim edildiği gümrük idaresince gümrük müdürü veya yetkili kılacağı gümrük müdür yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşan komisyon tarafından oybirliği ile karara bağlanır. Komisyon kararlarının olumlu olması halinde, eşya muayene edilerek belgelerine uygunluğu anlaşıldıktan sonra serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanır.

(3) Bu bölüm kapsamındaki kurtarma araçları sadece kamu kurum ve kuruluşları tarafından getirilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

İşyeri Nakli

 

İşyeri nakli

MADDE 22 - (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaşıma sokulan sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet tanınır.

(2) Muafiyet;

a) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az oniki ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan,

b) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,

c) Söz konusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan,

eşya ve malzeme ile sınırlıdır.

(3) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibine tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amacına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz.

(4) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır.

(5) Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kişiler ile mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bir serbest meslek veya benzer bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de birinci fıkrada belirtilen muafiyet tanınır.

 

Eşyanın getirilme süresi

MADDE 23 - (1) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, eşya ve malzemenin işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirildiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi zorunludur.

 

Belgeler

MADDE 24- (1) 22 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kişi tarafından, işyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

a) Yurtdışından temin edilerek dış temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmış belgeler:

1) Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge.

2) İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler.

3) Serbest dolaşıma girişi istenilen makina ve sair eşyanın varsa faturaları ve işyeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler.

4) Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi.

5) Serbest dolaşıma girişi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste.

b) Türkiye’den temin edilecek belgeler:

1) İşyeri açma izin belgesi.

2) Mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi.

 

Muafiyetin İstisnası

MADDE 25- (1) Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır:

a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları.

b) Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar.

c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Eşya

 

Tanımlar

MADDE 26 - (1) Bu Bölümün uygulanmasında; ortopedik özür ibaresi doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle alt ve üst ekstremite sakatlıklarını ifade eder.

 

Muafiyet koşulları

MADDE 27 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında muafen özel tertibatlı sakat aracını serbest dolaşıma sokacak kişinin ortopedik özürden kaynaklanan malul ve sakatlığının bulunması gerekir.

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muafiyetten yararlanacak kişide el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olması şartı aranır.

(3) Malul ve sakat kişi Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet ediyor ise, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi gerekir.

(4) Malul ve sakat kişi Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ise, aracın Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağış yoluyla gönderilmesi veya bedel karşılığı alınmış olması gerekir.

 

Belgeler

MADDE 28 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kişiler için; Fizik ve Rehabilitasyon Merkezlerince onaylı, 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve adı geçen Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumlarından alınmış heyet raporunun aslı,

a) Söz konusu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve durumuna göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmiş olması gerekir.

b) İlgili kişi tarafından yurt dışında ikamet edildiği sırada resmi bir hastaneden alınan rapor ibraz ediliyorsa, raporun dış temsilciliklerimizce onaylanmış olması gerekir.

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamı kişiler için; H sınıfı sürücü belgesi,

(3) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kişiler için;

a) Yurt dışında ikamet eden malul ve sakatlar için; ikametin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan taşıtın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,

b) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan malul ve sakata yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş bağış belgesi,

c) Aracın bir bedel karşılığında gerçek kişiden satın alınması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli tercümesi, 

(4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kişiler için; özel tertibata ilişkin fatura,

(5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kişiler için; nüfus cüzdanı örneği,

(6) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında serbest dolaşıma sokulacak araçların ithal talebinde hukuki tasarruf ehliyetini haiz olmayanlar için vasilik belgesi,

(7) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kişilerin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği,

(8) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kişiler için;  yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurt dışı giriş-çıkış kayıtları;

(9) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan ithalatlarda, dış temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmış bağış belgesinin aslı.

(10) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın bağış yoluyla gelmesi halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş bağış belgesi,

(11) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın bir bedel karşılığında gerçek kişiden satın alınması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli tercümesi, 

(12) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından getirilmesi halinde yetkiye ilişkin yazı.

 

Müracaat şekli

MADDE 29 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı motorlu kara nakil vasıtaları için aracı getiren kurum veya kuruluş tarafından 28 inci maddenin on, onbir ve onikinci fıkralarında,

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki özel tertibatlı sakat aracı için, araç Türkiye’ye getirilmeden önce malul ve sakat kişi, vasisi veya kanuni temsilcisi tarafından 28 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında

belirtilen belgelerin biri asıl olmak üzere iki nüshası ile birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilir.

