SON GÜNCELLEME: 18/03/2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO: 3)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transitine izin verilen serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol, nafta, fuel-oil, gazyağı, benzin, motorin ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 55 ve 84 üncü maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Kaçakçılık: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık suçlarını,

c) Macun: Ham petrol ve her türlü akaryakıt, mineral yağlar ve hidrokarbonlar gibi petrol ürünleri içindeki farklı eşyanın varlığını ve seviyesini renk değişimi ile tespit eden özel bir ürünü,

ç) Macun tahlili: Macun kullanılmak suretiyle ham petrol veya akaryakıtın içerisinde farklı bir eşya olup olmadığının belirlenmesi yöntemini,

d) Taşıyıcı firma: Karayolunda; taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması halinde, R2 yetki belgesi sahibi taşıma işleri organizatörünü; taşımanın C2 veya L2 yetki belgesi kapsamında yapılması halinde ise C2 veya L2 yetki belgesi sahibi firmayı, demiryolunda demiryolu tren işletmecisini,

ifade eder.

 

İzin ön koşulları

MADDE 4- (1) Ham petrol, benzin, nafta, gazyağı, motorin ve jet yakıtının karayolu ve demiryolu ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların en az bir senedir faaliyette bulunması, Türkiye'de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmiş sermayesinin en az 4.000.000 TL olması gerekir.

(2) Ülkemizden Irak'a yapılacak benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı veya Irak'tan ülkemize yapılacak ham petrol ve nafta sevkiyatları ile ilgili sözleşmenin, Türkiye üzerinden transit edilmek üzere Irak'ta yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamdaki taşımalara ilişkin olarak sözleşme yapma izni verilen kişiler tarafından imzalanması şarttır. Sözleşmede izin sahibi firmanın söz konusu eşyanın sevkiyatının Türkiye üzerinden yapılacak olduğunun, eşya miktarının ve türünün belirtilmesi gerekir.

(3) Ham petrol, nafta, fuel-oil, gazyağı, benzin, motorin ve jet yakıtının transitini yapacak izin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin karayoluyla taşınması, karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygun, Türk plakalı, sayısal (dijital) takograf donanımlı, araç takip sistemini haiz ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca muayeneleri yapılmış araçlarla yapılır.

(5) Gürcistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye üzerinden yapılacak motorin, benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarına ilişkin sözleşmelerde, yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça yetki verilmiş kişiler tarafından imzalanmış olma şartı aranmaz.

(6) Gürcistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye üzerinden yapılacak taşımalarda, yabancı plakalı araçlar da kullanılabilir. Bu durumda, aracın karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygun, sayısal (dijital) takograf donanımlı, araç takip sistemini haiz ve kayıtlı olduğu ülkede usulüne uygun muayenesi yapılmış olması şartı aranır.

(7) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 6 ncı maddesi kapsamında temin edilecek olan fuel-oilin transiti için bu Tebliğin taşıyıcı ve sürücülere ilişkin hükümleri uygulanır.

(8) Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

 

Ön izin başvurusu

MADDE 5- (1) Ham petrol, benzin, motorin, nafta, gazyağı ve jet yakıtının transitini yapacak firma Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) örneği Ek-1'de yer alan form ile ön izin başvurusunda bulunur.

(2) İmzalanmış sözleşmenin ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin noter tasdikli suretleri ön izin başvuru formuna eklenir.

(3) Sözleşmenin Irak'ta yetkili Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamdaki taşımalara ilişkin olarak sözleşme yapma izni verilen kişiler ile yapılması halinde, bu yetkinin verildiğine ilişkin belgenin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi ile birlikte noter tasdikli sureti de ön izin başvuru formuna eklenir.

(4) Ön izin başvurusunda bulunan firmaların başvurularında adli takibatı devam eden bir hususa rastlanılması halinde, adli makamlarca buna ilişkin değerlendirme sonuçlanıncaya kadar söz konusu firmanın aynı veya benzer konuya ilişkin ön izin başvuruları reddedilir.

(5) Ön izin başvurularının kabul edilip edilmediği başvuru sahibine bildirilir. Ön izin başvurusu reddedilen firmalar izin başvurusunda bulunamaz.

 

İzin başvurusunda aranacak bilgi ve belgeler

MADDE 6- (1) Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transitini yapacak firmanın izin başvurusu Ek-2’de sayılan belgeler ve Ek-3’te yer alan taahhütname ile Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılır. Demiryoluyla taşımada ek-2’de sayılan belgelerden taşıyıcıya ilişkin belgeler aranmaz.

