Güncel: 29/12/2018

ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR
NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA
ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2019/12)

Kayıt altına alınacak eşya

MADDE 1 – (1) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce kayda alınması zorunludur.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kayda alma başvurusu

MADDE 3 – (1) İthalatçılar, 1 inci maddede belirtilen sertifikanın kayda alınmasını teminen, Ek-1’de bir örneği yer alan başvuru dilekçesiyle, beyan sahibine ait imza sirkülerinin bir örneği ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise ayrıca vekâletname örneği ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederler.

(2) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce, kayda alınan nihai kullanım sertifikalarının birer örneği muhafaza edilir.

 

Atıflar

MADDE 4 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.

 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Eki için TIKLAYINIZ.

 

29 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30640 (2. Mükerrer