TEBLİĞ

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2015 tarihli ve 2015/7358 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 5510.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) (yalnızca bambu iplikleri) ithalatında açılan 2.000 tonluk tarife kontenjanından kalan 1.540 ton için yapılacak dağıtıma ilişkin yöntem ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktarda açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

5510.30.00.00.00

Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) (yalnızca bambu iplikleri)

Ton

1.540

 

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ilgililerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ile Ek-2’de yer alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir. On iş günü içerisinde yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Tarife kontenjanından tarife kontenjanı konusu eşyayı üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler faydalanacak olup, 8/4/2014 tarihli  ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) kapsamında belirtilen ülkeler menşeli ithalat değerlendirmeye alınır.

(4) Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. Başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda, söz konusu tutarsızlığın ve/veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekir. Aksi takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ve Ek-2’de yer alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Tarife kontenjanı dağıtımı

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı, söz konusu eşyayı üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle dağıtılır.

(2) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(3) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, toplam ithalat miktarı, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, fiili sarfiyat gibi kriterlerden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir. 

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha olarak düzenlenir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(3) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansı geçerlilik süresi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

İthal lisansı devri

MADDE 8 – (1) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının zayii

MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı firma nüshasının aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde firmalara verilen nüshanın aslının Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi zorunludur.

Yetki

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

7 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29525