Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN İHRACAT 2008/12 SAYILI TEBLİĞ’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2009/02)

 

             MADDE 1 – 12/7/2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) İkinci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, ekteki Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır.”

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

 

27 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27154