(2)  Başvuruya ilişkin her türlü bilgi ve belge, izne ilişkin değişiklik talepleri ile taşıyıcı firmalar ve taşımayı gerçekleştirecek sürücülere ilişkin her türlü bilgi ve belge başvuru/izin sahibi firma tarafından intikal ettirilir.

(3) Taşımayı gerçekleştirecek sürücülerin adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numaraları, anne ve baba adları ile doğum yerleri ve tarih bilgilerinin kayıtlı olduğu liste ile bu listelere ilişkin değişiklikler, 7 nci madde kapsamında alınacak izni müteakip, anılan listelerin teslim tarihinden itibaren son 15 gün içerisinde alınmış “herhangi bir adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair” adli sicil belgeleri ile birlikte Bakanlığa verilir.

 

İzin Başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar hakkında nihai değerlendirme yapılmadan önce, kamu düzeni ve kamu güvenliği yönünden bu Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel değerlendirmelerinin olup olmadığına dair ilgili kurumların görüşü alınır.

(2) Başvuru sahibi firmanın ve/veya taşıyıcı firmanın ulaştırma mevzuatı açısından Tebliğde düzenlenen taşımayı yapmaya yetkili olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınır.

(3) Bu Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel bir hallerinin olup olmadığı hususunda sözleşme sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar ile sürücüler hakkında elde edilen veriler ile Bakanlıkta mevcut bulunan veriler tetkik edilerek nihai değerlendirme yapılır.

(4) Yapılan değerlendirme sonucunda izin başvurusu uygun bulunanlar, başvuru sahibine ve hareket/varış gümrük idarelerine; izin başvurusu uygun bulunmayanlar ise başvuru sahibine bildirilir.

(5) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında alınan sürücü listeleri üçüncü fıkra kapsamında değerlendirilerek, uygun görülenler başvuru sahibine ve ilgili hareket ve varış gümrük idarelerine bildirilir.

(6)  Demiryolu taşıyıcıları ve demiryolu araç sürücüleri, bu madde hükümlerinden muaftır.

 

İznin durdurulması, askıya alınması ve iptali

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma tarafından ibraz edilen belgelerde tahrifat yapıldığının veya ibraz edilen belgelerin sahte olduğunun veya verilen izinlerin üçüncü kişilere devredildiğinin, verilen taahhütnameye aykırı davranıldığının, başvuru sırasında aranan şartların kaybedildiğinin tespiti durumunda verilmiş izinler askıya alınır, yeni izin başvuruları reddedilir.

(2) Başvuruda bulunan firmalar ile taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortağı ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinden en az birisi hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılmış olması halinde mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar, söz konusu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilmiş izinleri askıya alınır, yeni izin başvuruları reddedilir.

(3)  Haklarında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan şahısların; sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortağı ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olduğu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilmiş izinleri iptal edilir. Bu tarihten sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(4) Yapılan kontrollerde araç takip sistemlerinin üçte birinin izlenebilir olmaktan çıkarıldığının tespit edilmesi durumunda söz konusu durum düzeltilinceye kadar firmanın izni askıya alınır.

(5) Yapılan kontrollerde  münferit bir karayolu aracındaki araç takip sisteminin izlenebilir olmaktan çıkarıldığının tespit edilmesi durumunda söz konusu durum düzeltilinceye kadar söz konusu aracın bu Tebliğ kapsamında taşıma yapmasına izin verilmez.

(6) Yapılan kontrollerde taşıma yapan karayolu araç sürücüsünün araçtaki araç takip sistemini izlenebilir olmaktan çıkardığının veya konusu suç teşkil eden herhangi bir fiilinin tespiti halinde söz konusu sürücünün bu Tebliğ kapsamında taşıma yapmasına izin verilmez.

 

İlave bilgi ve belge ibrazı

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında, Bakanlıkça firmalardan her türlü bilgi ve belge istenebilir. Söz konusu bilgi ve belgeleri ibraz etmeyenlerin izin talepleri reddedilir veya verilmiş izinleri iptal edilir.

(2)  Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinde değişiklik olması durumunda, söz konusu değişikliğe ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin yayımını takip eden on gün içerisinde Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve temsil ve ilzama yetkili yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından son onbeş gün içinde alınmış arşiv bilgilerini içerir Adli Sicil Kaydının her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekir.

(4)  Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine gecikmeksizin bilgi verilmesi gerekir.