 

Malul ve sakat kişiye ilişkin yapılacak tespitler

MADDE 30 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaşıma girişi talebi Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü veya yetki vereceği Başmüdür Yardımcısı başkanlığında, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürü ile İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünde toplanan komisyon tarafından, sakat ve malul kişinin serbest dolaşıma sokmak istediği araçta ibraz edilen sağlık raporu ve kişinin durumu dikkate alınarak, malul ve sakatlığın gerektirdiği özel tertibat belirlenir.

(3) Komisyonun toplanacağı gün, ilgili malul ve sakat kişi de anılan gümrükte hazır bulunur.

(4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu kararın Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekir.

(5) Komisyon kararı, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen “Komisyon Karar Belgesi”nde (Ek-4) belirtilir. Kararın olumlu olması halinde, karar belgesinin geçerlilik süresi altı aydır.

 

Araca ilişkin şartlar

MADDE 31 – (1)  Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekmektedir.

 (2) Kararın 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece otomatik vitesli olan aracın, Kararın 104 üncü maddesi kapsamında serbest dolaşıma sokulması mümkün değildir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen araçların kayıt ve model yılının tespitinde, aracın gümrüğe sunulduğu tarihteki kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki tarih esas alınır. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır.

 

Serbest dolaşıma giriş işlemleri

MADDE 32 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı araç tertibatlandırılmış olarak giriş gümrük idaresine sunulur ve söz konusu gümrük idaresinde aracın 1 no.lu Taşıt Takip Programının “özürlü araç” seçeneğine kaydettirilmesi gerekir.

(2) Muafiyet kapsamı araç, komisyon karar belgesinin geçerlilik süresi içerisinde 28 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Gümrük Müdürü veya yetkili kılacağı Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşan bir heyet tarafından aracın söz konusu Komisyon Karar Belgesine uygunluğunun tespit işlemleri yapılarak uygun bulunması halinde serbest dolaşıma girişine izin verilir.

(4) Adı geçen gümrük idaresince, serbest dolaşıma giriş işlemi tamamlanan Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki özel tertibatlı araç için düzenlenecek trafik şahadetnamesine Ek-3’de yer alan; ikinci fıkrasının (a) bendindeki özel tertibatlı araç için Ek-5’te yer alan; ikinci fıkrasının (b) bendindeki bizzat sakat kişi tarafından kullanılmayan araç için düzenlenecek trafik şahadetnamesine Ek-6’te yer alan şerh konularak ilgili trafik tescil idaresine gönderilir.

(5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan eşya, Kararın 9 no.lu ekindeki “Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi” kapsamında yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya

 

Kişiler

MADDE 33 - (1) Yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar tarafından bağışlanan Kararın 105 inci maddesinde belirtilen eşya, yalnızca kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından serbest dolaşıma sokulabilir.

Eşyaya ilişkin gümrük işlemleri

MADDE 34 - (1) Kriz hali nedeniyle yurt dışından gelen eşyaya ilişkin gümrük işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri için gümrük mevzuatının öngördüğü şekilde konşimento veya taşıma belgesi ibrazı aranır. Gümrük idaresince temel ihtiyaç maddesini kabul eden kuruluş tarafından düzenlenecek olan Ek-7’deki eşya listesi alınarak, buna göre gümrük işlemleri tamamlanır.

b) Temel ihtiyaç maddeleri haricindeki eşyanın gümrük işlemleri, hibeye ilişkin belgelerin tamamının ibraz edilmiş olması halinde, eşyanın geldiği gümrük idaresince öncelikle yapılır. Ancak, eksik belge bulunması ve eşyanın hemen tesliminde zorunluluk bulunması halinde teminat alınmak suretiyle işlemler tamamlanır. Bu durumda bir ay içinde eksik belgelerin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilen yardım malzemeleri için teminat aranmaksızın mevcut belgelere istinaden işlemler tamamlanır.

 

Gıda maddeleri ve sağlık malzemelerinin denetimi

MADDE 35 - (1) Kriz bölgesine yardım amacıyla serbest dolaşıma sokulacak gıda maddeleri ile ilaç, ilk yardım malzemesi vb. sağlık malzemelerinin gönderildiği ülkeden alınan insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden güvenli olduğunu gösteren belge gümrük idaresine sunulur.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Yetkili gümrük idareleri

MADDE 36- (1) İkinci Bölüm kapsamı nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.

(2) Beşinci Bölüm kapsamı kurtarma araçları ile Yedinci Bölüm kapsamı özel tertibatlı araçların serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili gümrük idarelerinin herhangi birinden yapılabilir.