 

Alınacak önlemler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında izin verilen taşımalar yalnızca izinde belirtilen araç ve sürücülerle aşağıda belirtilen güzergâhlar kullanılarak yapılır ve taşıma esnasında araçlar ancak konaklama, denetleme ve kontrol noktalarında durabilir:

a) Ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının transitinde çift yönlü olarak;

1) Orta Akdeniz veya Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantıları yetkili gümrük idareleri - Bahçe-Gaziantep-Şanlıurfa-Kızıltepe-Cizre-Nusaybin-Habur Gümrük Müdürlüğü,

2) Sarp Gümrük Müdürlüğü - Hopa-Artvin-Olur-Göle-Kars (veya Hopa-Artvin- Ardahan-Hasköy-Susuz-Kars)-Digor-Tuzluca-Iğdır-Aralık-Dilucu Gümrük Müdürlüğü,

3) Demiryolu aktarmalı taşımalarda; karayoluyla Habur Gümrük Müdürlüğü- Nusaybin Cizre- Mardin Gümrük Müdürlüğü; Mardin’de yapılacak aktarma sonrası demiryolu ile, Mardin Gümrük Müdürlüğü-Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü,

4) Habur Gümrük Müdürlüğü-Nusaybin-Mardin-Diyarbakır-Bingöl-Karlıova (veya Habur Gümrük Müdürlüğü-Cizre-Midyat-Batman-Bitlis-Erciş-Ağrı)-Erzurum-Bayburt- Gümüşhane-Trabzon Gümrük Müdürlüğü,

güzergâhı takip edilir. Hava şartları veya mücbir sebep durumunda farklı güzergâh belirlenebilir.

b) Nafta ve fuel-oil transiti hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu güzergâh takip edilerek yapılır.

c) Türkiye’den yabancı bir ülkeye karayolu veya demiryoluyla ihracına izin verilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın sevkinde hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu güzergâh takip edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleştirilecek sevkiyatlar, taşımacılık yapacak olan firmaların kendi filolarında kullandıkları araç takip sistemi vasıtasıyla izlenir. Firma bu Tebliğ kapsamındaki taşımalar için kendi araç takip sisteminde ayırt edici işaretler oluşturur ve hareket gümrük idaresine anılan sistem için birden fazla kullanıcı erişimine uygun şifre verir. Hareket gümrük idaresince anılan erişim şifresi varış gümrük idaresi ile zorunlu güzergâh üzerinde bulunan kolluk birimlerine bildirilir. Ayrıca, taşımacılık yapacak olan firmaların filolarındaki araçların gümrük gözetimi haricinde de gerek görüldüğü hallerde kontrolleri yapılabilir.

(3) İlgili firmanın filosundaki araçlarda çekiciden ayrılabilir dorse tanker bulunması ve bu dorse tanker ile taşıma yapılması halinde dorse tankerin takip edilebilmesi için firmalar tarafından gerekli tedbirler alınır. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde mevcut sistemlere ilaveten ek güvenlik tedbirleri almaya yetkilidir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak taşımalarda hareket gümrük idarelerince aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

a) Her taşımada;

1) Araçlarda bulunan araç takip sisteminin çalışıp çalışmadığı,

2) Tanker göz kapaklarının vidalı olup olmadığı, klipsli kapaklarda menteşe vidalarının perçinli olup olmadığı, menteşe vidalarına mühür tatbiki için delikli vida yapılmış olup olmadığı, menteşe pimlerinin kesilmesinin mümkün olup olmadığı,

3) Sayısal (dijital) takografların çalışıp çalışmadığı,

4) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenelerinin geçerli olup olmadıkları,

5) Bu Tebliğ kapsamı eşya taşımacılığını suiistimal edebilecek ek donanımların bulunup bulunmadığı,

6) Türk plakalı araçlarda, aracın taşıyıcı veya alt nakliye firmasının yetki belgesinde kayıtlı olup olmadığı; yabancı plakalı araçlarda ise ulaştırma mevzuatı gereği istenen belgelere sahip olup olmadığı,

7) Sürücünün 7 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında bildirilen listelerde yer alıp almadığı,

kontrol edilir. Bu kriterlerden herhangi birini taşımayan aracın veya sürücünün taşıma yapmasına izin verilmez. Demiryoluyla taşımalarda bu bendin yalnızca (1) ve (2) nci alt bentleri uygulanır.

b) Irak’tan ham petrol, nafta ve fuel-oil sevkiyatları ile Gürcistan’dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine yapılacak motorin, benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarında;

1) Mahreç ülkesinden alınmış analiz raporu ve Türkçe tercümesi ile tartı fişi transit beyannamesine eklenir, beyannamede eşyanın tarifesi belirtilir.

2) Eşyanın öncelikle macun tahlili yöntemiyle tespiti yapılır. Şüphe halinde numune alınarak tahlile gönderilir. Eşyanın tahlile gönderildiğine ilişkin beyanname üzerine açıklama düşülür.

3) Aracın ilgili yerleri mühürlenerek tahlil sonucu beklenilmeksizin araç, varış gümrük idaresine sevk edilir.

c) Irak’a yapılacak benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı sevkiyatlarında; anılan eşyanın antrepoya alınırken yapılmış tahlil sonuçları ve tartı fişi transit beyannamesine eklenir, beyannamede eşyanın tarifesi belirtilir. Eşyanın niteliğinin belirlenmesi açısından antrepodaki eşyanın analiz raporu esastır. Aracın ilgili yerleri mühürlenerek araç, varış gümrük idaresine sevk edilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamında varış gümrük idarelerince aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir;

a) Aracın mühürleri kontrol edilir, macun tahlili yöntemi ile eşyanın tespiti yapılır. Şüphe halinde takograf ve araç takip sistemi bilgileri kontrol edilir. Şüphenin devamı halinde eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir. Bu durumda, tahlil sonucu gelmeden eşyanın tahliyesine/çıkışına izin verilmez.

b) Hareket gümrük idaresince eşyanın tahlile gönderilmiş olması halinde birinci bent hükümleri saklı kalmak üzere, eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve eşyanın tahliyesine /çıkışına izin verilir. Tahlil sonuçlarının alınmasını müteakip gerekli kontrol ve karşılaştırmanın yapılmasını teminen hareket gümrük idaresine sonuçlar bildirilir. Sonuçların farklı çıkması halinde hareket gümrük idaresince mevzuat dâhilinde gerekli işlem yapılır.

(6) Demiryolu aktarmalı yapılan taşımalarda; aktarma yerinde hareket idaresinde tatbik edilen mühür kontrol edilir ve tank konteynerin tartımı yapılır. Mühür kontrolü ve tartım sonucu uygun ise yeniden macun tespiti yapılmaksızın tank konteyner diğer araca nakledilir.

 

İzin sahibi firmanın yükümlülükleri

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında taşıma yapacak araçlara takılacak teknik özellikleri itibarıyla Bakanlıkça aracın takip edilebilirliğini sağlayan araç takip sistemleri ve takip ünitelerinin temininden ve söz konusu araç takip sistemlerinin tüm altyapı, veri iletim giderleri ve oluşabilecek diğer giderlerin karşılanmasından izin sahibi firma sorumludur.

(2) Macun tahlili yöntemi ile yapılacak tespitte kullanılacak macunun ve takograf kayıtlarının kontrolüne ilişkin teçhizatın izin sahibi firma tarafından temin edilerek ilgili gümrük idarelerine teslimi gerekir.

(3) Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılmaması durumunda, bu taşımadan doğabilecek gümrük vergileri ve diğer mali yüklerden taşıyıcı firma ile izin sahibi firma müteselsilen sorumludur.

 

Askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak sevkiyatlar

MADDE 12-  (1) 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile yapılacak sevkiyatlar için, askeri güçlerin açtığı ihalenin kazanılmış ve askeri güçler ile imzalanan sözleşmenin Büyükelçilik kanalı ile Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilmiş olması gerekir.

(2) Birinci fıkra kapsamında verilecek izinlere ilişkin hususlarda 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç diğer hükümler uygulanır.

 

Yetki

MADDE 13- (1) Bakanlık,

a) Bu Tebliğin uygulanması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya, izinlerin durdurulması, iptali ve sınırlandırılması dâhil her türlü önlemi almaya,

b) Kara kapılarının yoğunluğunu ve kapasitesini dikkate alarak bu Tebliğ kapsamındaki taşımaları sınırlandırmaya,

c) Özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya,

yetkilidir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 4458 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 5/6/2012 tarih ve 28314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi Seri No:2) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Mevcut izinler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı öncesi askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere verilmiş olan izinlere ilişkin usul ve esaslar sözleşme süreleri sonuna kadar mevcut haliyle devam eder.

(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden verilmiş izinler kapsamında taşıma yapan araçların 2 ay içerisinde bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

 

Yürürlük

MADDE16- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

24 Temmuz 2012

 Resmî Gazete

28363 Sayılı