(4) Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamı nakil vasıtalarının muafiyetten faydalanmayan kişilere devri veya satışı halinde serbest dolaşıma giriş işlemleri birinci fıkrada geçen gümrük idarelerinden yapılır.

(5) 6375 Sayılı Kanun ile onaylanan ''Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme'' (NATO/SOFA) ile 6427 sayılı Kanunla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında “Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin Tatbikine Müteallik Anlaşma” kapsamında ABD personeli adına gelen nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde İncirlik Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. 

 

Sözlü beyana tabi gümrük işlemleri

MADDE 37 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Sözlü beyana ilişkin form yükümlünün verdiği bilgilere göre gümrük personeli tarafından sisteme girilir ya da doldurulur.” hükmü gereğince ev eşyası ve araca ilişkin verilerin zaman geçirmeksizin sisteme giriş yapılmasının temininden ilgili idare amirleri sorumludur.

 

Yetki ve süre uzatımı

MADDE 38 - (1) Bu Tebliğde ve Kararda belirtilen diğer sürelerin aşılması halinde, Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen haller olup olmadığını değerlendirmeye ve bu durumun gerektiğinde belgelendirilmesi halinde, bir defayla sınırlı olmak üzere söz konusu sürelerin yarısına kadar; Kararın 58 ve 62 inci maddeleri ile tespit edilen yolcu işlemlerine ilişkin sürelerin en fazla üç aya kadar süre uzatımına karar vermeye ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri  yetkilidir.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri  yetkilidir.

 

Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar

   MADDE 39 - (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın karşılıklı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri, satışı veya muafiyet amacının dışında kullanılması yasaktır. Söz konusu yasak,       

a) İki, üç, dört ve altıncı bölüm kapsamı eşya için bir yıl,

b) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı araçlar için üç yıl

Olarak uygulanır.

(2) Beşinci bölüm kapsamı kurtarma araçlarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi ve devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz.

   (3) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı aracın devredilmesi veya satılması halinde aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır:

a) Yedinci bölüm kapsamı gerçek kişilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaşıma sokmak istemeleri halinde; halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren en az üç yıl geçmiş olması ve satışı veya devrinin yapılmış olması gerekir.

b) Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında başka bir malul ve sakat kişiye devri veya satışı durumunda, aracı devralacak kişinin sakatlığının farklı olması halinde araç Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilir ve devralacak kişinin sakatlığına uygun tertibat değişikliği anılan gümrük idaresinin gözetiminde yapılır.

c) Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aracın gümrük idaresinden izin alınmak suretiyle başka bir malul ve sakat kişiye devri veya satışı halinde, Kararın 107 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan süre, aracı devralan kişi açısından aracın devralındığı tarihten itibaren yeniden başlar. 10 yıllık sürenin uygulanmasında ise aracın serbest dolaşıma girdiği tarih esas alınır.

ç) Özel tertibatlı aracın Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden üç yıllık süreyi doldurup, beş yıllık süreyi doldurmadan satılması halinde, araca ilişkin özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereğince tahsil edilir.

d) Malul ve sakat kişinin vefatı halinde;

i) araç muafiyetten yararlanan başka bir malul ve sakat kişiye devredilebilir,

ii) varis tarafından kullanılmak istenmesi halinde vergileri tahsil edilir.

(4)  Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı eşyanın ölüm, cebr-i icra veya hacze konu olması durumunda, eşyaya ait gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir.

(5) İzin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara bedelli veya bedelsiz olarak ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen, satılan veya muafiyet amacı dışında kullanılan eşyanın gümrük vergileri Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur ve gerekmesi halinde 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve varsa diğer kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilen belgelerde tereddüde düşülmesi halinde; idari soruşturmayı gerektiren durumlar hariç, ilgililer hakkında cezai takibatta bulunulmasını teminen ilgili gümrük müdürlükleri tarafından en yakın yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.   

 

Yetki

MADDE 40- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 41- (1) 20/2/2000 tarihli ve 23970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No:1), 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:1), 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:2), 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:3) ve 20/2/2000 tarihli ve 23970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:4), 2/3/2000 tarihli ve 23981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yolcu İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Seri No: 1) ile bunların ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 42 - (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 43 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27986

 

 

 

 

 

 

 

EK -1

TAAHHÜTNAME

Gümrük Müsteşarlığınca eşim .........................................adına verilen bedelsiz ithal izninin tanzimi tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçmedikçe bedelsiz ithal talebinde bulunmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.  ..../..../20.. 

                                                                                                                                            

 

Adı ve Soyadı

İmza

                 

                                                                                                                                                                                                                            

  

EK -2


SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ İŞLEMİ TAMAMLANAN MOTORLU VEYA MOTORSUZ ÖZEL NAKİL VASITALARI İÇİN GÜMRÜK İDARESİNCE KONULACAK ŞERH

 

Bu nakil vasıtasının bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri, satışı veya muafiyet amacı dışında kullanılması yasaktır.

 

 

EK -3

 

ÖZEL TERTİBATLI ARACIN/KURTARMA ARACININ TRAFİK ŞAHADETNAMESİNE KONULACAK ŞERH

 

Bu özel tertibatlı aracın/kurtarma aracının serbest dolaşıma sokan kurum, kuruluş, vakıf, dernek tarafından kullanılması zorunlu olup bir başkasının kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Özel tertibatlı aracın/kurtarma aracının Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden izin alınmadan muafiyetten faydalanmayan kişi, kurum ve kuruluşlara karşılıklı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dışında kullanılması yasaktır.

 

EK -4

                                                                                                                                                      

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

                                                            Belge aslını elden aldım …/…/…..

            Gümrük Müsteşarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

                          Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü

 

MALUL VE SAKAT ARAÇLARINA İLİŞKİN KOMİSYON KARAR BELGESİ

 

KOMİSYONA KATILMA TALEBİNDE BULUNAN KİŞİNİN DURUMU

 

TOPLANTI DURUMU  

ADI VE SOYADI :

GÖRÜŞME SIRA NO   :

ADRESİ                :

GÖRÜŞME TARİHİ      :   …/…/…..

 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 167/12-A MADDESİ GEREĞİNCE VE GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU MUAFİYET UYGULANMASINA DAİR KOMİSYON KARARIDIR.

BU BELGE 6 (ALTI) AY GEÇERLİDİR.

07.10.2009 TARİHLİ, 2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ 104. MADDESİ GEREĞİNCE GÜMRÜK İDARESİNE SUNULDUĞU TARİH İTİBARİYLE KAYIT VE MODEL YILI DAHİL ÜÇ YILDAN ESKİ, MOTOR HACMİ 1600/2500 CC’DEN BÜYÜK ARAÇ İTHALİ YAPILAMAZ.

SÖZ KONUSU BELGEYE İSTİNADEN MUAFEN İTHAL EDİLECEK ÖZEL TERTİBATLI SAKAT ARACININ ÖZÜRLÜ ARACI OLARAK GETİRİLDİĞİNİN GİRİŞ GÜMRÜK İDARESİNDE MUAYENE MEMURU KAŞESİ VURULMAK SURETİYLE MUTLAK SURETTE BELGELENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

 

KOMİTE ÜYELERİNİN

 

KARAR SONUCU

 

 

ADI SOYADI:

İMZA

 

 

ANKARA GÜMRÜK VE MUHAFAZA  BAŞMÜDÜR/BAŞMÜDÜR YRD.

 

Başmüdür/Başmüdür Yrd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜMRÜK MÜDÜRÜ

 

Gümrük Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMİTE ÜYELERİ TARAFINDAN OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

                                     Başmüdür/Başmüdür Yardımcısı

BAŞKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE SAKATLAR FEDERASYONU

 

 

 

 

 

 

EK -5

 

SAKAT KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN OTOMOBİLE İLİŞKİN TRAFİK ŞAHADETNAMESİNE KONULACAK ŞERH

 

Bu özel tertibatlı aracın, araç sahibi malul ve sakat kişi tarafından kullanılması zorunlu olup, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara karşılıklı veya karşılıksız olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dışında kullanılması yasaktır.

 

EK-6

 

BİZZAT SAKAT KİŞİ TARAFINDAN KULLANILAMAYAN ARACA İLİŞKİN TRAFİK ŞAHADETNAMESİNE KONULACAK ŞERH

 

Bizzat sakat kişi tarafından kullanılmayan söz konusu özel tertibatlı aracın, araç sahibi malul ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur. Bu araç sadece özürlü ……………………………………………. adlı kişinin taşınması amacına yönelik olup başka amaçlarla kullanılması, aracın Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünün izni olmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara karşılıklı veya karşılıksız olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dışında kullanılması yasaktır.

 

 

EK -7

EŞYA LİSTESİ

 

VASITA İLE İLGİLİ BİLGİLER

GELEN YÜK İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kamyon ise Ülkesi, Plakası; 
Gemi ise Adı ve Acentesi; 
Uçak ise Sefer Sayısı

EŞYANIN

 

Cins ve nevi

Adedi

Ağırlığı